หรือคุณหมายถึง aßai?
Search result for

assai

(65 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assai-, *assai*
Possible hiragana form: あっさい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] ก่อกวน, See also: ทำให้รำคาญ
assail[VT] โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
wassail(n) เหล้าเอล,การดื่มอวยพร
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The assailant broke into a classroom in the east building around 8:35 this morning and is holed up with hostages.คนร้ายได้บุกเข้าไปใน ห้องเรียนทางตึกฝั่งตะวันออก เวลาประมาณ 08.35 น.ในตอนเช้า และได้จับตัวประกันเอาไว้ครับ. Cyborg Girl (2008)
The assailant is Takeshi Abe, 37, unemployed, of Kazama, Chiba.คนร้ายก็คือ อาเบะ ทาคาชิ อายุ 37 ปี, มาจาก คาซาม่า จังหวัดชิบะครับ. Cyborg Girl (2008)
The assailant is breaking the glass in the windows.ตอนนี้คนร้ายกำลัง ทุบกระจกหน้าต่างแล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The assailant is coming out now, holding a knife on the teacher.คนร้ายโผล่มาแล้วครับ คนร้ายเอามีดจ่อที่คอคุณครูแล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The police just caught the assailant.ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วครับ Cyborg Girl (2008)
The assailant thought the consulพวกก่อการร้ายคิดว่ากงสุล Eagles and Angels (2008)
Shot dead by an unknown assailant last month.คอมโบ้" ฉันได้ยินพวกนายพูดถึงกัน ABQ (2009)
Amazingly, there have been unconfirmed reports identifying the assailants as none other thanเป็นที่น่าแปลกใจว่า มีรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ระบุว่าผู้ที่ลงมือไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Cowboys and Indians (2009)
Was your son murdered by an assailant's bullet?ลูกชายของคุณถูกฆ่าโดยลูกกระสุนของนักฆ่ารึเปล่าล่ะ Cowboys and Indians (2009)
The assailant who was caught at the scene was done wrong by Shinhwa Group....ได้ถูกส่งตัวด่วนไป. ผู้ทำร้ายร่างกายได้ถูกจับในที่เกิดเหตุโดยคนของกลุ่มชินฮวา Episode #1.24 (2009)
Assailant drove in behind her and ran her down right here.คนร้ายขับรถตามหลังเธอมา แล้วก็ชนเธอตรงนี้ Roadkill (2009)
The assailant took his time, cleaned up after himself.งั้นนี่ Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assaiHe was assailed with doubts.
assaiI was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.
assaiThey assailed the new teacher with questions.
assaiWe were all assailed with fears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรมศัสตราวุธ[V] attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
ห้ำหั่น[V] attack, See also: assail, assault, Syn. ฟาดฟัน, Example: ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เข้าฟาดฟันให้แหลกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables   FR: assaisonnement pour crudités [m]
น้ำสลัด[n.] (nām salat) EN: dressing   FR: vinaigrette [f] ; assaisonnement [m]
ปรุง[v.] (prung) EN: season ; flavour   FR: assaisonner ; accomoder
ปรุงอาหาร[v. exp.] (prung āhān) EN: season food ; make food tasty ; flavour   FR: assaisonner un plat
ปรุงรส[v.] (prung rot) EN: season ; flavour ; flavor (Am.)   FR: assaisonner
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack   FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAIL    AH0 S EY1 L
ASSAILS    AH0 S EY1 L Z
ASSAILED    AH0 S EY1 L D
ASSAILANT    AH0 S EY1 L AH0 N T
ASSAILING    AH0 S EY1 L IH0 NG
ASSAILANTS    AH0 S EY1 L AH0 N T S
ASSAILANT'S    AH0 S EY1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assail    (v) (@1 s ei1 l)
assails    (v) (@1 s ei1 l z)
assailed    (v) (@1 s ei1 l d)
assailant    (n) (@1 s ei1 l @ n t)
assailing    (v) (@1 s ei1 l i ng)
assailable    (j) (@1 s ei1 l @ b l)
assailants    (n) (@1 s ei1 l @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッサイ[, assai] (n) assai (ita [Add to Longdo]
圧砕;あっ砕[あっさい, assai] (n,vs) crushing [Add to Longdo]
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers [Add to Longdo]
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]
攻める[せめる, semeru] (v1,vt) to attack; to assault; to assail; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assai \As*sa"i\ [It., fr. L. ad + satis enough. See {Assets}.]
   (Mus.)
   A direction equivalent to very; as, adagio assai, very slow.
   [1913 Webster]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 assai
    extremely
    quite, very, very much
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top