Search result for

aristocrat

(59 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristocrat-, *aristocrat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocrat[N] ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
aristocrat[N] สมาชิกของชนชั้นสูง, See also: คนชั้นสูง, ผู้ดี, Syn. nobleman, noble, peer
aristocratic[ADJ] เกี่ยวกับชนชั้นสูง, Syn. noble, blue-blooded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The aristocrats really like this stuffsพวกขุนนางชอบแบบนี้มากๆ Iljimae (2008)
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย Iljimae (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
The--the russian aristocrats,รึว่านักปราชญ์ชาวรัสเซีย Gone with the Will (2009)
Aristocratic Elite School Shinhwa High School's Murder?การฆาตกรรมในโรงเรียนร่ำรวยชั้นสูงชินฮวา? Episode #1.1 (2009)
[Today's News : Aristocratic Elite School, Shinhwa High School's Real Identity?ตัวตนที่แท้จริงของโรงเรียนมัธยมปลาย ชินฮวาเป็นยังไง? Episode #1.1 (2009)
I don't have that kind of birth rights but I have to attend such an aristocrat school.ฉันไม่ได้เกิดมาในตระกูลดีๆ\ แต่ฉันต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนของพวกชนชั้นสูง Episode #1.3 (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Aristocratic, suave, cool, sweet, and has sexy looks. Like that?คุณป็นผู้ดี อ่อนโยน แสนเท่ห์ อ่อนหวาน เซ็กซี่ อะไรประมาณนั้น Episode #1.2 (2010)
Stupid aristocrat!ผู้ดีงี่เง่าเอ๊ย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
This so-called aristocrat...เจ้าพวกที่เรียกตัวเองว่าผู้ดีนี่... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I called an aristocrat an aristocrat. What's wrong with that?ข้าเรียกผู้ดีว่าผู้ดี มันผิดตรงไหนหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aristocratHe's a genuine aristocrat.
aristocratHe was a so-called aristocrat by birth.
aristocratHis dress and bearing somehow give an aristocratic feel.
aristocratI admire his aristocratic manners.
aristocratThe aristocrat clings to the glory of his past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
ผู้ลากมากดี[N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
ผู้ดีมีสกุล[N] aristocrat, See also: blue blood, Syn. สายเลือดผู้ดี, Example: เป็นเพราะท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาสน์ของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่ ท่านจึงมีกิริยาเรียบร้อยเช่นนี้, Thai definition: คนที่เกิดในตระกูลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: aristocrat   FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class   
ผู้ดีมีสกุล[n. exp.] (phūdī mī sakun) EN: aristocrat ; blue blood   FR: aristocrate [m]
ผู้ดีแปดสาแหรก[n.] (phūdīpaētsāraēk) EN: scion of eight aristocratic lines   
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [m]
ตระกูลขุนนาง[n. exp.] (trakūn khunnāng) EN: aristocratic family ; noble family   FR: famille aristocratique [f] ; famille noble [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARISTOCRAT    ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T
ARISTOCRATS    ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T S
ARISTOCRATIC    ER0 IH2 S T AH0 K R AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aristocrat    (n) (a1 r i s t @ k r a t)
aristocrats    (n) (a1 r i s t @ k r a t s)
aristocratic    (j) (a2 r i s t @ k r a1 t i k)
aristocratically    (a) (a2 r i s t @ k r a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラット[, arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[, arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
貝合わせ;貝合せ[かいあわせ, kaiawase] (n) (1) shell-matching game popular with court aristocrats during the Heian period; (2) (col) (vulg) tribadism [Add to Longdo]
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman [Add to Longdo]
貴族[きぞく, kizoku] (n,adj-no) noble; aristocrat; (P) [Add to Longdo]
貴族的[きぞくてき, kizokuteki] (adj-na) aristocratic [Add to Longdo]
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat [Add to Longdo]
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族化[guì zú huà, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] aristocratic, #74,573 [Add to Longdo]
贵族论者[guì zú lùn zhě, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] aristocrat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aristocrat \A*ris"to*crat\ (?; 277), n. [F. aristocrate. See
   {Aristocracy}.]
   1. One of the aristocracy or people of rank in a community;
    one of a ruling class; a noble.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is overbearing in his temper or habits; a proud or
    haughty person.
    [1913 Webster]
 
       A born aristocrat, bred radical.   --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   3. One who favors an aristocracy as a form of government, or
    believes the aristocracy should govern.
    [1913 Webster]
 
       His whole family are accused of being aristocrats.
                          --Romilly.
    [1913 Webster] Aristocratic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aristocrat
   n 1: a member of the aristocracy [syn: {aristocrat}, {blue
      blood}, {patrician}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top