Search result for

asiatisch

(55 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asiatisch-, *asiatisch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asiatisch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asiatisch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the company of a Chinese person, he begins to develop oriental features.In Gesellschaft eines Chinesen entwickelt er asiatische Züge. Zelig (1983)
Mrs. Roper has a child, an Amerasian son.Mrs. Roper hat ein amerikanisch-asiatisches Kind. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
- That dirty little Asian critter!- Dieser asiatische Wurm! The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
So here we go with Voice of America news for Southeast Asia.Sie hören jetzt "Voice of America" mit den südostasiatischen Nachrichten. The Killing Fields (1984)
They tell me the oriental women are different.Man sagt, die asiatischen Frauen sind anders. Maria's Lovers (1984)
(announcer)... named after Sublieutenant Ogilvy, hero of the state of Oceania, recently awarded posthumously the Order of Conspicuous Gallantry for his actions in the recent glorious victory over the forces of Eastasia on the Malabar front in south India.(Durchsage)... benannt nach Oberleutnant Ogilvy, Held des ozeanischen Staates, dem kürzlich postum der Orden für besondere Tapferkeit für seinen Beitrag zum glorreichen Sieg über die ostasiatischen Truppen an der Malabar-Front in Südindien verliehen wurde. 1984 (1984)
Brothers and sisters, one week from now, in this very square, we shall, as a demonstration of our resolve and as a sure sign to those who attempt to threaten our Party and our State, we shall execute publicly the same number of Eastasian prisoners by hanging, drawing and quartering.Brüder und Schwestern, in genau einer Woche werden wir auf diesem Platz hier unsere unüberwindbare Entschlossenheit demonstrieren und jene warnen, die versuchen, unsere Partei und unseren Staat zu bedrohen, indem wir die gleiche Anzahl ostasiatischer Gefangener öffentlich hängen, strecken und vierteilen. 1984 (1984)
But Mr. Hmung is his favorite, and I must say... his Chinese peonies are spectacular.Mr. Hmung ist ein Freund. Und ich muss gestehen, dass ich seine asiatische Küche mag. Back in the World (1985)
Polish lettuce, mushrooms ferreted out by Asiatic clergy.Die Ära von Himbeeressig, polnischem Salat und Pilzen, gesammelt von asiatischen Geistlichen. Gourmet Steele (1985)
DIA, West Asian section.DIA, westasiatische Sektion. Spies Like Us (1985)
-Asian custom.- Eine Asiatische Spezialität. Female Market: Imprisonment (1986)
Now you have an Asian son and an Asian enemy.Nun haben Sie einen asiatischen Sohn und einen asiatischen Feind. Knight of the Rising Sun (1986)
Speaking of problems I cracked the Asian operations covert code this morning.Apropos Probleme, ich knackte heute Morgen den asiatischen Geheimcode. The Triumvirate (1986)
Jackie left the band to start his career as a high society Robin Hood, calling himself Asian Hawk.Jackie hörte auf und wurde Glücksritter. Er ist als der "asiatische Falke" bekannt. Armour of God (1986)
A holy sword recently put up for auction was stolen by him from an African tribe.Ein "asiatischer Falke" stahl das "Schwert Gottes" von einem afrikanischen Stamm. Armour of God (1986)
Idiot, let him continue.Halt dich raus. - Wir brauchen den "asiatischen Falken", aber wir werden ihn nicht bezahlen. Armour of God (1986)
Now tell the Llama. The Asian Hawk is here.- Informiere den Oberlama, dass der "asiatische Falke" hier ist. Armour of God (1986)
Are you Asian Hawk? Yes.Du bist der "asiatische Falke"? Armour of God (1986)
What's the name of your God?Wen betest du an, "asiatischer Falke"? Armour of God (1986)
That's Caribbean... No that's Asian, that's Caribbean.Asiatisches Essen und Essen von den Antillen. Nuit d'ivresse (1986)
African elephants, with big ears, and Asian elephants, with small ears.Mit Afrikanischen Elefanten, mit großen Ohren. Die mit kleinen Ohren sind Asiatische Elefanten. Nuit d'ivresse (1986)
I've already chosen from among our troops 12 Chinese Americans for an assault force.Ich habe bereits 12 asiatisch amerikanische Sträflinge für einen Stoßtrupp ausgesucht. Eastern Condors (1987)
All the information you requested on the Asian prisoners is here.Hier sind alle Informationen, die Sie über die asiatisch amerikanischen Gefangenen haben wollten. Eastern Condors (1987)
We're not gonna lose to a bunch of little Asian farmers.Wir werden nicht gegen ein paar asiatische Bauern verlieren. Gardens of Stone (1987)
I have a planeload of Amerasian children.Ich habe eine Ladung amerikanisch-asiatischer Kinder an Bord. Braddock: Missing in Action III (1988)
Definitely some sort of symbol.Auf jeden Fall 'ne Art Symbol. Vielleicht asiatischAsian Cut (1989)
