Search result for

argol

(59 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argol-, *argol*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา argol มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *argol*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argol(อาร์'กัล) n. หินหล้าหยาบจากเหล้าองุ่นใช้ในการทำ tartaric acid และปุ๋ย., Syn. argal (a crude tartar)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Translation: Alessiam1984, Benedetta, Pennyless, Pargolo.Thaisub by ZezarK! Chuck Versus the Dream Job (2009)
The bombshell confirmation out of Oklahoma City today, as the FAA confirmed, it was, indeed, a lone air traffic controller's fateful mistake que el nombre del hombre es Donald Margolis.ยืนยันว่าการระเบิด นอกเขตรัฐโอกลาโฮมาซิตี้วันนี้ เท่าที่ทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา ยืนยันตามความเป็นจริง เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการจราจรทางอากาศคนหนึ่ง No Más (2010)
...is Donald Margolis, a 19-year veteran of the FAA'sนายโดนัลด์ มาร์กอร์ ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 19 ปี ของทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา No Más (2010)
...Margolis recently returned to work after a five-week absence, which was due to, quote, a personal loss.เมื่อเร็วๆนี้มาร์กอร์กลับไปทำงานต่อ หลังจากที่ขาดงาน 5 อาทิตย์ ซึ่งเป็นเพราะ การสูญเสียภายในครอบครัว No Más (2010)
While it's now known that Margolis had recently lost a daughter to a drug overdose a month before.เท่าที่ทราบในในขณะนี้ เมื่อเร็วๆนี้มาร์กอร์ ได้สูญเสียลูกสาว... เนื่องจากเสพยาเสพติดเกินขนาด เมื่อเดือนก่อน No Más (2010)
His troubled daughter Jane Margolis, aged 26, apparently had a long history of substance abuse.ลูกสาวผู้ที่สร้างปัญหาของเขา เจน มาร์กอร์ อายุ 26 ปี มีประวัติการใช้สารเสพติด มาเป็นเวลานาน No Más (2010)
And friends of the family say the death of his only child hit Margolis particularly hard.และเพื่อนกล่าวว่าทั้งครอบครัว มีลูกสาวผู้ที่เสียชีวิตไปเพียงคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เสียใจอย่างหนัก สำหรับมาร์กอร์ No Más (2010)
Donald Margolis.โดนัลด์ มาร์กอร์ Fly (2010)
Donald Margolis, the air traffic controller criticized for his role in the recent air disaster in which 167 persons died, was rushed to an area hospital early this morning, apparently the victim of a self-inflicted gunshot wound.นายโดนัลด์ มาร์กอร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ในภัยพิบัติทางอากาศล่าสุด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 167 ราย Green Light (2010)
You have something that belongs to us, emily margold.คุณมีของบางอย่างที่เป็นของเรา คุณเอมิลี่ มาร์โกลด์ The Hot Potato Job (2011)
A pleasure, miss margold.เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะ คุณมาร์โกลด์ The Hot Potato Job (2011)
I know you acquired a potato from the margold family.ฉันรู้นะว่าคุณได้มันฝรั่งของครอบครัวมาร์โกลด์มาแล้ว The Hot Potato Job (2011)
We were just finishing up the Margolis account here.Wir schließen gerade die Margoliserklärung ab. Look Who's Talking Too (1990)
The Margolis account, huh?Die Margoliserklärung? Look Who's Talking Too (1990)
You're gonna send Margolis a spreadsheet with pictures?Und die wollen Sie Margolis im Marmeladenglas schicken? Look Who's Talking Too (1990)
This is Connie Vega-Margolis in Mineola.Das war's von mir, Connie Vega-Margolis in Mineola. Crazy People (1990)
The Enterprise is charting six star systems that make up the Argolis cluster, an area being considered for colonization.Die Enterprise kartografiert die Argolis-Sternensysteme, ein zur Besiedlung vorgesehenes Gebiet. I Borg (1992)
We have arrived at Star base 112 and are loading relief supplies for Tagra IV, an ecologically devastated planet in the Argolis Cluster.Wir sind auf Sternenbasis 112 und laden Hilfsgüter für Tagra IV, einen ökologisch verwüsteten Planeten im Argolis-Schwarm. True Q (1992)
Starfleet Intelligence has located a massive sensor array hidden on the periphery of the Argolis Cluster.Die Sternenflotte ortete eine riesige Sensorenphalanx beim Argolis-Schwarm. Behind the Lines (1997)
By the time the Defiant goes around the Argolis Cluster the Dominion will already know we're coming.Bis wir um den Argolis-Schwarm herum sind, weiß das Dominion Bescheid. Behind the Lines (1997)
That I take the Defiant through the Argolis.- Dass ich durch den Argolis fliege. Behind the Lines (1997)
But if we come at them from the Argolis they won't know what hit them.Aber wenn wir aus dem Argolis kommen, überrumpeln wir sie. Behind the Lines (1997)
What about the Argolis mission?Was ist mit der Argolis-Mission? Behind the Lines (1997)
Plot a course for the Argolis Cluster and prepare for departure.Kurs zum Argolis-Schwarm ermitteln und Start vorbereiten. Behind the Lines (1997)
-So? So, what did Dr. Argold say?Also, was sagte Dr. Argold? High Art (1998)
