Search result for

arr

(165 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arr-, *arr*
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
scarred(adj ) ซึ่งเป็นแผลเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arras[N] สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง
array[N] การจัดเรียงตามลำดับ, Syn. arrangement, order
array[N] เครื่องแต่งกาย, Syn. full dress
array[VT] จัดระเบียบแถว, Syn. marshal
array[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว
arris[SL] ก้น
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow[N] ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
arrack[N] เหล้าชนิดหนึ่งในประเทศมุสลิม
arrant[ADJ] อย่างมาก, See also: อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
arraign(อะเรน') vt. นำตัวมาขึ้นศาล,กล่าวหา,กล่าวร้าย-arraigner n. (charge,accuse)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave)
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)

English-Thai: Nontri Dictionary
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrêt (Fr.)คำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrêté (Fr.)คำสั่งของฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrayรายชื่อลูกขุนที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementข้อตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสาน [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Arrangement, Geometricการจัดเรียงตัวทางเรขาคณิต [การแพทย์]
Arrayการเรียงลำดับค่าตัวเลข [การแพทย์]
Arrectores Pilorumกล้ามเนื้อขนลุก [การแพทย์]
Arrectorpili Muscleกล้ามเนื้อแอเรคเตอร์พิไล [การแพทย์]
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Arrest (Police methods)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arrangement (n) ข้อตกลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arrgh!อ๊าก Episode #1.6 (2010)
Arr!ArrThe Pirate Fairy (2014)
Your party has arrived, straight from...แล้วฉันก็จัดให้ ส่งตรงจาก... New Haven Can Wait (2008)
What do you mean the herringbone won't arrive until tomorrow?ว่าไงนะ ลายherringboneยังมาไม่ถึง จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Too bad you've made the terms of that arrangement impossible.แต่เสียใจด้วยเธอเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
He is my parent-- the one getting me arrested!เค้าเป็นพ่อของฉัน--เป็นคนเดียวกับที่บอกให้จับฉัน There Might be Blood (2008)
Arrival on station.: one month.อีกหนึ่งเดือนถึงสถานี Dead Space: Downfall (2008)
Chloe Sullivan, you're under arrest.โคลอี้ ซัลลิแวน คุณถูกจับแล้ว Odyssey (2008)
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
You can rest assured, if he had your cousin arrested, she was guilty.เธอมั่นใจได้เลย\ ถ้าเขาทำอย่างนั้นหมายความว่าญาติเธอเป็นผู้ร้ายจริงๆ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrI arrived in Kobe around two thirty.
arrI received a telegram saying that my uncle had arrived.
arrThey were about to leave when I arrived there.
arrI had no sooner arrived in Kyoto than I fell ill.
arrIn 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
arrWe used emergency measures to revive the cardiac arrest patient.
arrWe'll arrive there within an hour.
arrWhoa, if we keep chatting, despite actually arriving early, we'll end up late!
arrJane is interested in flower arrangement.
arrBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
arrI imagine that you are wondering when your new PC will arrive.
arrThe arrow hit the target.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ฮั้ว[V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
จับได้[V] arrest, See also: apprehend, detain, Ant. ลอยนวล, Example: เดือนที่ผ่านมา ท้องที่นี้เกิดคดีอาชญากรรม 23 คดี แต่จับได้เพียง 10 ราย, Thai definition: จับตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
มาสาย[V] arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
มาสาย[V] arrive late, See also: come late, Syn. มาช้า, มาล่า, Ant. มาเร็ว, Example: นักเรียนคนใดมาหลังเวลา 8.00 น. ถือว่ามาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาที่กำหนด
ศัลย์[N] arrow, Syn. ลูกศร
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
มาถึง[V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROW    AE1 R OW0
ARRIS    AE1 R AH0 S
ARRAY    ER0 EY1
ARRIGO    AA2 R IY1 G OW0
ARREST    ER0 EH1 S T
ARROWS    AE1 R OW0 Z
ARRICK    AE1 R IH0 K
ARRIVE    ER0 AY1 V
ARRANT    AE1 R AH0 N T
ARRAYS    ER0 EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arr    (n) (@1 r ai1 v)
arras    (n) (a1 r @ s)
array    (v) (@1 r ei1)
arrow    (n) (a1 r ou)
arrack    (n) (a1 r a k)
arrant    (j) (a1 r @ n t)
arrays    (v) (@1 r ei1 z)
arrest    (v) (@1 r e1 s t)
arrive    (v) (@1 r ai1 v)
arrows    (n) (a1 r ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arrest {m}detention [Add to Longdo]
Arretierung {f} [techn.]locking; locking mechanism [Add to Longdo]
Arretierung {f}; Verhaftung {f}taking into custody [Add to Longdo]
Arretierungsklotz {m}retaining pad [Add to Longdo]
Arretiervorrichtung {f} [techn.]stop device [Add to Longdo]
Arrivist {m}aimer [Add to Longdo]
Arroganz {f}; Überheblichkeit {f}arrogance [Add to Longdo]
Arroganz {f}arrogancy [Add to Longdo]
arrangieren | arrangierend | arrangiert | arrangiertto arrange | arranging | arranged | arranges [Add to Longdo]
arrangiertemarshaled [Add to Longdo]
arretierento lock; to stop [Add to Longdo]
arretierbar {adj}lockable; arrestable [Add to Longdo]
arretierend; festnehmendarresting [Add to Longdo]
arretierte; verhaftetearrested [Add to Longdo]
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig {adj} | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おほんおっほん[, ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] arrange [Add to Longdo]
傲慢[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, ] arrogant; haughty [Add to Longdo]
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, / ] arrival; advent [Add to Longdo]
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] arrival hall [Add to Longdo]
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, / ] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing [Add to Longdo]
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] arrogant idler; self-centred show-off [Add to Longdo]
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, / ] arranged betrothal of minors [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] arrogant; rude; to cover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top