Search result for

as well

(58 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as well-, *as well*
English-Thai: Longdo Dictionary
as well(adv) อีกด้วย, S. too,
as well asและ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As well as your own families.และของครอบครัวพวกเธอด้วย New Haven Can Wait (2008)
So we might as well just start now, right?งั้นก็เริ่มจากตอนนี้เลย,ดีมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
So you might as well go. Look, I don't care what you think about me.ดังนั้นมาทางไหนไปทางนั้นเลย / ฟังนะผมไม่แคร์ว่าคุนคิดไงกับผม Chuck in Real Life (2008)
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
We might as well be wearing name tags.เราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสวมป้ายชื่อ Odyssey (2008)
Yet, we have E-34 drag lines as well.แต่เราก็เห็นเส้นนำ E-34 นะ Dead Space: Downfall (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
Because the only way to make anything right, the only way to make your life matter is to live as long and as well as you possibly can.เพราะเป็นทางเดียว ที่จะทำสิ่งที่ถูก เป็นทางเดียวที่จะทำให้ ชีวิตคุณมีความหมาย คือมีชีวิตให้นานที่สุด และดีที่สุด Emancipation (2008)
You don't believe he's gonna live, you might as well go down there and kill him yourself.แกไม่เชื่อว่าเขาจะรอด เท่ากับว่า แกลงมือฆ่าเขาด้วยตัวแกเอง Pilot (2008)
It appears your captain follows orders as well as you do.ผู้กองของเจ้านี่เชื่อฟังคำสั่ง เหมือนเจ้าแป๊ะเลยนะ Rookies (2008)
They are sending ships to help you, and I am on my way as well.พวกเขากำลังส่งยานไปช่วยเจ้า\ และข้ากำลังจะไปเดี๋ยวนี้ Shadow of Malevolence (2008)
I told him I wanted to be with him during the day as well as nightsข้าบอกเขาว่าจะเป็นคนของเขา จะอยู่กับเขาตลอดไป Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
as wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
as wellAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
as wellAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
as wellAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
as wellAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
as wellAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
as wellAre they coming as well?
as wellAs long as you are here, we might as well begin.
as wellAs well be hanged for a sheep as a lamb.
as wellAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
as wellBut other things would need to be taken into account as well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ด้วยซ้ำ[ADV] as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
เช่นกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน[ADV] also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
เหมือนกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
ก็ตาม[adv.] (køtām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all   FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน [adv.] (meūoenkan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well   FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
ไหน ๆ[X] (nai-nai) EN: anyway ; just as well   
นอกเหนือ[prep.] (nøk neūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra   
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of   FR: de la même façon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auchas well [Br.] [Add to Longdo]
sowohl als auchas well as [Add to Longdo]
sowieas well as; and; plus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even [Add to Longdo]
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as [Add to Longdo]
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency
   being supplied by better and best, from another root.] [OE.
   wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG.
   wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[aum]l, Goth. wa['i]la;
   originally meaning, according to one's will or wish. See
   {Will}, v. t., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. In a good or proper manner; justly; rightly; not ill or
    wickedly.
    [1913 Webster]
 
       If thou doest not well, sin lieth at the door.
                          --Gen. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitably to one's condition, to the occasion, or to a
    proposed end or use; suitably; abundantly; fully;
    adequately; thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Lot . . . beheld all the plain of Jordan, that it
       was well watered everywhere.     --Gen. xiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       WE are wellable to overcome it.    --Num. xiii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       She looketh well to the ways of her household.
                          --Prov. xxxi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Servant of God, well done! well hast thou fought
       The better fight.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fully or about; -- used with numbers. [Obs.] "Well a ten
    or twelve." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well nine and twenty in a company.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. In such manner as is desirable; so as one could wish;
    satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently.
    "It boded well to you." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know
       In measure what the mind may well contain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the world speaks well of you.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Considerably; not a little; far.
    [1913 Webster]
 
       Abraham and Sarah were old and well stricken in age.
                          --Gen. xviii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Well is sometimes used elliptically for it is well, as
      an expression of satisfaction with what has been said
      or done, and sometimes it expresses concession, or is
      merely expletive; as, well, the work is done; well, let
      us go; well, well, be it so.
      [1913 Webster]
 
   Note: Well, like above, ill, and so, is used before many
      participial adjectives in its usual adverbial senses,
      and subject to the same custom with regard to the use
      of the hyphen (see the Note under {Ill}, adv.); as, a
      well-affected supporter; he was well affected toward
      the project; a well-trained speaker; he was well
      trained in speaking; well-educated, or well educated;
      well-dressed, or well dressed; well-appearing;
      well-behaved; well-controlled; well-designed;
      well-directed; well-formed; well-meant; well-minded;
      well-ordered; well-performed; well-pleased;
      well-pleasing; well-seasoned; well-steered;
      well-tasted; well-told, etc. Such compound epithets
      usually have an obvious meaning, and since they may be
      formed at will, only a few of this class are given in
      the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   {As well}. See under {As}.
 
