Search result for

arrangement

(83 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrangement-, *arrangement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrangement[N] การจัดการ
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
arrangement[N] การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementข้อตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสาน [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Arrangement, Geometricการจัดเรียงตัวทางเรขาคณิต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arrangement (n) ข้อตกลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too bad you've made the terms of that arrangement impossible.แต่เสียใจด้วยเธอเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
What do you think House would send, the "gentle comfort" arrangement or the "warm thoughts" bouquet?คุณคิดว่าจะเฮาส์จะมีคำสดุดี\ ที่สุภาพและอบอุ่นไหม? Birthmarks (2008)
I always respected our arrangement.ฉันเคารพข้อตกลงของเราตลอด Pilot (2008)
I will make arrangements.ข้าจะไปเตรียมการ To Kill the King (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Arrangements are being made to move people, but it's up to you.เตรียมพร้อมสำหรับการย้าย แต่ก็แล้วแต่คุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, I don't know about Mr. Lau's travel arrangements, but I'm sure glad he's back.ผมไม่รู้รายละเอียดการเดินทางของคุณเหลา แต่ผมดีใจที่เขากลับมา The Dark Knight (2008)
After experiencing the United States, she looks down on our country's traditional marriage arrangements.หลังจากมีประสบการณ์จากอเมริกา, เธอดูถูก การจัดการแต่งงานตามธรรมเนียมของประเทศเรา Episode #1.8 (2008)
I'm in the middle of my wedding arrangements, but I came here to do this business with you.ฉันกำลังง่วนเรื่องงานแต่งงานอยู่ แต่มาที่นี่ก็เพื่อทำธุรกิจกับคุณนะ New York, I Love You (2008)
We had an arrangement.เราตกลงกันไว้แล้ว Bangkok Dangerous (2008)
We then made arrangements for him to be transported back to california;เราจึงจัดการ พาเขาเดินทาง กลับไปที่คาลิฟอร์เนีย Changeling (2008)
It took me most of the morning to make all the arrangements;ผมจึงรีบเพื่อเตรียมการตั้งแต่เช้า Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrangementAll the arrangements should be made prior to our departure.
arrangementA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
arrangementBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
arrangementBy special arrangement we were allowed to enter the building.
arrangementEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
arrangementFlower arrangement is a part of Japanese culture.
arrangementFlower arrangement is a traditional art in Japan.
arrangementHave you made all the arrangements for your trip?
arrangementHe is in charge of making arrangements for our trip to Europe.
arrangementHe took charge of the arrangements for the party.
arrangementI changed the arrangement of the furniture in my room.
arrangementI'd like to settle the transportation arrangements before I leave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธาน[N] arrangement, Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
วิธาน[N] arrangement, See also: preparation, performance, doing, Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเรียง[N] arrangement, Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ, Example: การเรียงเนื้อหาต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ต้องทำตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด, Thai definition: การจัดในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement   FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; arrangement ; handling   FR: management [m] ; administration [f]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīeng) EN: arrangement   
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step   FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
เปลี่ยนแผนการ[v. exp.] (plīen phaēnkān) EN: make new arrangements   
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; proper arrangement ; form   FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGEMENT    ER0 EY1 N JH M AH0 N T
ARRANGEMENTS    ER0 EY1 N JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrangement    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t)
arrangements    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnungspatent {n}arrangement patent [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Gruppierung {f} | Gruppierungen {pl}arrangement in groups | arrangements in groups [Add to Longdo]
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms [Add to Longdo]
Ordnungssystem {n}arrangement system [Add to Longdo]
Planung {f}; Disposition {f} | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P) [Add to Longdo]
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement [Add to Longdo]
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P) [Add to Longdo]
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement [Add to Longdo]
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase, #3,599 [Add to Longdo]
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout, #4,149 [Add to Longdo]
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, / ] arrangement; order; tidiness, #29,650 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrangement \Ar*range"ment\, n. [Cf. F. arrangement.]
   1. The act of arranging or putting in an orderly condition;
    the state of being arranged or put in order; disposition
    in suitable form.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner or result of arranging; system of parts
    disposed in due order; regular and systematic
    classification; as, arrangement of one's dress; the
    Linn[ae]an arrangement of plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Preparatory proceeding or measure; preparation; as, we
    have made arrangement for receiving company.
    [1913 Webster]
 
   4. Settlement; adjustment by agreement; as, the parties have
    made an arrangement between themselves concerning their
    disputes; a satisfactory arrangement.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.)
    (a) The adaptation of a composition to voices or
      instruments for which it was not originally written.
    (b) A piece so adapted; a transcription; as, a pianoforte
      arrangement of Beethoven's symphonies; an orchestral
      arrangement of a song, an opera, or the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrangement
   n 1: the thing arranged or agreed to; "they made arrangements to
      meet in Chicago" [syn: {agreement}, {arrangement}]
   2: an orderly grouping (of things or persons) considered as a
     unit; the result of arranging; "a flower arrangement"
   3: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   4: the spatial property of the way in which something is placed;
     "the arrangement of the furniture"; "the placement of the
     chairs" [syn: {placement}, {arrangement}]
   5: a piece of music that has been adapted for performance by a
     particular set of voices or instruments [syn: {musical
     arrangement}, {arrangement}]
   6: the act of arranging and adapting a piece of music [syn:
     {arrangement}, {arranging}, {transcription}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arrangement [arãʒəm]
   accommodation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top