Search result for

as if

(48 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as if-, *as if*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as if    [CONJ] ราวกับ, See also: ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as ifThe two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.
as ifWhy do you talk about him as if he were an old man?
as ifYou look as if you had seen a ghost.
as ifYou look as if you don't have a care in the world.
as ifThat man bows to me as if he knew me.
as ifSo much has happened it's as if the whole world is flipped upside down.
as ifIt looks as if it's going to be a nice day.
as ifIt isn't as if I'm learning by being corrected all the time.
as ifKen talks as if he knew everything.
as ifI remember the event as clearly as if it had happened just yesterday.

English-Thai: Nontri Dictionary
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยังกะ    [CONJ] as if, See also: like, as, as though, Syn. เหมือน, ราวกับ, ยังกับ, เหมือนกับ, Example: เจ้าของบ้านบางคนไล่ผมยังกะหมูกะหมา
ยังกับ    [CONJ] as if, See also: like, as, as though, Syn. เหมือน, ราวกับ, ยังกับ, เหมือนกับ, Example: แม่หวงลูกยังกับงูจงอางหวงไข่
พาง    [PREP] like, See also: as if, Syn. เพียง, ปาง, พ่าง, เช่น, เหมือน, แทบ
พ่าง    [PREP] like, See also: as if, Syn. พาง, เพียง, เช่น, เหมือน, แทบ
เสมือนหนึ่งว่า [CONJ] as if, See also: as though, Syn. ราวกับว่า, เหมือนกับว่า, Example: แม่เลี้ยงของฉันทำเสมือนหนึ่งว่าฉันเป็นลูกแท้ๆ ของเขา, Thai definition: คำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบข้อความข้างหน้ากับข้อความข้างหลังว่ามีลักษณะเท่าเทียมกัน
ราวกับ    [ADV] as if, See also: like, just like, as, as though, Syn. ราวกะ, เช่นกับ, Example: ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหน ก็เห็นแต่เครื่องแบบทหาร และตำรวจราวกับทะเลสีเขียว
ประดุจ    [CONJ] like, See also: as if, as, such as, Syn. ราวกับ, เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง, ประหนึ่ง, ดุจ, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, เยี่ยง, Example: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน
ประดุจดัง    [CONJ] like, See also: as if, as, such as, Syn. ราวกับ, เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง, ประหนึ่ง, ดุจ, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, เยี่ยง, ประดุจ, Example: สุวรรณเขตเปรียบประดุจดังเมืองสวรรค์ของพี่น้องลาว
ประหนึ่ง    [CONJ] as if, See also: as though, like, as, Syn. ราวกับ, คล้าย, ดุจ, ประดุจ, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, ดัง, Example: หล่อนปฏิบัติตัวประหนึ่งว่าเป็นพระราชินี
เฉกเช่น [CONJ] as if, See also: like, as, Syn. เหมือนกับ, ราวกับ, Ant. แตกต่างจาก, Example: หล่อนทำตัวคุ้นเคยเฉกเช่นหล่อนเป็นเจ้าของบ้านเสียเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to   FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if   FR: comme ; ains que
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: seem ; as if ; as though   FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
เหมือนกับ ...[X] (meūan kap ...) EN: as if ; like   FR: comme ; du genre de ; similaire à ; identique à
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though   FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือนว่า[X] (meūoen wā) EN: as though ; as if ; like   FR: comme si

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
宛然[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
羽化登仙[うかとうせん, ukatousen] (n) a sense of release (as if one had wings and were riding on air) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好像[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] as if; to seem like [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] as if nothing had happened [Add to Longdo]
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, / ] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 If \If\, conj. [OE. if, gif, AS. gif; akin to OFries. ief, gef,
   ef, OS. ef, of, D. of, or, whether, if, G. ob whether, if,
   OHG. oba, ibu, Icel. ef, Goth. iba, ibai, an interrogative
   particle; properly a case form of a noun meaning, doubt (cf.
   OHG. iba doubt, condition, Icel. if, ef, ifi, efi), and
   therefore orig. meaning, on condition that.]
   1. In case that; granting, allowing, or supposing that; --
    introducing a condition or supposition.
    [1913 Webster]
 
