หรือคุณหมายถึง aßet?
Search result for

asset

(95 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asset-, *asset*
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สิ่งที่มีคุณค่า
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asset๑. สิ่งที่เป็นคุณ๒. สินทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assetทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Assetสินทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Assetทรัพย์สิน [การบัญชี]
Asset revaluationการตีราคาทรัพย์สินใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Asset turnoverอัตราการหมุนของสินทรัพย์ [การบัญชี]
Asset-backed financingตราสารสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Asset-liability managementการจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน [TU Subject Heading]
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
I think you're forgetting that I married you, for your non-financial assets.ชั้นว่าเธอคงลืมไปว่า... ชั้นแต่งงานกับเธอโดยไม่ได้หวังผลทางการเงิน Death Race (2008)
We've transferred all of his assets over to you.ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเราโอน ไปใส่ชื่อนายแล้ว Wanted (2008)
What do you...? - A station asset.-ที่ทำงานเราจ้างไว้ Body of Lies (2008)
Station asset, huh?คนของที่ทำงานเรา Body of Lies (2008)
Now, we develop these assets to use them as needed.ตอนนี้ เราอยากใช้ประโยชน์จากเขา Body of Lies (2008)
Children are a family's only asset as long as every extra pair of hands is a necessary contribution to its subsistence.สมบัติที่ครอบครัวมีอยู่คือเด็กๆเท่านั้น ตราบเท่าที่มีมือพิเศษทุกๆคู่ เป็นสิ่งจำเป็นในการยังชีพ Home (2009)
It is an asset we share.เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ร่วมกัน Home (2009)
You're a valuable asset.คุณคือ สิ่งมีค่า Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
They're assets- weapons to be mobilized.พวกเขาเป็นสิ่งมีค่า ... อาวุธที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You're gonna get every assets that you've got.งานนี้ต้องใช้ทุกอย่างที่เรามี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetEvaluate the assets of a company.
assetI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
assetIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetShe will be an asset to the Purchasing Department.
assetWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินทรัพย์[N] asset, See also: property, Syn. ทรัพย์สิน, Example: ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก, Thai definition: บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญนิธิ[N] wealth, See also: assets, Thai definition: ขุมทรัพย์ คือ บุญ, Notes: (บาลี)
ทุน[N] capital, See also: asset, fund, investment, grant, stipend, Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์, Count unit: ก้อน
ทุนทรัพย์[N] capital, See also: asset, property, resources, principal, venture capital, Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน, Thai definition: ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน
บบส.[N] Asset Management Company, See also: AMC, Syn. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ngoen (sapsin)) EN: asset allocation   
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
เงินตาย[n. exp.] (ngoen tāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets   FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets   FR: argent [m]
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSET    AE1 S EH2 T
ASSETS    AE1 S EH2 T S
ASSETS'    AE1 S EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asset    (n) (a1 s e t)
assets    (n) (a1 s e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Aktivseite {f}asset side [Add to Longdo]
Anlagenabgang {m}asset disposal [Add to Longdo]
Anlageanweisung {f}asset advice [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbeleg {m}asset voucher [Add to Longdo]
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände {pl}asset investment | asset investments [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Anlagenbewertung {f}asset valuation [Add to Longdo]
Anlagenbuch {n}asset ledger [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagendatei {f}asset file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
アセット[, asetto] (n) asset [Add to Longdo]
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产担保证券[zī chǎn dān bǎo zhèng quàn, ㄗ ㄔㄢˇ ㄉㄢ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] asset-backed security; ABS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asset \As"set\, n.
   Any article or separable part of one's assets.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asset
   n 1: a useful or valuable quality [syn: {asset}, {plus}] [ant:
      {liability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top