Search result for

arrange

(109 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrange-, *arrange*
Possible hiragana form: あっらんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrange[VI] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrange[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrange[VT] ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange[VI] ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange for[PHRV] จัดการเกี่ยวกับ
arrange for[PHRV] เรียบเรียงใหม่ (ดนตรี), See also: เขียนใหม่
arrangement[N] การจัดการ
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
arrangement[N] การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange with[PHRV] ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
prearrange(พรีอะเรนจฺ') vt. จัดไว้ล่วงหน้า,จัดไว้ก่อน., See also: prearrangement n.
rearrange(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่,ปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่,จัดแจงใหม่,จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementข้อตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสาน [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Arrangement, Geometricการจัดเรียงตัวทางเรขาคณิต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arrangement (n) ข้อตกลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too bad you've made the terms of that arrangement impossible.แต่เสียใจด้วยเธอเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
What do you think House would send, the "gentle comfort" arrangement or the "warm thoughts" bouquet?คุณคิดว่าจะเฮาส์จะมีคำสดุดี\ ที่สุภาพและอบอุ่นไหม? Birthmarks (2008)
I always respected our arrangement.ฉันเคารพข้อตกลงของเราตลอด Pilot (2008)
General, I have arranged a trap which will give you an advantage over the jedi.นายพล ข้าได้เตรียมกับดักไว้ให้แล้ว มันจะทำให้เจ้าได้เปรียบพวกเจได Destroy Malevolence (2008)
I will make arrangements.ข้าจะไปเตรียมการ To Kill the King (2008)
I can arrange for shipment of some high grade gunja (weed, marihuana).ผมคงจะจัดการการขน กัญชาเกรดดีเข้ามาได้ The Bank Job (2008)
Good news is, she's arranged a meet.ข่าวดีคือ เธอนัดหมายที่จะพบ The Bank Job (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Arrangements are being made to move people, but it's up to you.เตรียมพร้อมสำหรับการย้าย แต่ก็แล้วแต่คุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Your brother has arranged it. It's done.พี่ชายของเจ้าจัดการเรื่องนี้แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
The boy will return to Northumberland where he will marry the Talbot girl, as arranged.ฝ่ายชายจะต้องกลับไปนอร์ธัมเบอร์แลนด์... ...แล้วแต่งงานกลับลูกสาวของพวกทาร์บอต ตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
George, the king will arrange a match between you and Jane Parker.จอร์จ พระราชาได้จับคู่ให้ ระหว่างเจ้ากับเจน ปาร์กเกอร์ The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrangeAll the arrangements should be made prior to our departure.
arrangeA travel agent arranged everything for our trip.
arrangeA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
arrangeBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
arrangeBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
arrangeBy special arrangement we were allowed to enter the building.
arrangeCan you arrange for a night tour bus?
arrangeCan you arrange these flowers for me?
arrangeCould you arrange to be here at five?
arrangeEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
arrangeEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
arrangeEverything is all arranged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
เรียง[V] arrange, See also: put in order, line up, order, organize, Syn. จัดเรียง, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันเรียงแฟ้มขึ้นชั้น, Thai definition: จัด (ในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป)
ลำดับ[V] arrange, See also: put in order, organize, line up, order, position, Syn. เรียงลำดับ, Example: การคิดเพื่อเขียนข้อสอบแบบอัตนัยควรลำดับความคิดให้เป็นระบบ, Thai definition: เรียงกันตามตำแหน่งหน้าหลัง
พิธาน[N] arrangement, Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
เรียงพี่เรียงน้อง[V] arrange in order of age (as brothers and sisters), Example: คนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลเดียวกันนี้ เดิมเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น หากแต่ล่วงเวลามานานก็เลยเรียงพี่เรียงน้องลำดับวงศ์สกุลกันไม่ถูก, Thai definition: เรียงลำดับญาติตามอายุ
เรียงรัน[V] arrange in consecutive order, See also: put something in order, arrange in order, Thai definition: เรียงเป็นระเบียบ
ลดหลั่น[V] arranged by tiers, See also: arranged by stages, Example: สวนอังกฤษจะมีต้นไม้ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ, Thai definition: ต่ำเป็นชั้นๆ, ตามลำดับชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange   FR: munir ; pourvoir
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement   FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope   FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGE    ER0 EY1 N JH
ARRANGED    ER0 EY1 N JH D
ARRANGER    ER0 EY1 N JH ER0
ARRANGES    ER0 EY1 N JH AH0 Z
ARRANGEMENT    ER0 EY1 N JH M AH0 N T
ARRANGEMENTS    ER0 EY1 N JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrange    (v) (@1 r ei1 n jh)
arranged    (v) (@1 r ei1 n jh d)
arranges    (v) (@1 r ei1 n jh i z)
arrangement    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t)
arrangements    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P) [Add to Longdo]
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement [Add to Longdo]
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger [Add to Longdo]
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, / ] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain, #2,023 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase, #3,599 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] arrange; put in order, #3,846 [Add to Longdo]
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout, #4,149 [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] arrange, #20,914 [Add to Longdo]
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, / ] arrangement; order; tidiness, #29,650 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] arrange; drive off; expel, #52,716 [Add to Longdo]
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, / ] arranged betrothal of minors, #78,923 [Add to Longdo]
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, ] arrange; control oneself; gather, #436,978 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] arrange; control oneself; gather, #436,978 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrange \Ar*range"\, v. t. [imp. & p. p. {Arranged}; p. pr. &
   vb. n. {Arranging}.] [OE. arayngen, OF. arengier, F.
   arranger, fr. a (L. ad) + OF. rengier, rangier, F. ranger.
   See {Range}, v. t.]
   1. To put in proper order; to dispose (persons, or parts) in
    the manner intended, or best suited for the purpose; as,
    troops arranged for battle.
    [1913 Webster]
 
       So [they] came to the market place, and there he
       arranged his men in the streets.   --Berners.
    [1913 Webster]
 
       [They] were beginning to arrange their hampers.
                          --Boswell.
    [1913 Webster]
 
       A mechanism previously arranged.   --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. To adjust or settle; to prepare; to determine; as, to
    arrange the preliminaries of an undertaking.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Adjust; adapt; range; dispose; classify.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrange
   v 1: put into a proper or systematic order; "arrange the books
      on the shelves in chronological order" [syn: {arrange},
      {set up}] [ant: {disarrange}]
   2: make arrangements for; "Can you arrange a meeting with the
     President?" [syn: {arrange}, {fix up}]
   3: plan, organize, and carry out (an event); "the neighboring
     tribe staged an invasion" [syn: {stage}, {arrange}]
   4: set (printed matter) into a specific format; "Format this
     letter so it can be printed out" [syn: {format}, {arrange}]
   5: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]
   6: adapt for performance in a different way; "set this poem to
     music" [syn: {arrange}, {set}]
   7: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my
     schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with
     those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put},
     {order}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top