Search result for

ascertain

(50 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascertain-, *ascertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascertain[VT] สืบให้แน่ใจ, See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน, Syn. learn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertained goodsทรัพย์ที่กำหนดแน่นอนแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascertainmentวิธีการค้นหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป Good Will Hunting (1997)
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง Unbreakable (2000)
Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.ถ้างั้นเราขอยานสักลำเพื่อตามหาความเป็นไปของเดอะวัน The Matrix Reloaded (2003)
Maybe there's a clue only he can see to ascertain whitney's true cause of death.เขาอาจเห็นเบาะแสการตายของวิทนี่ย์ก็ได้ Chuck Versus the Truth (2007)
If you were, you might have ascertained that your Irish friend has no money, not a penny and could not be expected to marry without it.ถ้าเธอมีเหตุผล เธอต้องรู้ว่า เพื่อนชาวไอริชของเธอไม่มีเงินซักแดง แล้วจะแต่งงานกับสาวก็ไม่ได้หรอก Becoming Jane (2007)
As soon as we ascertained the Intersect's location, Major Casey disengaged.ทันทีที่เราแน่ใจ เรื่องที่อยู่ของอินเตอร์เซ็ค ผู้พันเคซี่ก็หยุดค่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
that has not been ascertained.เรายังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน Self Made Man (2008)
If you would like to give us an itemized list of the content of your boxes, we may be able to ascertain...ถ้าคุณอยากจะให้รายการของกับเรา ที่เก็บไว้ในตู้ของคุณ - เราก็อาจไปดูให้คุณได้... The Bank Job (2008)
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า The Reader (2008)
As I'm sure you've ascertain this isn't going to be a run-of-the-mill pregnancy.ฉันเข้าใจว่าเราจะต้องทำคลอดคุณ Prison Break: The Final Break (2009)
Mr. Salamanca lunged toward the vehicle and fired on me with what I ascertained to be an M16 assault rifle.นายซาลามังก้า ก็หันหน้าไปที่รถอย่างรวดเร็ว และยิงปืนรัวใส่ผมไม่ยั้ง ผมมั่นใจว่าเป็นปืนไรเฟิล M16 Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascertainAscertain whether they are safe or not.
ascertainAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.
ascertainI am going to ascertain the truth of the matter.
ascertainI ascertained that he was still alive.
ascertainI'm going to ascertain the truth of his statement.
ascertainIt is difficult to ascertain what really happened.
ascertainShe ascertained that the novel was based on facts.
ascertainThe readers cannot ascertain whether the news is true or not.
ascertainWe ascertained her dead.
ascertainWe will first ascertain the cause of the disaster.
ascertainYou'd better ascertain that it is true.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCERTAIN    AE2 S ER0 T EY1 N
ASCERTAINED    AE2 S ER0 T EY1 N D
ASCERTAINING    AE2 S ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascertain    (v) (a2 s @ t ei1 n)
ascertains    (v) (a2 s @ t ei1 n z)
ascertained    (v) (a2 s @ t ei1 n d)
ascertaining    (v) (a2 s @ t ei1 n i ng)
ascertainable    (j) (a2 s @ t ei1 n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確かめる(P);慥かめる[たしかめる, tashikameru] (v1,vt) to ascertain; to check; to make sure; (P) [Add to Longdo]
見極め[みきわめ, mikiwame] (n) ascertainment [Add to Longdo]
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp [Add to Longdo]
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P) [Add to Longdo]
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascertain \As`cer*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Ascertained}; p.
   pr. & vb. n. {Ascertaining}.] [OF. acertener; a (L. ad) +
   certain. See {Certain}.]
   1. To render (a person) certain; to cause to feel certain; to
    make confident; to assure; to apprise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When the blessed Virgin was so ascertained. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Muncer assured them that the design was approved of
       by Heaven, and that the Almighty had in a dream
       ascertained him of its effects.    --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   2. To make (a thing) certain to the mind; to free from
    obscurity, doubt, or change; to make sure of; to fix; to
    determine. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The divine law . . . ascertaineth the truth.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The very deferring [of his execution] shall increase
       and ascertain the condemnation.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The ministry, in order to ascertain a majority . . .
       persuaded the queen to create twelve new peers.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       The mildness and precision of their laws ascertained
       the rule and measure of taxation.   --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To find out or learn for a certainty, by trial,
    examination, or experiment; to get to know; as, to
    ascertain the weight of a commodity, or the purity of a
    metal.
    [1913 Webster]
 
       He was there only for the purpose of ascertaining
       whether a descent on England was practicable.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascertain
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   3: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   4: learn or discover with certainty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top