Search result for

arse

(125 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arse-, *arse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arse[SL] ก้น, Syn. ass
arse[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. ass
arse[SL] งานที่ล้มเหลว, See also: งานที่มีข้อผิดพลาด, Syn. ass
arsed[SL] เอาใจจดจ่อ, See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
arsey[SL] อารมณ์เสีย
arse-on[SL] อารมณ์เสีย
arse-up[SL] ความล้มเหลวที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนดีพอ
arsenal[N] คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse
arsenic[ADJ] เกี่ยวกับสารหนู
arsenic[N] สารหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.
gallium arsenide(แกลเลียมอาร์เซไนด์) เป็นโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ใช้ทำชิป (chip) ทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่าชิปที่ทำจากซิลิคอน (silicon)
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
hoarse(ฮอร์ซ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงต่ำ., See also: hoarseness n., Syn. harsh,rough
hoarsen(ฮอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้เสียงแหบ,กลายเป็นเสียงแหบ

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
arsenic(n) สารหนู
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
hearse(n) รถบรรทุกศพ
hoarse(adj) เสียงแหบ,เสียงห้าว
parse(vt) กระจายคำ,วิเคราะห์คำ
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenic poisoningภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenical paralysisอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenopyriteอาร์เซโนไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]
Arsenic (As) สารหนู
เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีพิษ มีหลายอัญรูป รูปที่เสถียรเป็นโลหะสีเทาเปราะ เป็นส่วนผสมของอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค และสีทาบ้าน รวมทั้ง ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ สารหนูมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท [สิ่งแวดล้อม]
Arsenic Compoundsสารหนู [การแพทย์]
Arsenic contentปริมาณสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Arsenic Oxideสารหนู [การแพทย์]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic Toxicityพิษจากสารหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
You're arsenic-free.คุณไม่มีอาร์เซนิคแล้ว Emancipation (2008)
Put the arsenic back.เอาอาร์เซนิคใส่กลับไป Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
And since she's now getting worse, the arsenic was obviously fighting the killer.และพอไม่มีมันเธอก็แย่ลง เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคกำลังสู้อยู่กับสิ่งที่ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
so what does arsenic treat?เราจะรักษาด้วย"อาเซนิค"ได้ยังไง Emancipation (2008)
Before penicillin, the treatment was arsenic.ก่อนมีเพนนิสซิลิน การรักษาใช้อาร์เซนิค Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
So, put the arsenic back.ดังนั้นเอาอาร์เซนิคกลับเข้าไป Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arseDon't multi-post, arsehole.
arse'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
arseThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous   FR: enroué ; rauque
แหบแห้ง[adj.] (haēp haēng) EN: hoarse ; husky   
ข้าวซ้อมมือ[n. exp.] (khāosom meū) EN: coarse rice ; half-polished rice   
เขตสังฆาวาส[n. exp.] (khēt Sangkhāwāt) EN: Sanghawarse zone   
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude   FR: résistant ; coriace
กระดูกฝ่าเท้า[n.] (kradūk fā thāo) EN: tarsus   FR: tarse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K
ARSENIO    AA2 R S IY1 N IY0 OW0
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z
ARSENEAU    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENIDE    AA1 R S AH0 N AY2 D
ARSENAULT    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENEAULT    AA1 R S AH0 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arse    (n) (aa1 s)
arses    (n) (aa1 s i z)
Arsenio    (n) (aa s ii1 n i ou)
arsenal    (n) (aa1 s n @ l)
arsenic    (n) (aa1 s n i k)
arsehole    (n) (aa1 s h ou l)
arsenals    (n) (aa1 s n @ l z)
arseholes    (n) (aa1 s h ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
arsenhaltigarsenical [Add to Longdo]
Arsen {n} [chem.]arsenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic [Add to Longdo]
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic [Add to Longdo]
军火库[jūn huǒ kù, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
パーサ[ぱーさ, pa-sa] parser [Add to Longdo]
パーザ[ぱーざ, pa-za] parser [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arse \Arse\ ([aum]rs), n. [AS. ears; [ae]rs; akin to OHG. ars.
   G. arsch, D. aars, Sw. ars, Dan. arts, Gr. ? (cf. o'yra`
   tail).]
   The buttocks, or hind part of an animal; the posteriors; the
   fundament; the bottom.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arse
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: vulgar slang for anus [syn: {arse}, {arsehole}, {asshole},
     {bunghole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top