They seem to be some kind of Asian symbols.Es scheinen asiatische Symbole zu sein. Ich dachte, Sie könnten da helfen. Asian Cut (1989)
Well, Lieutenant, you're absolutely right.Die Zeichen sind asiatischen Ursprungs. Asian Cut (1989)
Remember this when you think Coach Couzo is being too tough on you.Das ist das asiatische Training. Denkt daran. Best of the Best (1989)
This afternoon we'll be watching the United States team under the leadership of Coach Frank Couzo, himself a veteran of this often perilous sport leading his youthful warriors in a sport traditionally dominated by Asian powerhouses.Heute Nachmittag wird das US-Team unter der Führung von Coach Frank Couzo selbst ein Veteran dieser oftmals gefährlichen Sportart gegen die Vertreter des traditionell von asiatischen Ländern dominierte Sports antreten. Best of the Best (1989)
And it looks like we're about to get underway. The Americans heavy underdogs against their Asian counterparts.Nun beginnt das Duell der krassen Außenseiter aus den USA gegen ihre asiatischen Gegner. Best of the Best (1989)
It's gone in some fucking jungle over in Asia.Im asiatischen Dschungel war es vorbei. Born on the Fourth of July (1989)
This guy was an ancient Middle Eastern king.Ein alter asiatischer König. Mystery Train (1989)
Five percent of the population knows what's going on, the gods of this planet, the original Asiatic black man from Africa with knowledge of self, sent here to teach the 85% that you're dumb, deaf, and blind.Fünf Prozent der Bevölkerung wissen, was abgeht, die Götter des Planeten, der asiatische Schwarze aus Afrika, der sich erkennt und die anderen 85 Prozent lehren soll, dass ihr dumm, taub und blind seid. Mo' Better Blues (1990)
Asian, according to my analysis.Meine Analyse sagt: asiatischWatching the Detectives (1990)
I represent Asian investment bank.Ich repräsentiere asiatische Anlagebank. Episode #2.5 (1990)
She helps our Asian brothers in the hills.Sie hilft unseren asiatischen Brüdern. Air America (1990)
Asian ways..Asiatische Tradition. Air America (1990)
I've brought you some Japanese apple pears.Für dich: Asiatische Birnen! Ghost (1990)
Larry used to rent his tenementsLarry vermietete seine "Unterkünfte" an asiatische Flüchtlinge. King of New York (1990)
(# Asian-style music)(# asiatische Musik) Madonna: Truth or Dare (1991)
I told him I liked Oriental food.Ich sagte ihm, ich mag asiatischThe Object of Beauty (1991)
Asian Task Force.Asiatische Sondereinheit. Showdown in Little Tokyo (1991)
-Homer... . -You'II get your turn. -I'm done.Mr. Burns war mit seiner per Post bestellten asiatischen Braut dort. The War of the Simpsons (1991)
Yes, as I stated earlier that, um those nations, African, Latin, Asian nations are hypocritical when they stand up in the UN and denounce the racism practiced in South Africa but say absolutely nothing about the practice of racism here in American society.Ja, ich sagte schon, dass diese Nationen, afrikanische, lateinamerikanische und asiatische, sehr heuchlerisch sind, wenn sie vor der UN den in Südafrika praktizierten Rassismus verurteilen und kein Wort über den hier in Amerika praktizierten Rassismus verlieren. Malcolm X (1992)
What am I gonna do? I got this Asian flower on one hand, all giggly and dewy-like, and this hard-boiled Navy nurse outta Omaha, on the other.Einerseits diese asiatische Blume, albern und taufrisch, andererseits diese harte, strenge Navy-Krankenschwester aus Omaha. Scent of a Woman (1992)
Here was a chance to communicate to people... how he felt about the martial arts... and to show his way of living it... and to show the world the unique power and beauty of Asian culture.Hier war seine Chance den Menschen zu vermitteln... wie er über Kampfsportarten dachte... und seine Art und Weise damit zu leben vorzuführen und der Welt... die einmalige Schönheit und Kraft der asiatischen Kultur zu zeigen. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
He ruffled some feathers, but he also changed a lot of attitudes... and he definitely changed the way martial arts... and Asian culture are perceived.Er erregte manche Gemüter, aber er veränderte auch so manche Einstellung... und er beeinflusste mit Sicherheit die Wahrnehmung... des Kampfsports und der asiatischen Kulturen. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
I need a good Oriental woman.Ich brauche eine gute, asiatische Frau. Heaven & Earth (1993)
There's plenty Oriental restaurant growing here.Restaurant. Es gibt viele asiatische Restaurants hier. Heaven & Earth (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asiatisch {adj}Asiatic; Asian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  asiatisch [aziːaːtiʃ]
     Asiatic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top