หรือคุณหมายถึง aßam?
Search result for

assam

(14 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assam-, *assam*
Possible hiragana form: あっさん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Assam[N] รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
Assamese[ADJ] เกี่ยวกับรัฐอัสสัม, See also: ของรัฐอัสสัม
Assamese[N] ชาวอัสสัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assam(แอสแซม') n. รัฐอัสสัมในอินเดีย
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหม[N] Assamese, Syn. อะหม, Thai definition: ชนชาติไทยใหญ่สาขาหนึ่ง ที่เข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงอ้ายเงี้ยะ[n. exp.] (ling āi-ngīa) EN: Assamese Macaque   
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thøng lāi) EN: Dark-rumped Swift   FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
パッサメーター[, passame-ta-] (n) passameter [Add to Longdo]
木藍[きあい;キアイ, kiai ; kiai] (n) (1) (uk) (See インド藍) anil indigo (Indigofera suffruticosa); (2) (uk) (See 琉球藍) Assam indigo (Strobilanthes cusia) [Add to Longdo]
琉球藍[りゅうきゅうあい;リュウキュウアイ, ryuukyuuai ; ryuukyuuai] (n) (uk) Assam indigo (Strobilanthes cusia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊猴[xióng hóu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˊ, ] Assamese macaque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Assam
      n 1: state in northeastern India

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top