Search result for

assumption

(73 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assumption-, *assumption*
English-Thai: Longdo Dictionary
assumption(n) ฐานคติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assumption[N] การสมมติ, See also: การสันนิษฐาน, การนึกคะเน, Syn. presupposition, supposition
assumption[N] สมมติฐาน, See also: ข้อสมมติฐาน, Syn. hypothesis, premise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)

English-Thai: Nontri Dictionary
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assumptionข้อสมมุติพื้นฐาน, มูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumptionการสันนิษฐาน, ข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumption๑. การสมมุติ๒. ข้อสมมุติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assumption certificateหนังสือรับรองการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumptionสมมติฐาน [การบัญชี]
Assumptionข้อสมมุติฐานทางการบัญชี [การบัญชี]
Assumptionเงื่อนไข, ข้อสมมุติ [การแพทย์]
Assumption, Validข้อสมมติที่สมเหตุสมผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
Assumption University (n ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
Just, don't make any assumptions.ก็แค่... อย่าเพิ่งสันนิฐานอะไรไป Chapter Ten '1961' (2009)
That's the assumption that we're working under, yes, sir.จากการสันนิษฐานจากข้อมูลที่เราได้รับ ใช่ครับ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Okay, assumption A, Burkett% Randle has a new product.เอาล่ะ สมมติฐานแรก BR มีสินค้าตัวใหม่ Duplicity (2009)
Assumption B, they didn't develop it internally.สมมติฐานต่อมา พวกเขาไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาเอง Duplicity (2009)
Well here's to overturning assumptions, huh?โห.. ..นี่กะจะล้มสมมุติฐานเลยใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)
We're sort of operating under the assumptionเราเป็นประเภทที่ดำเนินการภายใต้ข้อสันนิษฐาน Pleasure Is My Business (2009)
But from the moment the first invitation was delivered, her friends began making assumptions about those who had been invited... and about those who hadn't.แต่ในช่วงเวลาที่บัตรเชิญที่ส่งไป เพื่อน ๆ ของเธอเริ่มพุูดถึง คนที่ได้รับเชิญมาก่อน Crime Doesn't Pay (2009)
So you can lob more accusations and assumptions out at me?เพื่อที่คุณจะได้สามารถ กุเรื่องอื่นๆขึ้นมาให้ฉันฟังอีกงั้นเหรอ S.O.B. (2009)
I rushed to get you results this morning,and I made an assumption. I'm sorry.ผมรีบสรุปผลเร็วไปเมื่อเช้านี้ และผมตั้งข้อสมมติฐาน ผมขอโทษ Bolt Action (2009)
You made an assumption.คุณคิดไปเอง New History (2009)
Who'd normally make such an assumption from this picture?คนปกติจะไปทำอะไรเหมือนในรูปนี้ได้ยังไง Ohitori sama (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assumptionAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
assumptionBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.
assumptionShe put on an assumption of ignorance.
assumptionWhat he said bears out my assumption.
assumptionYour assumption that his death was an accident seems to be wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสมมติ[N] assumption, See also: hypothesis, presupposition, presumption, Syn. สมมติฐาน, Ant. ข้อเท็จจริง, Example: ข้อสมมติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวยังต้องการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประเด็นที่ตั้งขึ้นโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
ข้อสันนิษฐาน[N] presumption, See also: assumption, Syn. ข้อสมมติฐาน, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานสำหรับคดีโจรกรรมว่ามีคนในเป็นสายให้, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ส่วนที่ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน
มมังการ[N] egoism, See also: assumption of ownership, Thai definition: ความถือว่าเป็นของเรา, ความสำคัญว่าเป็นของเรา, Notes: (บาลี)
การสันนิษฐาน[N] assumption, See also: surmise, presumption, Syn. การคาดเดา, การคาดคะเน, การสมมติ, Thai definition: การลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[n. exp.] (kān khao rap møp tamnaeng) EN: assumption of office   
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption   
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitthān) EN: presumption ; assumption   
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
สมมุติฐาน[n.] (sommuttithān) EN: assumption ; hypothesis   FR: supposition [f] ; hypothèse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUMPTION    AH0 S AH1 M P SH AH0 N
ASSUMPTIONS    AH0 S AH1 M P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assumption    (n) (@1 s uh1 m p sh @ n)
assumptions    (n) (@1 s uh1 m p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsantritt {m} | Amtsantritte {pl}assumption of office | assumptions of office [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Forderungsübernahme {f}assumption of indebtedness [Add to Longdo]
Haftungsübernahme {f}assumption of liability [Add to Longdo]
Risikoübernahme {f}assumption of risk [Add to Longdo]
Schuldübernahme {f}assumption of debt [Add to Longdo]
Übernahme {f} (von)assumption (of) [Add to Longdo]
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] (n,vs) assumption; supposition; hypothesis; (P) [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice [Add to Longdo]
試論[しろん, shiron] (n) essay; tentative assumption [Add to Longdo]
就任[しゅうにん, shuunin] (n,vs,adj-no) inauguration; assumption of office; (P) [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] (n,vs,adj-no) (1) presumption; assumption; (2) estimation; (P) [Add to Longdo]
聖母被昇天[せいぼひしょうてん, seibohishouten] (n) (See 聖母マリア) Assumption (of the body and soul of Mary into heaven) [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臆测[yì cè, ㄧˋ ㄘㄜˋ, / ] assumption; guess, #55,098 [Add to Longdo]
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] assumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assumption \As*sump"tion\ (?; 215), n. [OE. assumpcioun a taking
   up into heaven, L. assumptio a taking, fr. assumere: cf. F.
   assomption. See {Assume}.]
   1. The act of assuming, or taking to or upon one's self; the
    act of taking up or adopting.
    [1913 Webster]
 