   {As well as}, and also; together with; not less than; one as
    much as the other; as, a sickness long, as well as severe;
    London is the largest city in England, as well as the
    capital.
 
   {Well enough}, well or good in a moderate degree; so as to
    give satisfaction, or so as to require no alteration.
 
   {Well off}, in good condition; especially, in good condition
    as to property or any advantages; thriving; prosperous.
 
   {Well to do}, well off; prosperous; -- used also adjectively.
    "The class well to do in the world." --J. H. Newman.
 
   {Well to live}, in easy circumstances; well off; well to do.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 as \as\ ([a^]z), adv. & conj. [OE. as, als, alse, also, al swa,
   AS. eal sw[=a], lit. all so; hence, quite so, quite as: cf.
   G. als as, than, also so, then. See {Also}.]
   1. Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner;
    like; similar to; in the same manner with or in which; in
    accordance with; in proportion to; to the extent or degree
    in which or to which; equally; no less than; as, ye shall
    be as gods, knowing good and evil; you will reap as you
    sow; do as you are bidden.
    [1913 Webster]
 
       His spiritual attendants adjured him, as he loved
       his soul, to emancipate his brethren. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: As is often preceded by one of the antecedent or
      correlative words such, same, so, or as, in expressing
      an equality or comparison; as, give us such things as
      you please, and so long as you please, or as long as
      you please; he is not so brave as Cato; she is as
      amiable as she is handsome; come as quickly as
      possible. "Bees appear fortunately to prefer the same
      colors as we do." --Lubbock. As, in a preceding part of
      a sentence, has such or so to answer correlatively to
      it; as with the people, so with the priest.
      [1913 Webster]
 
   2. In the idea, character, or condition of, -- limiting the
    view to certain attributes or relations; as, virtue
    considered as virtue; this actor will appear as Hamlet.
    [1913 Webster]
 
       The beggar is greater as a man, than is the man
       merely as a king.           --Dewey.
    [1913 Webster]
 
   3. While; during or at the same time that; when; as, he
    trembled as he spoke.
    [1913 Webster]
 
       As I return I will fetch off these justices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Because; since; it being the case that.
    [1913 Webster]
 
       As the population of Scotland had been generally
       trained to arms . . . they were not indifferently
       prepared.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] [See Synonym under {Because}.]
    [1913 Webster]
 
   5. Expressing concession. (Often approaching though in
    meaning).
    [1913 Webster]
 
       We wish, however, to avail ourselves of the
       interest, transient as it may be, which this work
       has excited.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. That, introducing or expressing a result or consequence,
    after the correlatives so and such. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can place thee in such abject state, as help shall
       never find thee.           --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {So as}, so that. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The relations are so uncertain as they require a
       great deal of examination.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. As if; as though. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He lies, as he his bliss did know.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   8. For instance; by way of example; thus; -- used to
    introduce illustrative phrases, sentences, or citations.
    [1913 Webster]
 
   9. Than. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The king was not more forward to bestow favors on
       them as they free to deal affronts to others their
       superiors.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. Expressing a wish. [Obs.] "As have,"
 
   Note: i. e., may he have. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {As . . as}. See {So . . as}, under {So}.
 
   {As far as}, to the extent or degree. "As far as can be
    ascertained." --Macaulay.
 
   {As far forth as}, as far as. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As for}, or {As to}, in regard to; with respect to.
 
   {As good as}, not less than; not falling short of.
 
   {As good as one's word}, faithful to a promise.
 
   {As if}, or {As though}, of the same kind, or in the same
    condition or manner, that it would be if.
 
   {As it were} (as if it were), a qualifying phrase used to
    apologize for or to relieve some expression which might be
    regarded as inappropriate or incongruous; in a manner.
 
   {As now}, just now. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As swythe}, as quickly as possible. [Obs.] --Chaucer.
 
   {As well}, also; too; besides. --Addison.
 
   {As well as}, equally with, no less than. "I have
    understanding as well as you." --Job xii. 3.
 
   {As yet}, until now; up to or at the present time; still;
    now.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 as well
   adv 1: in addition; "he has a Mercedes, too" [syn: {besides},
       {too}, {also}, {likewise}, {as well}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top