Search result for

around

(75 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -around-, *around*.
English-Thai: Longdo Dictionary
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
around    [ADV] ใกล้ๆ, See also: ไม่ไกลนัก, Syn. nearby, colse to
around    [ADV] โดยประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. nearly, approximately
around    [ADJ] ที่มีชีวิตอยู่, See also: หลายแห่ง
around    [PREP] ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ
around    [ADV] ไปยัง
around    [PREP] รอบๆ, See also: โดยรอบ
around    [ADV] รอบๆ, See also: โดยรอบ, Syn. surrounding, round, on all sides
around-the-clock    [ADV] ทั้งวันทั้งคืน, Syn. round-the-clock
around-the-clock    [ADJ] ทั้งวันทั้งคืน, Syn. round-the-clock

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
around"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
around'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
aroundThe fog began to disappear around ten o'clock.
aroundIn 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
aroundAs of 1991, the population of this city is around one million.
aroundA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
aroundI am dead tired from walking around all day.
aroundCan we meet February 28, around 3:00 pm?
aroundWhile one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.
aroundI'll call you around five o'clock.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
around(อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
turnaround(เทิร์น'อะเราดฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยวรถ,ที่กลับรถ, Syn. turnabout
year-around(เยียร์'อะเรานดฺ) adj. ตลอดปี

English-Thai: Nontri Dictionary
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
around(pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบข้าง    [ADV] around, See also: all around, Syn. รอบตัว, Example: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง, Thai definition: แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว
รอบ    [PREP] around, See also: round, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง, Thai definition: การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
ราว    [ADV] about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
ราวๆ    [ADV] around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้
โดยรอบ [ADV] around, Syn. รอบๆ, Example: การลอยตัวของบอลลูนและเรือเหาะเกิดขึ้นได้เพราะอากาศโดยรอบพยายามผลักดันให้ลอยสูงขึ้น
ตาม    [PREP] along, See also: around, among, through, throughout, Syn. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, Example: ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง, Thai definition: แถวหรือที่บริเวณนั้น
ทั้งวันทั้งคืน    [ADV] around the clock, Syn. ตลอดวันตลอดคืน, Example: เขาเบื่อหน่ายชีวิตจึงไม่ทำอะไร นอนอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืน
รอบกาย    [ADV] around, See also: all around, on all sides, Syn. รอบตัว, Example: ในโลกนี้ล้วนมีแต่ปัญหา และอุปสรรคอยู่รอบกาย เราจึงต้องสะสมความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับมันได้
ประมาณ    [ADV] about, See also: around, approximately, Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ, Example: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน, Thai definition: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
รอบตัว    [ADV] around, See also: round, Syn. รอบกาย, Example: แรมดิสค์ไม่มีส่วนใดที่หมุนรอบตัวเสมือนดิสก์ธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around   FR: jeter un coup d'oeil
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
โดยรอบ[adv.] (dōi røp) EN: around   
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour

CMU English Pronouncing Dictionary
AROUND    ER0 AW1 N D
AROUND    ER0 AW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
around    (a) (@1 r au1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
かそこら[, kasokora] (exp) around ...; or so [Add to Longdo]
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳 [Add to Longdo]
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] around; from beginning to end; all around [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, ] around noon [Add to Longdo]
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] around the world; worldwide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound [Add to Longdo]
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow [Add to Longdo]
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Around \A*round"\, prep.
   1. On all sides of; encircling; encompassing; so as to make
    the circuit of; about.
    [1913 Webster]
 
       A lambent flame arose, which gently spread
       Around his brows.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. From one part to another of; at random through; about; on
    another side of; as, to travel around the country; a house
    standing around the corner. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Around \A*round"\, adv. [Pref. a- + round.]
   1. In a circle; circularly; on every side; round.
    [1913 Webster]
 
   2. In a circuit; here and there within the surrounding space;
    all about; as, to travel around from town to town.
    [1913 Webster]
 
   3. Near; in the neighborhood; as, this man was standing
    around when the fight took place. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: See {Round}, the shorter form, adv. & prep., which, in
      some of the meanings, is more commonly used.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 around
   adv 1: in the area or vicinity; "a few spectators standing
       about"; "hanging around"; "waited around for the next
       flight" [syn: {about}, {around}]
   2: by a circular or circuitous route; "He came all the way
     around the base"; "the road goes around the pond"
   3: used of movement to or among many different places or in no
     particular direction; "wandering about with no place to go";
     "people were rushing about"; "news gets around (or about)";
     "traveled around in Asia"; "he needs advice from someone
     who's been around"; "she sleeps around" [syn: {about},
     {around}]
   4: in a circle or circular motion; "The wheels are spinning
     around"
   5: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
     "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
     "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand";
     "we meet about once a month"; "some forty people came";
     "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3
     gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
     [syn: {approximately}, {about}, {close to}, {just about},
     {some}, {roughly}, {more or less}, {around}, {or so}]
   6: in or to a reversed position or direction; "about face";
     "suddenly she turned around" [syn: {about}, {around}]
   7: to a particular destination either specified or understood;
     "she came around to see me"; "I invited them around for
     supper"
   8: all around or on all sides; "dirty clothes lying around (or
     about)"; "let's look about for help"; "There were trees
     growing all around"; "she looked around her" [syn: {about},
     {around}]
   9: in circumference; "the trunk is ten feet around"; "the pond
     is two miles around"
   10: from beginning to end; throughout; "It rains all year round
     on Skye"; "frigid weather the year around" [syn: {round},
     {around}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top