Search result for

assistance

(64 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistance-, *assistance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistance[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)

English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance, old ageการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, publicสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- May I be of assistance?- ให้ผมช่วยมั้ยครับ? Rising Malevolence (2008)
A weapon forged with my assistance will have great power.อาวุธที่ข้าจะสร้างนั้น จะเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ Excalibur (2008)
- Commander, I'll need your assistance- ผู้การ ข้าต้องการให้ท่านช่วย Cloak of Darkness (2008)
We need immediate assistance.-เราต้องการกำลังเสริมมาช่วยด่วน Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
I was of some assistance, I admit.ผมยอมรับว่ามีส่วนร่วม Body of Lies (2008)
The only way that can happen is if you accelerate the military assistance your congress has pledged to us.และทางเดียวที่ทําได้คือคุณต้องเร่งรัด ความช่วยเหลือทางทหารให้ผ่านสภา ซึ่งคุณสัญญากับเราไว้แล้ว 24: Redemption (2008)
Please, sir, convey to her my request for military assistance.เชิญครับ ช่วยแจ้งท่านตามที่ผมขอร้องเรื่องทหารด้วย 24: Redemption (2008)
... whichiswhyPrimeMinisterMotobo is asking for our military assistance.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายกฯมาโตโบ้ถึงร้องขอการช่วยเหลือทางทหารจากเรา 24: Redemption (2008)
Anybody inside in need of assistance?มีใครข้างในนั้นต้องการความช่วยเหลือมั้ย The Echo (2008)
Dev could use your assistance in the van, if you please.เดฟอยากได้ผู้ช่วย ที่รถ คุณช่วย.. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistanceCall on me if you need my assistance.
assistanceCan I be of any assistance to you?
assistanceDon't count on his assistance.
assistanceFurther assistance is not forthcoming.
assistanceHe got assistance from above.
assistanceHe promised us his assistance.
assistanceI cannot thank you enough for your assistance.
assistanceIf it were not for his assistance, we could not carry out the project.
assistanceI owe my success to her assistance.
assistanceI owe what I am to your assistance.
assistanceMay I make so bold as to to request your assistance?
assistanceThank you again for your kind assistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอนุเคราะห์[V] assistance, See also: help, aid, favour, benevolence, Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน, Example: วงโยธวาทิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายท่าน
อุปการ[N] support, See also: assistance, help, Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความช่วยเหลือ[N] assistance, See also: aid, help, Syn. การช่วยเหลือ, Example: สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จ
ความเกื้อกูล[N] assistance, See also: help, support, aid (relief), Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ในชนบทมีลักษณะเป็นความเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การให้ความช่วยเหลือ[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa) EN: assistance   FR: assistance [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การไม่ช่วยเหลือ[n. exp.] (kān mai chūayleūa) FR: non-assistance [f]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance   
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ความอนุเคราะห์[n.] (khwām anukhrǿ) EN: assistance   FR: aide [f]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūayleūa) EN: assistance ; aid ; help   FR: aide [f] ; assistance [f]
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSISTANCE    AH0 S IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assistance    (n) (@1 s i1 s t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ... [Add to Longdo]
Mitarbeit {f}; Hilfe {f}; Mithilfe {f} (bei) | seine langjährige Mitarbeit bei ...assistance (in) | his many years of work(ing) with (for) ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance [Add to Longdo]
アシスト[, ashisuto] (n,vs) assist; assistance; (P) [Add to Longdo]
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P) [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
一助[いちじょ, ichijo] (n) help; assistance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist [Add to Longdo]
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] assistance to the poor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistance \As*sist"ance\, n. [Cf. F. assistance.]
   1. The act of assisting; help; aid; furtherance; succor;
    support.
    [1913 Webster]
 
       Without the assistance of a mortal hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An assistant or helper; a body of helpers. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wat Tyler [was] killed by valiant Walworth, the lord
       mayor of London, and his assistance, . . . John
       Cavendish.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. Persons present. [Obs. or a Gallicism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assistance
   n 1: the activity of contributing to the fulfillment of a need
      or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an
      assist with the housework"; "could not walk without
      assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his
      help in unloading" [syn: {aid}, {assist}, {assistance},
      {help}]
   2: a resource; "visual aids in teaching" [syn: {aid},
     {assistance}, {help}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top