Search result for

armor

(67 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armor-, *armor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armor[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armor[N] สิ่งป้องกัน
armor[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
armor[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armor[VT] ใส่เสื้อเกราะ
armory[N] คลังแสง, See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ, Syn. munitions plant, arms factory
armor-bearer[N] ผู้ที่สวมเสื้อเกราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armor.abbr. arms and armor.
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armorial(อาร์มอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ heraldry. -n. หนังสือที่เกี่ยวกับ heraldry
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
half armorเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armored mud ballลูกดินหุ้มเกราะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
armoryคลังอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Armory Showอาร์เมอรีโชว์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armory; armouryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armorเกราะ [TU Subject Heading]
Armoriesคลังอาวุธ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably packing' armor too.อาจจะมียานเกราะด้วย Ambush (2008)
Those clankers have tough armor.ไอ้หุ่นพวกนี้เกราะหนาแฮะ Rookies (2008)
Your armor, it's shiny and new, just like you.ก็ชุดเกราะของพวกนาย ยังใหม่ ใส กิ๊ก เหมือนหน้านายไงล่ะ Rookies (2008)
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง Superhero Movie (2008)
Well, some dragonflies have armored skin.แมลงปอบางพันธ์ มีผิวเหมือนเกราะ Superhero Movie (2008)
Show the world the armor you're hiding under these robes.ฉันจะพิสูจน์ ให้โลกเห็น แกซ่อน ชุดไว้ ใต้ เสื้อนี้ Superhero Movie (2008)
Master Flying Rhino's armor, with authentic battle damage!เกราะของเหล่าปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ของแท้ Kung Fu Panda (2008)
Rear armor? Shot to hell!แล้วเกราะล่ะ โดนยิงกระจุยแล้ว Death Race (2008)
He's too heavily armored!เกราะของมันหนาเกินไป Death Race (2008)
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7 Death Race (2008)
Armor piercing, self arming... accurate to a thousand yards.กระสุนเจาะเกราะ ระยะยิง2000หลา Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armorHe who wears armor falls with a big crash!
armorWhen I travel, I don't wear armor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแสง[n.] (chang saēng) EN: armorer   FR: armurier [m]
รถหุ้มเกราะ [n. exp.] (rot hum krǿ ) EN: armored Humvee   FR: Humvee blindé [m]
รถเกราะ[n. exp.] (rot krǿ) EN: armoured car = armored car (Am.)   FR: véhicule blindé [m] ; voiture blindée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMOR    AA1 R M ER0
ARMORY    AA1 R M ER0 IY0
ARMORED    AA1 R M ER0 D
ARMORIES    AA1 R M ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armored    (n) (aa1 m @ r d)
armorial    (j) (aa1 m oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panzer {m}; Rüstung {f}armor [Am.]; armour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマー[, a-ma-] (n) armor; armour [Add to Longdo]
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アーマープレート[, a-ma-pure-to] (n) armor plate [Add to Longdo]
アーマリー[, a-mari-] (n) armory [Add to Longdo]
コリドラス[, koridorasu] (n) corydoras (any armored catfish of genus Corydoras) [Add to Longdo]
サンゴトラザメ[, sangotorazame] (n) coral catshark (Atelomycterus marmoratus, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ボディーアーマー[, bodei-a-ma-] (n) body armor; body armour [Add to Longdo]
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
鎧;甲[よろい, yoroi] (n) armor; armour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl [Add to Longdo]
甲铠[jiǎ kǎi, ㄐㄧㄚˇ ㄎㄞˇ, / ] armor [Add to Longdo]
盔甲[kuī jiǎ, ㄎㄨㄟ ㄐㄧㄚˇ, ] armor [Add to Longdo]
破甲弹[pò jiǎ dàn, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄢˋ, / ] armor piercing shell [Add to Longdo]
装甲车[zhuāng jiǎ chē, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄜ, / ] armored car [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] armor [Add to Longdo]
铠甲[kǎi jiǎ, ㄎㄞˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] armor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armor \Ar"mor\, n. [OE. armure, fr. F. armure, OF. armeure, fr.
   L. armatura. See {Armature}.] [Spelt also {armour}.]
   1. Defensive arms for the body; any clothing or covering worn
    to protect one's person in battle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In English statues, armor is used for the whole
      apparatus of war, including offensive as well as
      defensive arms. The statues of armor directed what arms
      every man should provide.
      [1913 Webster]
 
   2. Steel or iron covering, whether of ships or forts,
    protecting them from the fire of artillery.
    [1913 Webster]
 
   {Coat armor}, the escutcheon of a person or family, with its
    several charges and other furniture, as mantling, crest,
    supporters, motto, etc.
 
   {Submarine}, a water-tight dress or covering for a diver. See
    under {Submarine}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armor
   n 1: protective covering made of metal and used in combat [syn:
      {armor}, {armour}]
   2: a military unit consisting of armored fighting vehicles [syn:
     {armor}, {armour}]
   3: tough more-or-less rigid protective covering of an animal or
     plant [syn: {armor}, {armour}]
   v 1: equip with armor [syn: {armor}, {armour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top