Search result for

assents

(124 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assents-, *assents*, assent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assents มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assents*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม

English-Thai: Nontri Dictionary
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Assent, by Royalโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assent, royalพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by Royal Assentโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual consent; mutual assentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vesting assentหนังสือยินยอมให้ครอบครองที่ดินชั่วชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So let's use them. [murmurs of assent] I already have.ยังนั้น ก็ใช้มันเลย ผมใช้มันแล้ว Air: Part 1 (2009)
♪ and who by brave assentและใครโดยการตกลงอันกล้าหาญ The Longest Night (2010)
I hear you assented to Ma Jun and Shin Yu Kyung's wedding.ผมได้ยินว่าคุณยอมให้ มาจุนกับชิน ยู คยอง แต่งงานกันแล้ว Bread, Love and Dreams (2010)
Nous chassons ceux qui nous chassent.Nous chassons ceux qui nous chassentCode Breaker (2011)
AUDIENCE CHEERS IN ASSENT Me too, yeah!-ผมก็อยากดู Episode #18.2 (2012)
Be it witnessed, the initiate assents to enter The Dawning unarmed.จงเป็นพยาน ผู้เข้าร่วมจะ เข้าพิธีแบบไร้อาวุธ The Ceremony (2013)
By royal assent of the king's Quartering Act, madam.โดยการยินยอมของกษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งทัพครับผม The Sin Eater (2013)
With the crew's assent,กับการเห็นดีเห็นงามของลูกเรือ IV. (2014)
Captain, after an inventory of our stores, the men have assented to your plan.กัปตัน หลังจากรายการสินค้า ในห้องเก็บเสบียงของเรา พวกลูกเรือเห็นพ้องต้องกันกับแผนของเจ้า VIII. (2014)
I've been talking to a guy from passentino's pizza.ผมคุยกับเจ้าของ ร้านพิซซ่าพาซเซนติโน Mirror, Mirror (2008)
A school reunion.Ein Klassentreffen. The Revel (1981)
These must be the invitations to your school reunion.Das müssen die Einladungen für Ihr Klassentreffen sein. The Revel (1981)
Sister, I believe we've waited too long for our school reunion.Schwester, ich denke, wir haben mit dem Klassentreffen zu lange gewartet. The Revel (1981)
Did you two parking attendants decide to abandon the Baldwin class reunion?Habt ihr Parkwächter beschlossen, das Baldwin-Klassentreffen aufzugeben? The Revel (1981)
Nope, the reunion decided to abandon us.Nein, das Klassentreffen beschloss, uns aufzugeben. The Revel (1981)
- The reunion isn't gonna happen.- Das Klassentreffen findet nicht statt. The Revel (1981)
And these figures seem to be growing worse with every day.Und das wird zu einem Massentrend! Rasputin (1981)
- You have an elevator in your house. - Right. Well, Alan."Herzliche Einladung zum Klassentreffen. In the Steele of the Night (1982)
Some things never change. Alan Grievey was a snake at the Havenhurst Agency, and he's still shedding skin.Auf Klassentreffen sieht man alte Freunde wieder, erfährt, was alle jetzt so treiben, wer zugenommen hat. In the Steele of the Night (1982)
It went from the tenth floor, to the third floor, no stops, no people... was he poisoned?Ich bin müde, möchte jetzt nicht Detektiv spielen. Sie reden über verpasste Gelegenheiten. Darum geht es bei Klassentreffen doch. In the Steele of the Night (1982)
So rewarding, So stimulating. What a brain twister that was.Wir sollten jedes Jahr ein Klassentreffen machen. In the Steele of the Night (1982)
If you look around, you'll recognise that dangerous powers are ruling, trying to make their race theories popular amongst the masses, the same people who submerged the world into blood and flames in 1933.Wer sich genau umsieht erkennt, dass sich überall gefährliche Kräfte regen, die den Leuten versuchen, Rassentheorien schmackhaft zu machen, die bereits 1933 die Welt in Blut und Flammen tauchten. La passante du Sans-Souci (1982)
We got to the building at midnight.Was Großes für das Klassentreffen, eine Vorstellung mit Feuerwerk auf dem Dach. Steele Crazy After All These Years (1983)
- She's his sister! And then I will make a few remarks.Und dann... werde ich unsere Klassentreffen-Königin krönen. Steele Crazy After All These Years (1983)
Now, after the party's in full swing go to the study, flick the lights three times, open the French doors then go back to the party.Wenn die Party in vollem Gange ist, geh ins Arbeitszimmer, schalte 3-mal das Licht an, öffne die Terrassentüren und geh zurück zur Party. Service Above and Beyond (1983)
I went East for a reunion and all my friends could talk about was their husbands' work.An einem Klassentreffen sprachen... alle nur von der Arbeit ihrer Männer. The Right Stuff (1983)
We've got a class reunion happening up here!Wir feiern hier oben so 'ne Art Klassentreffen! Sudden Impact (1983)
Kent's been invited to his high-school reunion.Kent ist zu einem Klassentreffen der High School eingeladen worden. Superman III (1983)
The story that you wrote on the class reunion?Die Story, die du über das Klassentreffen geschrieben hast... Superman III (1983)
Are you kidding? Oh, a doll I love her.Rudd, die Niete, als Begleiter der stolzen Allison Rutledge auf dem Klassentreffen. Hotel of Dreams (1984)
- Impromptu college reunion?- Spontanes Klassentreffen? - Hatte ich schon. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Amanda, this business with Barnhill is not gonna be some class reunion.Amanda, die Sache mit Barnhill wird nicht wie ein Klassentreffen ablaufen. To Catch a Mongoose (1984)