They want a supply line to go through Betazoid space into the Argolis Cluster.Sie wollen eine Versorgungslinie durch den Betazoid-Raum zum Argolis-Cluster. The Reckoning (1998)
I keep finding references to something called Dargol.Ich finde hier immer wieder Hinweise auf "Dargol". Past and Present (1999)
Yes, I found Dargol was a chemical once used as a pesticide.Ja, Dargol war ein Mittel, das als Pestizid eingesetzt wurde. Past and Present (1999)
I first believed that Dargol was related to our loss of memory,... ..but there's little evidence of it.Ich glaubte zuerst, dass Dargol die Amnesie verursacht hatte,... ..aber dafür gibt es keinen Beweis. Past and Present (1999)
And does this material match the Dargol residue I gave you?Stimmt die Substanz mit dem Dargol überein, das ich Ihnen gab? Past and Present (1999)
She found a link between Dargol - it's a chemical pesticide - and longevity.Sie hatte eine Verbindung zwischen Dargol und Langlebigkeit gefunden. Past and Present (1999)
Linea was trying to enhance the life-extending properties of Dargol...Linea versuchte, die lebensverlängernden Eigenschaften Dargols auszuweiten,... Past and Present (1999)
What if there was a laboratory accident? A massive chain reaction of enhanced Dargol gas that caught Linea by surprise.Wenn das Experiment missglückte... ..und Linea von einer Kettenreaktion des Dargolgases überrascht wurde? Past and Present (1999)
But without her knowledge of biochemistry, especially of Dargol,... ..we may not reverse the amnesia in time to prevent a catastrophe on Vyus.Aber ohne ihre biochemischen Kenntnisse, vor allem von Dargol,... ..können wir die Amnesie nicht rechtzeitig heilen. Und Vyus geht unter. Past and Present (1999)
With her help, we were able to synthesise a small amount of the enhanced Dargol... ..and reintroduce it into her bloodstream.Sie zeigte uns, wie man eine Dosis von konzentriertem Dargol gewann... ..und es in ihre Blutbahn injizierte. Past and Present (1999)
Lieutenant Margolies.- Ja, Lieutenant Margolies. Faust (2000)
Who the hell do you think you are?Margolies, für wen halten Sie sich eigentlich? Faust (2000)
Lt. Margolies.Lieutenant Margolies. Faust (2000)
Here Margolies.Margolies. Faust (2000)
- Lt. Margolies?Lieutenant Margolies? - Jade! Faust (2000)
I'm Lieutenant Margolies.Ich bin Lieutenant Margolies. Faust (2000)
Margolis, Carol Ann, Private First Class.Margolis, Carol Ann, Private First Class. Buffalo Soldiers (2001)
- It's Cindy Margolis.- Das ist Cindy Margolis. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
Cindy Margolis, queen of the Internet.Cindy Margolis, Königin des Internets. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
Ling knows I watch Cindy Margolis on cable.Ling weiß, dass ich mir ständig Cindy Margolis ansehe. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
I got Cindy Margolis downstairs.Cindy Margolis ist unten. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
I've got Cindy Margolis waiting.Cindy Margolis wartet auf mich. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
- That's Cindy Margolis.- Das ist Cindy Margolis. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
- Who's Cindy Margolis?- Wer ist Cindy Margolis? Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
In Your Dreams with me, Cindy Margolis.In deinen Träumen mit mir, Cindy Margolis. In Search of Barry White (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGOLIN    M AA1 R G AH0 L IH2 N
MARGOLIN    M AA0 R G OW1 L AH0 N
MARGOLIS    M AA0 R G OW1 L AH0 S
MARGOLICK    M AA0 R G OW1 L IH0 K
MARGOLIES    M AA0 R G OW1 L IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartar \Tar"tar\, n. [F. tartre (cf. Pr. tartari, Sp., Pg., &
   It. tartaro, LL. tartarum, LGr. ?); perhaps of Arabic
   origin.]
   1. (Chem.) A reddish crust or sediment in wine casks,
    consisting essentially of crude cream of tartar, and used
    in marking pure cream of tartar, tartaric acid, potassium
    carbonate, black flux, etc., and, in dyeing, as a mordant
    for woolen goods; -- called also {argol}, {wine stone},
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A correction which often incrusts the teeth, consisting of
    salivary mucus, animal matter, and phosphate of lime.
    [1913 Webster]
 
   {Cream of tartar}. (Chem.) See under {Cream}.
 
   {Tartar emetic} (Med. Chem.), a double tartrate of potassium
    and basic antimony. It is a poisonous white crystalline
    substance having a sweetish metallic taste, and used in
    medicine as a sudorific and emetic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argol \Ar"gol\, n. [Cf. {Argal}, {Orgal}. Of unknown origin.]
   Crude tartar; an acidulous salt from which cream of tartar is
   prepared. It exists in the juice of grapes, and is deposited
   from wines on the sides of the casks. --Ure.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top