       Tisiphone, that oft hast heard my prayer,
       Assist, if [OE]dipus deserve thy care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If thou be the Son of God, command that these stones
       be made bread.            --Matt. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Whether; -- in dependent questions.
    [1913 Webster]
 
       Uncertain if by augury or chance.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She doubts if two and two make four. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {As if}, {But if}. See under {As}, {But}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 as \as\ ([a^]z), adv. & conj. [OE. as, als, alse, also, al swa,
   AS. eal sw[=a], lit. all so; hence, quite so, quite as: cf.
   G. als as, than, also so, then. See {Also}.]
   1. Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner;
    like; similar to; in the same manner with or in which; in
    accordance with; in proportion to; to the extent or degree
    in which or to which; equally; no less than; as, ye shall
    be as gods, knowing good and evil; you will reap as you
    sow; do as you are bidden.
    [1913 Webster]
 
       His spiritual attendants adjured him, as he loved
       his soul, to emancipate his brethren. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: As is often preceded by one of the antecedent or
      correlative words such, same, so, or as, in expressing
      an equality or comparison; as, give us such things as
      you please, and so long as you please, or as long as
      you please; he is not so brave as Cato; she is as
      amiable as she is handsome; come as quickly as
      possible. "Bees appear fortunately to prefer the same
      colors as we do." --Lubbock. As, in a preceding part of
      a sentence, has such or so to answer correlatively to
      it; as with the people, so with the priest.
      [1913 Webster]
 
   2. In the idea, character, or condition of, -- limiting the
    view to certain attributes or relations; as, virtue
    considered as virtue; this actor will appear as Hamlet.
    [1913 Webster]
 
       The beggar is greater as a man, than is the man
       merely as a king.           --Dewey.
    [1913 Webster]
 
   3. While; during or at the same time that; when; as, he
    trembled as he spoke.
    [1913 Webster]
 
       As I return I will fetch off these justices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Because; since; it being the case that.
    [1913 Webster]
 
       As the population of Scotland had been generally
       trained to arms . . . they were not indifferently
       prepared.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] [See Synonym under {Because}.]
    [1913 Webster]
 
   5. Expressing concession. (Often approaching though in
    meaning).
    [1913 Webster]
 
       We wish, however, to avail ourselves of the
       interest, transient as it may be, which this work
       has excited.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. That, introducing or expressing a result or consequence,
    after the correlatives so and such. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can place thee in such abject state, as help shall
       never find thee.           --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {So as}, so that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The relations are so uncertain as they require a
       great deal of examination.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. As if; as though. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He lies, as he his bliss did know.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   8. For instance; by way of example; thus; -- used to
    introduce illustrative phrases, sentences, or citations.
    [1913 Webster]
 
   9. Than. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The king was not more forward to bestow favors on
       them as they free to deal affronts to others their
       superiors.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. Expressing a wish. [Obs.] "As have,"
 
   Note: i. e., may he have. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {As . . as}. See {So . . as}, under {So}.
 
   {As far as}, to the extent or degree. "As far as can be
    ascertained." --Macaulay.
 
   {As far forth as}, as far as. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As for}, or {As to}, in regard to; with respect to.
 
   {As good as}, not less than; not falling short of.
 
   {As good as one's word}, faithful to a promise.
 
   {As if}, or {As though}, of the same kind, or in the same
    condition or manner, that it would be if.
 
   {As it were} (as if it were), a qualifying phrase used to
    apologize for or to relieve some expression which might be
    regarded as inappropriate or incongruous; in a manner.
 
   {As now}, just now. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As swythe}, as quickly as possible. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As well}, also; too; besides. --Addison.
 
   {As well as}, equally with, no less than. "I have
    understanding as well as you." --Job xii. 3.
 
   {As yet}, until now; up to or at the present time; still;
    now.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top