Search result for

ascendant

(26 entries)
(0.0629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendant-, *ascendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascendant    [ADJ] ขึ้น, Syn. ascending, rising

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)
Ascendant.ลักคา Fade Into You (2014)
The Ascendant.ลัคนา Fade Into You (2014)
Look. Let's talk about this Ascendant.งั้น เรามาพูดถึงเจ้าลัคนาอันนี้กันดีกว่า Fade Into You (2014)
The Ascendant's with me.เพราะลัคนาอยู่ที่ฉัน Fade Into You (2014)
If Kai has access to an Ascendant and is sharing his prison with the Bennett witch, he will eventually find his way out.ถ้าไคสามารถเข้าถึงลัคนาได้ แล้วก็อยู่ร่วมกับแม่มดเบนเนตที่คุกของเขา ท้ายที่สุดเขาจะสามารถหาทางออกจากที่นั่นได้ Fade Into You (2014)
I also have the Ascendant.แล้วก็มีลัคนา Fade Into You (2014)
Poof... only to find Jo's rusty knife full of magic. And we learned that the Ascendant, I.E. The only reason we flew our asses out here in the first place, is actually with Jo at Whitmore 5 minutes from where we started.แล้วเธอมีความคิดที่ดีกว่านี้มั้ยล่ะ? อรุณสวัสดิ์ Fade Into You (2014)
The Ascendant is off the table.ลัคนาจะไม่อยู่ในแผนนี้ Fade Into You (2014)
OK. Get the Ascendant from Jo.โอเค เอาลัคนามาจากโจ Fade Into You (2014)
But I was born in the house of Leo... with Jupiter rising at twenty-three degrees ascendant.แต่ผมก็เกิดในบ้านของลีโอ... กับดาวพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นที่ยี่สิบสามองศาลัคนา . Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENDANT    AH0 S EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendant    (n) (@1 s e1 n d @ n t)
ascendants    (n) (@1 s e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
直系尊属[ちょっけいそんぞく, chokkeisonzoku] (n) lineal ascendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendant \As*cend"ant\, Ascendent \As*cend"ent\, a.
   1. Rising toward the zenith; above the horizon.
    [1913 Webster]
 
       The constellation . . . about that time ascendant.
                          --Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Rising; ascending. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   3. Superior; surpassing; ruling.
    [1913 Webster]
 
       An ascendant spirit over him.     --South.
    [1913 Webster]
 
       The ascendant community obtained a surplus of
       wealth.                --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
       Without some power of persuading or confuting, of
       defending himself against accusations, . . . no man
       could possibly hold an ascendent position. --Grote.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendant \As*cend"ant\, n. [F. ascendant, L. ascendens; p. pr.
   of ascendere.]
   1. Ascent; height; elevation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sciences that were then in their highest ascendant.
                          --Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astrol.) The horoscope, or that degree of the ecliptic
    which rises above the horizon at the moment of one's
    birth; supposed to have a commanding influence on a
    person's life and fortune.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence the phrases
 
   {To be in the ascendant}, to have commanding power or
    influence, and
 
   {Lord of the ascendant}, one who has possession of such power
    or influence; as, to rule, for a while, lord of the
    ascendant. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Superiority, or commanding influence; ascendency; as, one
    man has the ascendant over another.
    [1913 Webster]
 
       Chievres had acquired over the mind of the young
       monarch the ascendant not only of a tutor, but of a
       parent.                --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   4. An ancestor, or one who precedes in genealogy or degrees
    of kindred; a relative in the ascending line; a
    progenitor; -- opposed to {descendant}. --Ayliffe.
    [1913 Webster] Ascendant

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendant
   adj 1: tending or directed upward; "rooted and ascendant
       strength like that of foliage"- John Ruskin [syn:
       {ascendant}, {ascendent}, {ascensive}]
   2: most powerful or important or influential; "the economically
     ascendant class"; "D-day is considered the dominating event
     of the war in Europe" [syn: {ascendant}, {ascendent},
     {dominating}]
   n 1: position or state of being dominant or in control; "that
      idea was in the ascendant" [syn: {ascendant}, {ascendent}]
   2: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top