Search result for

ascent

(39 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascent-, *ascent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascent[N] การปีน, See also: การเคลื่อนขึ้น, Syn. climbing, mounting, rising
ascent[N] การย้อนไปในอดีต
ascent[N] ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน), Syn. advancement
ascent[N] ทางชัน, Syn. slope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
nascent(แนส'เซินทฺ,เน'เซินทฺ) adj. พึ่งเริ่ม,กำลังเริ่ม,ยังใหม่, See also: nascence,nascency n., Syn. commencing
renascent(รีแนส'เซินท์) adj. เกิดใหม่,มีพลังใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascentการสืบมรดกโดยสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Continue your ascent, and you will gain freedom.จงก้าวขึ้นไปอีก แล้วเจ้าจะพบกับอิสรภาพ Delicate Things (2010)
Since I'm working to recreate your meteoric ascent,ตั้งแต่ผมเริ่มเดินตามรอยเท้าคุณ The First Time (2011)
And the man behind their meteoric ascent was the late fight impresario, Dante Slate.และคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาขึ้นบรรยากาศ คือการแสดงการต่อสู้สายชนวนดังเต้ Grudge Match (2013)
During a risky ascent in a hydrogen balloon, he attained an altitude of more than three miles.ในระหว่างที่มีความเสี่ยง ในการขึ้นบอลลูนไฮโดรเจน เขาบรรลุความสูงกว่าสามไมล์ Unafraid of the Dark (2014)
To test that idea, Hess timed one of his ascents to coincide with a solar eclipse.เพื่อทดสอบความคิดที่เดิมหมด เวลาหนึ่งขึ้นเป็นของเขา ให้ตรงกับสุริยุปราคา Unafraid of the Dark (2014)
The irony is he became world famous for finding Mallory's body... during an Everest climb... instead of for his difficult first ascents around the world.ไม่ดีที่เขาดังก้องโลก เพราะพบร่างมัลลอยตอนไต่เอเวอเรสต์ แทนที่จะเป็นการไต่สำเร็จเป็นคนแรก Meru (2015)
Especially if it's a first ascent. No one's been there before you.โดยเฉพาะถ้าเป็นการพิชิตยอดครั้งแรก ที่ยังไม่มีใครเคยทำได้ Meru (2015)
Astronauts Beck, Johanssen, Martinez and Vogel... were all able to reach the Mars ascent vehicle... and perform an emergency launch at 7:28 Central time.นักบินอวกาศเบ็คและมาร์ติเน โจแฮนเสน โฟเกล ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึง รถขึ้นบนดาวอังคาร The Martian (2015)
You want a remote-controlled ascent with no backup comms?คุณต้องการควบคุมระยะไกล ขึ้นกับ การสื่อสาร สำรองไม่? The Martian (2015)
Martinez flies the MAV, Johanssen SYS-OPs the ascent.โจแฮนเสน มองดู การขึ้น The Martian (2015)
He pulled 12 Gs on the ascent.เขาดึง 12 กรัมในการขึ้น The Martian (2015)
Copy, Condor. Beginning our ascent now. Over.คัดลอกแร้ง เริ่มต้นขึ้นของเรา ตอนนี้ เกิน. Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascentThe Alpinists carried out the ascent, but they did not return safely.
ascentThey made first ascent of Mount Everest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางขึ้น[N] ascent, See also: runway, Ant. ทางลง, Example: ระหว่างทางขึ้นภูเขา มีน้ำเซาะระหว่างหินซึ่งไหลจากที่สูง ผ่านลงมาตลอดทาง, Count unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาขึ้น[X] (khākheun) EN: on the way up ; ascent   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENT    AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascent    (n) (@1 s e1 n t)
ascents    (n) (@1 s e1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n,adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) [Add to Longdo]
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.) [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] (n) (See 下り坂) ascent; upgrade; (P) [Add to Longdo]
新生[しんせい, shinsei] (n,vs,adj-no) rebirth; new birth; nascent; (P) [Add to Longdo]
登山口[とざんぐち, tozanguchi] (n) starting point of a mountain ascent; trailhead (leading up a mountain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascent \As*cent"\ [Formed like descent, as if from a F. ascente,
   fr. a verb ascendre, fr. L. ascendere. See {Ascend},
   {Descent}.]
   1. The act of rising; motion upward; rise; a mounting upward;
    as, he made a tedious ascent; the ascent of vapors from
    the earth.
    [1913 Webster]
 
       To him with swift ascent he up returned. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The way or means by which one ascends.
    [1913 Webster]
 
   3. An eminence, hill, or high place. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The degree of elevation of an object, or the angle it
    makes with a horizontal line; inclination; rising grade;
    as, a road has an ascent of five degrees.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascent
   n 1: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't
      make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise},
      {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension},
      {declination}, {decline}, {declivity}, {descent},
      {downslope}, {fall}]
   2: a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air
     balloon" [syn: {rise}, {rising}, {ascent}, {ascension}] [ant:
     {fall}]
   3: the act of changing location in an upward direction [syn:
     {rise}, {ascent}, {ascension}, {ascending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top