       The assumption of authority.     --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of taking for granted, or supposing a thing
    without proof; supposition; unwarrantable claim.
    [1913 Webster]
 
       This gives no sanction to the unwarrantable
       assumption that the soul sleeps from the period of
       death to the resurrection of the body. --Thodey.
    [1913 Webster]
 
       That calm assumption of the virtues. --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing supposed; a postulate, or proposition assumed; a
    supposition.
    [1913 Webster]
 
       Hold! says the Stoic; your assumption's wrong.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The minor or second proposition in a categorical
    syllogism.
    [1913 Webster]
 
   5. The taking of a person up into heaven. Hence: (Rom. Cath.
    & Greek Churches) A festival in honor of the ascent of the
    Virgin Mary into heaven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assumption
   n 1: a statement that is assumed to be true and from which a
      conclusion can be drawn; "on the assumption that he has
      been injured we can infer that he will not to play" [syn:
      {premise}, {premiss}, {assumption}]
   2: a hypothesis that is taken for granted; "any society is built
     upon certain assumptions" [syn: {assumption}, {supposition},
     {supposal}]
   3: the act of taking possession of or power over something; "his
     assumption of office coincided with the trouble in Cuba";
     "the Nazi assumption of power in 1934"; "he acquired all the
     company's assets for ten million dollars and the assumption
     of the company's debts" [syn: {assumption}, {laying claim}]
   4: celebration in the Roman Catholic Church of the Virgin Mary's
     being taken up into heaven when her earthly life ended;
     corresponds to the Dormition in the Eastern Orthodox Church
     [syn: {Assumption}, {Assumption of Mary}, {August 15}]
   5: (Christianity) the taking up of the body and soul of the
     Virgin Mary when her earthly life had ended
   6: audacious (even arrogant) behavior that you have no right to;
     "he despised them for their presumptuousness" [syn:
     {presumption}, {presumptuousness}, {effrontery},
     {assumption}]
   7: the act of assuming or taking for granted; "your assumption
     that I would agree was unwarranted"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top