Search result for

asleep

(53 entries)
(0.1065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asleep-, *asleep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asleep[ADJ] ชา, See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
asleep[ADJ] นอนหลับ, See also: หลับ, Syn. sleeping
asleep[ADJ] ไม่ตื่นตัว, See also: เฉื่อย, Syn. inactive, dull
asleep at the wheel[IDM] ล้มเหลว, See also: ไม่ได้ผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)

English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Home at last. Hey, maybe he's asleep.เฮย บางทีเขาอาจจะนอนหลับ Pinocchio (1940)
I almost fell asleep.ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป 12 Angry Men (1957)
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป The Old Man and the Sea (1958)
The creases did not show so much when the old man was asleep.รอยยับที่รีดไม่ได้แสดงมาก เมื่อชายชราคนหนึ่งกำลังนอน หลับ The Old Man and the Sea (1958)
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
The old man was asleep, and the boy saw that he was breathing.ชายชรานอนหลับ และเด็กเห็นว่าเขาได้รับการ หายใจ The Old Man and the Sea (1958)
Look. They're all asleep.เฮ้มอง พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ ทั้งหมด Yellow Submarine (1968)
They look cute when they're asleep.ไม่ได้พวกเขาดูน่ารักเมื่อพวกเขา กำลังนอนหลับ มนุษย์เกือบ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asleepA burglar broke in while he was asleep.
asleepAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
asleepAfter supper I always find myself falling asleep.
asleepAfter the movie they fall asleep.
asleepAll but the boy were asleep.
asleepAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
asleepAs he was so tired, he fell fast asleep.
asleepAs soon as he went to bed, he fell asleep.
asleepAs soon as he went to bed, he fell fast asleep, for he was very tired.
asleepAs soon as I sat down, I fell asleep.
asleepAt last the baby fell asleep.
asleepAwake or asleep, she was thinking about it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep   FR: hiberner
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed   
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep   FR: dormir profondément
หลับยาม[v. exp.] (lap yām) EN: fall asleep while on duty ; be caught napping   FR: dormir au travail
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep   FR: somnoler

CMU English Pronouncing Dictionary
ASLEEP    AH0 S L IY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asleep    (j) (@1 s l ii1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel [Add to Longdo]
昏昏;昏々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) fast asleep; dead to the world [Add to Longdo]
寝っ屁[ねっぺ, neppe] (n,vs) farting while asleep [Add to Longdo]
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1,vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P) [Add to Longdo]
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n,vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking [Add to Longdo]
寝ナラ[ねナラ, ne nara] (n,vs) farting while asleep [Add to Longdo]
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟睡[shú shuì, ㄕㄨˊ ㄕㄨㄟˋ, ] asleep; sleeping soundly [Add to Longdo]
睡着[shuì zháo, ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ, / ] asleep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asleep \A*sleep"\, a. & adv. [Pref. a- + sleep.]
   1. In a state of sleep; in sleep; dormant.
    [1913 Webster]
 
       Fast asleep the giant lay supine.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By whispering winds soon lulled asleep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In the sleep of the grave; dead.
    [1913 Webster]
 
       Concerning them which are asleep . . . sorrow not,
       even as others which have no hope.  --1 Thess. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. Numbed, and, usually, tingling. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Leaning long upon any part maketh it numb, and, as
       we call it, asleep.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asleep
   adv 1: into a sleeping state; "he fell asleep"
   2: in the sleep of death
   adj 1: in a state of sleep; "were all asleep when the phone
       rang"; "fell asleep at the wheel" [ant: {awake(p)}]
   2: lacking sensation; "my foot is asleep"; "numb with cold"
     [syn: {asleep(p)}, {benumbed}, {numb}]
   3: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
     {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
     {departed}, {gone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top