Search result for

aspirin

(55 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspirin-, *aspirin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirin[N] แอสไพริน, See also: ยาลดไข้และบรรเทาปวด
aspiring[ADJ] ที่ต้องการ, See also: ที่ปรารถนาให้ถึงจุดหมาย, Syn. ambitious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspirinแอสไพริน [TU Subject Heading]
Aspirinยาแอสไพริน, แอสไพริน, ยาแก้ปวดแอสไพริน, ยาแอ๊สไพริน [การแพทย์]
Aspirin Allergyภาวะแพ้แอสไพริน [การแพทย์]
Aspirin Tabletsยาเม็ดแอสไพริน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, after five out-of-date aspirin, I'm a little better.เอ่อ,หลังกินแอสไพลินหมดอายุ 5 เม็ด ฉันดีขึ้นมาหน่อย Nights in Rodanthe (2008)
Let's see if we can find him some aspirin or something, okay?ไปหาดูว่ามีอะไรพอช่วยเขาได้ แอสไพริน หรืออะไรตกลงมั้ย? The Ruins (2008)
Oh, it's nothing a little aspirin won't take care of.โอ้ ไม่มีอะไรมากหน่อยแค่ แอสไพริน เองไม่ต้องห่วง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Aspirin!แอสไพริน! Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Yeah, we are actually aspiring magicians.พวกคุณจับได้ คือจริงๆ แล้ว พวกเรา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You want some aspirin?นายต้องการยาแก้ปวดมั้ย? Death Takes a Holiday (2009)
Aspirin is useless, so...แอสไพรินก็ไม่ได้ผล The Monster at the End of This Book (2009)
We buy aspirin by the pound in this house.ที่บ้านเราซื้อแอสไพรินเป็นปอนด์เลย The Story of Lucy and Jessie (2009)
Why don't you go down to the pharmacy in the lobby and buy some aspirin?ทำไมไม่ไปร้านขายยาข้างล่างที่ลอบบี้ ซื้อแอสไพรินมาสักหน่อยล่ะ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Listen, do you have any aspirin?ฟังนะ คุณมีแอสไพรินไหมครับ The Pickle Jar (2009)
Aspirin, caffeine, whatever it takes.แอสไพริน คาเฟอีน ไม่ว่าอะไรก็ตาม Remains to Be Seen (2009)
I need an aspirin.ขอยาแก้ปวดหัวหน่อย The Pirate Solution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aspirinAspirin has no effect on the blood pressure.
aspirinCould you send up some aspirin?
aspirinDo you have any aspirin on hand?
aspirinHe took two tablets of aspirin to get rid of his cold.
aspirinI am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.
aspirinI took two aspirins for my headache.
aspirinTake some aspirin.
aspirinTake this aspirin.
aspirinTake two aspirin tablets.
aspirinThe coffee shop is haunted by aspiring artists.
aspirinWhat does aspirin consist of?
aspirinYou should buy some cough medicine and aspirin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักใหญ่[ADJ] ambitious, See also: aspiring, over-ambitious, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนมักใหญ่อย่างเขาเหมาะที่จะเล่นการเมือง, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโต
มักใหญ่ใฝ่สูง[ADJ] ambitious, See also: aspiring, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เขามีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็กแล้ว, Thai definition: ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
แอสไพริน[N] aspirin, Example: แอสไพรินต้องกินหลังอาหาร และดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3COO.C6H4.COOH ชื่อทางเคมี คือ acetylsalicylic acid ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 133 ํ ซ. ใช้ในทางการแพทย์เป็นยาลดไข้ และระงับปวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; over-ambitious   FR: ambitieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPIRIN    AE1 S P R AH0 N
ASPIRING    AH0 S P AY1 R IH0 NG
ASPIRIN'S    AE1 S P R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspirin    (n) (a1 s p r i n)
aspiring    (v) (@1 s p ai1 @ r i ng)
aspirins    (n) (a1 s p r i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspirin {n}aspirin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスピリン[, asupirin] (n) aspirin (ger [Add to Longdo]
アスピリンスノー[, asupirinsuno-] (n) aspirin snow [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
バッファリン[, baffarin] (n) (See アスピリン) aspirin (from Bufferin) [Add to Longdo]
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for [Add to Longdo]
作家の卵[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿司匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] aspirin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspirin \As"pi*rin\, n. (Pharm.)
   A white crystalline compound, acetyl salicylic acid
   ({CH3.CO.O.C6H4.CO.OH}) widely used as a drug for relief of
   pain and alleviation of fever. It has analgesic, antipyretic,
   and antiinflammatory properties, and is one of a class of
   agents called non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs).
   The name was originally a trade name, but has become the
   preferred name for the substance. It is actually a prodrug,
   liberating salicylic acid, the ultimate pharmacologically
   active agent, in the intestines. It is more effective when
   taken orally than is salicylic acid, because it dissolves
   more readily.
 
   Syn: 2-(acetyloxy)benzoic acid
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspirin
   n 1: the acetylated derivative of salicylic acid; used as an
      analgesic anti-inflammatory drug (trade names Bayer,
      Empirin, and St. Joseph) usually taken in tablet form; used
      as an antipyretic; slows clotting of the blood by poisoning
      platelets [syn: {aspirin}, {acetylsalicylic acid}, {Bayer},
      {Empirin}, {St. Joseph}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aspirin
 
 1. )aspirin
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Aspirin [aspiːriːn] (n) , s.(n )
   aspirin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top