Search result for

as a result

(45 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as a result-, *as a result*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a result of[CONJ] ด้วยเหตุที่, See also: ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่, Syn. because, in consequence of

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as a resultผลก็คือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, first of all, as a result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,แล้วทำไมท่านถึงยังทำ? ครับ ก่อนอื่น การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก Frost/Nixon (2008)
As a result, we've observed extreme polar instability.และผลจากที่เราเฝ้าสังเกตุ บริเวณขั้วโลกเกิดการผันผวน 2012 (2009)
And save the world as a result.และก็ผลที่ได้ก็คือ ช่วยโลก Lucifer Rising (2009)
But as a result a huge hate between Housen and Suzuran was created, and many fights broke out between the two schools.แต่ส่งผลใหญ่ต่อโฮเซนและซูซูรัน และการต่อสู้มากมายที่เกิดระหว่างสองโรงเรียน Crows Zero II (2009)
She had buried one husband, given birth to five children, survived illness, bankruptcy, even the loss of her teeth... as a result, rose kemper was no longer afraid of anything.เธอจัดงานฝังศพให้สามี คลอดลูกห้าคน รอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การล้มละลาย Rose's Turn (2009)
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.คุณแนะนำว่า เขามีสิ่งที่วางใจ และเป็นผลให้ ที่เขาเป็นทุกข์ จากการเลิก Justice (2009)
"that was released from deep within the earth as a result of crustal rifting."ที่ถูกปลดปล่อย มาจากใต้โลก อันเป็นผลจากรอยเลื่้อน ของเปลือกโลก 137 Sekunden (2009)
Both of them recently committed homicidal attacks and then died, as a result of what appears to be extreme exhaustion.ทั้งคู่เพิ่งโดน ฆาตกรรมเร็วๆนี้ และเสียชีิวิตแล้ว เป็นผลมาจากการหมดเรี่ยวแรง อย่างเฉียบพลัน Dream Logic (2009)
Not as a result of brain damage.ไม่ใช่ผลจากความเสียหายทางสมอง The Dwarf in the Dirt (2009)
from the little we know about the incident, there were no casualties as a result of the attack.เรารู้เรื่องมาเพียงเล็กน้อย ถึงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีเหตุผลที่สัมพันธ์ใดๆ เกิดขึ้นเลยหลังจากมุ่งทำร้าย A Bright New Day (2009)
And as a result, so have i. Apparently i became someoneแล้วผลของมันคือ ตอนนี้ฉันกลายเป็นคนที่ The Treasure of Serena Madre (2009)
As a result of the Soviet activity the watchdog group of nuclear scientists moved the Doomsday Clock up to five minutes until midnight:และผลจากการปฏิบัติการณ์ของโซเวียตในครั้งนี้ กลุ่มเฝ้าระวังของเหล่า นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ได้เลื่อนเข็มของนาฬิกาวันสิ้นโลก ไปสู่เวลาห้านาทีก่อนวันสิ้นโลก Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as a resultA price rose drastically as a result of this policy.
as a resultAs a result, he became a great merchant.
as a resultAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
as a resultAs a result, more women are receiving equal work.
as a resultAs a result of a traffic accident, several persons were killed.
as a resultAs a result of a traffic jam, he wasn't able to see her off at the station.
as a resultAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
as a resultAs a result of pollution, the lake is without any form of life.
as a resultAs a result of the accident, several passengers were killed.
as a resultAs a result of the war, a great number of victims remained.
as a resultAs a result of the war, many people died.
as a resultAs a result, people have got so used to being paid this way that they're uncomfortable with any other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก็[CONJ] as a result, See also: subsequently, Example: พอวิทยากรพูดจบ ทุกคนก็ตบมือให้
ด้วยเหตุที่[CONJ] because of, See also: as a result of, whereas, owing to, due to, for the reason that, on account of, Syn. ตามที่, ดังที่, เนื่องด้วย, เนื่องจาก, Example: สิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่เด็กเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่สำคัญและมีคุณค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of   FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of   FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to the fact that ; owing to ; due to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for   FR: par suite de ; dû à ; à cause de
ส่งผลลัพธ์[v. exp.] (song phonlap) EN: effect ; bring about ; produce as a result ; cause   FR: causer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
infolge; zufolgeas a result of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) [Add to Longdo]
蒸ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to become ready to eat (as a result of steaming) [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment) [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top