หรือคุณหมายถึง aßeß?
Search result for

assess

(92 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assess-, *assess*, asses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assess[VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess[VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
assessable[ADJ] ที่ประเมินค่าได้
assessment[N] การประเมินค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessorผู้ประเมิน(ความเสียหาย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Outcomeการประเมินผล [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Assessment, Developmentalการตรวจประเมินพัฒนาการ [การแพทย์]
Assessment, Initialการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น [การแพทย์]
Assessment, Preschoolการตรวจประเมินเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Assessment, Quantitativeการวัดปริมาณสารนั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When I did Catherine Tramell's assessment, I read that report.ตอนที่ผมประเมินแคทเธอรีน ทราเมล ผมได้อ่านสำนวน Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
- We've already assessed them.-เราประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว The Red Violin (1998)
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า American Beauty (1999)
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assessHow do you assess your students?
assessThey assessed the land at nine million yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ผู้ประเมิน[N] assessor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
ตีราคา[V] appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท
ประเมินค่า[V] evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประเมิน[V] estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ประมวลผล[V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ, Example: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้
ประเมินผล[V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
ประเมินภาษี[V] assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   
พนักงานประเมินภาษี[n. exp.] (phanakngān pramoēn phāsī) EN: tax assessor   
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSESS    AH0 S EH1 S
ASSESSED    AH0 S EH1 S T
ASSESSES    AH0 S EH1 S AH0 Z
ASSESSOR    AH0 S EH1 S ER0
ASSESSING    AH0 S EH1 S IH0 NG
ASSESSORS    AH0 S EH1 S ER0 Z
ASSESSMENT    AH0 S EH1 S M AH0 N T
ASSESSMENTS    AH0 S EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assess    (v) (@1 s e1 s)
assessed    (v) (@1 s e1 s t)
assesses    (v) (@1 s e1 s i z)
assessor    (n) (@1 s e1 s @ r)
assessing    (v) (@1 s e1 s i ng)
assessors    (n) (@1 s e1 s @ z)
assessment    (n) (@1 s e1 s m @ n t)
assessments    (n) (@1 s e1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment [Add to Longdo]
ヒューマンアセスメント[, hyu-man'asesumento] (n) human assessment [Add to Longdo]
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment [Add to Longdo]
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign [Add to Longdo]
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P) [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assess \As*sess"\, v. t. [imp. & p. p. {Assessed}; p. pr. & vb.
   n. {Assessing}.] [OF. assesser to regulate, settle, LL.
   assessare to value for taxation, fr. L. assidere, supine as
   if assessum, to sit by, esp. of judges in a court, in LL. to
   assess, tax. Cf. {Assize}, v., {Cess}.]
   1. To value; to make a valuation or official estimate of for
    the purpose of taxation.
    [1913 Webster]
 
   2. To apportion a sum to be paid by (a person, a community,
    or an estate), in the nature of a tax, fine, etc.; to
    impose a tax upon (a person, an estate, or an income)
    according to a rate or apportionment.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine and impose a tax or fine upon (a person,
    community, estate, or income); to tax; as, the club
    assessed each member twenty-five cents.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or determine the rate or amount of.
    [1913 Webster]
 
       This sum is assessed and raised upon individuals by
       commissioners in the act.       --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assess
   v 1: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent,
      or significance of; "I will have the family jewels
      appraised by a professional"; "access all the factors when
      taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate},
      {assess}, {appraise}, {value}]
   2: charge (a person or a property) with a payment, such as a tax
     or a fine
   3: set or determine the amount of (a payment such as a fine)
     [syn: {tax}, {assess}]
   4: estimate the value of (property) for taxation; "Our house
     hasn't been assessed in years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top