Search result for

arf

(57 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arf-, *arf*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arf(อาร์ฟ) interj. เสียงร้องของสุนัข abbr. acute renal failure
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
carfare(คาร์'แฟร์) n. ค่าโดยสารรถ
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
wharf(n) ท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darius favored Arfemisia among his generals for she had brought him victory on the battlefield.ดาไรอัสที่ชื่นชอบArfemisia ในหมู่นายพลของ ... ...เพราะเธอได้ให้เขาประสบความสำเร็จ ในสนามรบ. 300: Rise of an Empire (2014)
I'm a were-terrier with healing abilities called Arf Vader.ผมเป็นเวอร์ เทอร์เรีย มีพลังการรักษาฟื้นฟู เรียกได้ว่า อาร์ฟ เวเดอร์ Virtual Reality Bites (2015)
Arf Vader...อาร์ฟ เวเดอร์ Virtual Reality Bites (2015)
Timber, you're on recon for Arf. Okay, we're going.ทิมเบอร์ อยู่ที่รีค่อนเพื่ออาร์ฟนะ โอเค เราจะบุกแล้ว Virtual Reality Bites (2015)
Timber, if we lose Arf, I will crush you.ทิมเบอร์ ถ้าเราเสียอาร์ฟไป ฉันเล่นแกแน่ Virtual Reality Bites (2015)
Arf!โฮ่ง! The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไล[N] Arfeuillea arborescens Pierre, Syn. ต้นตะไล, ต้นคงคาเดือด, Example: ต้นตะไลใช้ทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง 8-10 เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-4 คู่ ดอกเล็กสีม่วงดำ หอมมาก ผลมีปีกบางๆ 3 ปีก เปลือกใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) FR: défectueux ; imparfait
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
darf, See also: dürfen
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arfakalori {m} [ornith.]Whiskered Lorikeet [Add to Longdo]
Arfaksericornis [ornith.]Grey-green Sericornis [Add to Longdo]
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker [Add to Longdo]
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye [Add to Longdo]
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater [Add to Longdo]
Arfaknonne {f} [ornith.]Arfak Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
ガー[, ga-] (n) (See ガーパイク) gar (any fish of family Lepisosteidae); garfish; garpike [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーフィック[ばーふぃっく, ba-fikku] barfic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top