You're gonna be the hit at the next class reunion.Beim nächsten Klassentreffen bist du der Knüller. To Catch a Mongoose (1984)
Well, he's worried sick about her so you just make sure she's safe.Ein West-Point-Klassentreffen. Ich lade sogar Marcus Hasler ein. July 1861 - Summer 1862 (1986)
This feels like Old Home Week.Es ist wie ein Klassentreffen. Playing for Keeps (1986)
A reunion is supposed to be fun.Ein Klassentreffen sollte Spaß machen. The Triumvirate (1986)
- For a dress for her reunion.- Ein Kleid für ihr Klassentreffen. The Triumvirate (1986)
I heard through the grapevine that you might be needing an escort to your reunion.Ich habe mitgekriegt, dass du vielleicht eine Begleitung für dein Klassentreffen brauchst. The Triumvirate (1986)
- I'm not gonna go the reunion.- Ich gehe nicht zum Klassentreffen. The Triumvirate (1986)
He's missing the reunion because of you.Er geht nur deinetwegen nicht zum Klassentreffen. Peggy Sue Got Married (1986)
Reunions do funny things to people at this age.Klassentreffen haben eine seltsame Wirkung auf Leute. Peggy Sue Got Married (1986)
That doesn't have anything to do with the reunion, Delores!Das hat nichts mit unserem Klassentreffen zu tun, Delores! Peggy Sue Got Married (1986)
So, this is the reunion?Also das ist unser Klassentreffen? Peggy Sue Got Married (1986)
I'd rather go to my crummy class reunion than do that picture.Bevor ich diesen Film mache, gehe ich lieber auf dieses blöde Klassentreffen. Slaughter High (1986)
I thought you were gonna make it to the reunion.Aber ich dachte, du kommst auch zum Klassentreffen. Slaughter High (1986)
My high school reunion.Mein Klassentreffen. Something Wild (1986)
Reunions are fun, aren't they?- Klassentreffen machen Spaß, was? Something Wild (1986)
We pretended to be married for Mama, and it just carried over to the reunion.Wir spielten das Ehepaar für Mama, und dann auch noch beim Klassentreffen. Something Wild (1986)
I finally had a chance to beat her at our high-school reunion.Bei unserem Klassentreffen bekam ich endlich die Chance, sie zu schlagen. Alley of the Dolls (1987)
Her inertia should do the job.Die Massenträgheit ist genug. Encounter at Farpoint (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assentShe gave her assent to the match.
assentThe teacher assented to our plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดีเห็นงาม[V] agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
พยักหน้า[V] nod, See also: nod in assent, Syn. ผงกศีรษะ, ก้มศีรษะ, Ant. สั่นหน้า, Example: ผู้สัมภาษณ์ต้องระมัดระวังในการพูด อืม อ้อ หรือพยักหน้า ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
โอนอ่อน[V] comply, See also: acquiesce, assent, accede, yield, Syn. ผ่อนตาม, ยอมตาม, Ant. ขัดขืน, Example: สหรัฐไม่อาจกดดันรัฐบาลไทยได้อย่างเต็มที่ เพราะไทยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐ
ยกนิ้ว[V] accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa hai) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o.   
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent   FR: hocher la tête
ยกนิ้ว[v. exp.] (yok niū) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSENT    AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assent    (v) (@1 s e1 n t)
assents    (v) (@1 s e1 n t s)
assented    (v) (@1 s e1 n t i d)
assenting    (v) (@1 s e1 n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung {f} der Rassentrennungdesegregation [Add to Longdo]
Beipflichtende {m,f}; Beipflichtender | Beipflichtenden {pl}assenter | assenters [Add to Longdo]
Busbeförderung von Schulkindern in andere Stadteile, um Rassentrennung zu verhindernbussing; busing [Am.] [Add to Longdo]
Kassenterminal {n}point-of-sale terminal [Add to Longdo]
Klassentreffen {n}class reunion [Add to Longdo]
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming [Add to Longdo]
Massenträgheit {f}; Trägheit {f}inertia [Add to Longdo]
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia [Add to Longdo]
Rassentrennung {f}apartheid [Add to Longdo]
Rassentrennung {f} | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate [Add to Longdo]
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Zustimmung {f}; Zusage {f}assent [Add to Longdo]
Zustimmung {f} | Zustimmungen {pl}assentation | assentations [Add to Longdo]
behauptento assent [Add to Longdo]
stimmt zuassents [Add to Longdo]
stimmte zuassented [Add to Longdo]
zustimmen; zusagento assent [Add to Longdo]
zustimmendassenting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
賛意[さんい, san'i] (n) approval; assent; (P) [Add to Longdo]
首肯[しゅこう, shukou] (n,vs) assent; consent [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
[だく, daku] (n) agreement; assent [Add to Longdo]
諾う[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform [Add to Longdo]
諾する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to [Add to Longdo]
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P) [Add to Longdo]
納得[なっとく, nattoku] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
納得ずく;納得尽く;納得づく[なっとくずく(納得ずく;納得尽く);なっとくづく(納得づく), nattokuzuku ( nattoku zuku ; nattoku kotogotoku ); nattokuduku ( nattoku duku )] (n) (See 納得) having consent (e.g. to do something); having (someone's) assent [Add to Longdo]
頷く(P);首肯く;肯く[うなずく(P);うなづく, unazuku (P); unaduku] (v5k,vi) (uk) to nod; to bow one's head in assent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] OK (Emperor's interjection); to accede; to assent [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, / ] chin; nod assent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top