หรือคุณหมายถึง aßets?
Search result for

assets

(63 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assets-, *assets*, asset
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you're forgetting that I married you, for your non-financial assets.ชั้นว่าเธอคงลืมไปว่า... ชั้นแต่งงานกับเธอโดยไม่ได้หวังผลทางการเงิน Death Race (2008)
We've transferred all of his assets over to you.ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเราโอน ไปใส่ชื่อนายแล้ว Wanted (2008)
Now, we develop these assets to use them as needed.ตอนนี้ เราอยากใช้ประโยชน์จากเขา Body of Lies (2008)
They're assets- weapons to be mobilized.พวกเขาเป็นสิ่งมีค่า ... อาวุธที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You're gonna get every assets that you've got.งานนี้ต้องใช้ทุกอย่างที่เรามี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Contact the Jordanians, see what their assets they've got in the area.ติดต่อพวกจอร์แดน, หาว่าบริเวณนั้นNมีท่าอากาศยานอะไรบ้าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I told you. The government's exposing my assets.ฉันบอกแกแล้ว รัฐบาลอายัดทรัพย์สินไปแล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
The assets for one of history's most notorious serial killersรูปพรรณของคนที่รู้มากที่สุดของนักฆ่า Saw VI (2009)
By the time he's done finding loopholes and hiding assets, There's nothing left to split.พอเขาหาช่องโหว่พบแล้วเอาทรัพย์สินทั้งหมดซ่อนไว้ ก็ไม่เหลืออะไรให้แบ่งกันแล้ว Bargaining (2009)
How would i go about hiding your assets from orson?แล้วผมจะไปซ่อนทรัพย์สินคุณจากออร์ซันได้ยังไงดีละ Bargaining (2009)
I'm gonna make sure that you walk away from this marriage With your business and your assets intact.ผมจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะเดินจากการแต่งงานของคุณพร้อมด้วยธุรกิจแล้วทรัพย์สินของคุณไปด้วย Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetsEvaluate the assets of a company.
assetsIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetsNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetsShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetsWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญนิธิ[N] wealth, See also: assets, Thai definition: ขุมทรัพย์ คือ บุญ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
เงินตาย[n. exp.] (ngoen tāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets   FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets   FR: argent [m]
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; wealth ; assets   
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi sapsin suantūa) EN: disclose personal assets   
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device   FR: ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSETS    AE1 S EH2 T S
ASSETS'    AE1 S EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assets    (n) (a1 s e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenberechtigung {f}assets authorization [Add to Longdo]
Anlagenbereich {m}assets area [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}assets accounting [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungssystem {n}assets accounting system [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Anlagenkarte {f}assets card [Add to Longdo]
Anlagenkonto {n}assets account [Add to Longdo]
Anlagenkurztext {m}assets summary [Add to Longdo]
Anlagensatz {m}assets record [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}assets code [Add to Longdo]
Anlagenspiegel {m}assets analysis [Add to Longdo]
Anlagenverwaltung {f}; Anlagenwertführung {f}assets management [Add to Longdo]
Vor- und Nachteile {pl}assets and drawbacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク資産[リスクしさん, risuku shisan] (n) risk asset; risk assets [Add to Longdo]
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding [Add to Longdo]
圧雪[あっせつ, assetsu] (n) compacted snow [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
貨物[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
含み資産[ふくみしさん, fukumishisan] (n) hidden assets [Add to Longdo]
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P) [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment [Add to Longdo]
在外資産[ざいがいしさん, zaigaishisan] (n) foreign assets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assets \As"sets\, n. pl. [OF. asez enough, F. assez, fr. L. ad +
   satis, akin to Gr. ? enough, Goth. saps full. Cf. {Assai},
   {Satisfy}.]
   1. (Law)
    (a) Property of a deceased person, subject by law to the
      payment of his debts and legacies; -- called assets
      because sufficient to render the executor or
      administrator liable to the creditors and legatees, so
      far as such goods or estate may extend. --Story.
      --Blackstone.
    (b) Effects of an insolvent debtor or bankrupt, applicable
      to the payment of debts.
      [1913 Webster]
 
   2. The entire property of all sorts, belonging to a person, a
    corporation, or an estate; as, the assets of a merchant or
    a trading association; -- opposed to {liabilities}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In balancing accounts the assets are put on the Cr.
      side and the debts on the Dr. side.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assets
   n 1: anything of material value or usefulness that is owned by a
      person or company

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top