Search result for

arcane

(28 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arcane-, *arcane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arcane[ADJ] ที่เป็นความลับ, See also: ที่ซ่อนไว้, Syn. hidden, secret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.

English-Thai: Nontri Dictionary
carcanet(n) สายสร้อย
sugarcane(n) อ้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it's from a very obscure, very arcane version Of revelations.มันมาจากบทการเปิดเผยของพระเจ้าในเวอร์ชันที่ไม่ค่อยชัดเจนและลึกลับมากๆ Death Takes a Holiday (2009)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Basically, trusts and estates law is pretty arcane stuff, but the clerk was pretty certain that Elise Vogelsong was gonna win.หลักๆ พวกมรดกและทรัพย์สิน กฏหมายให้ความลับ แต่เสมียน แน่ใจ ว่าเอลลิส โวเก้ลซอง ชนะแน่ Red Lacquer Nail Polish (2013)
An arcane medical procedure performed by savages upon those possessed of evil spirits.ขบวนการลี้ลับทางการแพทย์ ที่คนป่าเถื่อนกระทำ... ต่อผู้ที่โดนวิญญาณร้ายสิงสู่ Stonehearst Asylum (2014)
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี Wild Reeds (1994)
I'm having quite a difficult mess with Arcane.ฉันมีงานช้างเกี่ยวกับอาร์เคนให้นายทำ In the Mouth of Madness (1994)
So, Mr. Trent, are you familiar with Arcane?คุณเทรนท์ครับ คุณรู้จักบริษัทอาร์เคนมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
I never heard of Arcane.ผมไม่รู้จักอาร์เคนเลย ขอโทษด้วยครับ In the Mouth of Madness (1994)
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
An insane, delusional drunk, who, like every religious fanatic, thinks arcane scripture justifies killing.ใคร, เหมือนคนบ้าศาสนาที่ค้นหาความตาย? ที่ซ่อนอยู่ในคำภีร์ The Omen (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบอ้อย[v. exp.] (hīp øi) EN: press sugarcane   
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
โรงหีบอ้อย[n. exp.] (rōng hīp øi) EN: sugarcane mill   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCANE    AA2 R K EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arcane    (j) (aa1 k ei1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
砂糖黍;砂糖きび[さとうきび;サトウキビ, satoukibi ; satoukibi] (n) (uk) sugarcane (Saccharum officinarum) [Add to Longdo]
竹糖[ちくとう;たけとう, chikutou ; taketou] (n) (See 和三盆・わさんぼん) Chinese sugarcane (Saccharum sinense) (used for making wasanbon) [Add to Longdo]
竹蔗[ちくしゃ, chikusha] (n) (See 竹糖) Chinese sugarcane (Saccharum sinense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arcane \Ar*cane"\, a. [L. arcanus.]
   Hidden; secret. [Obs.] "The arcane part of divine wisdom."
   --Berkeley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arcane
   adj 1: requiring secret or mysterious knowledge; "the arcane
       science of dowsing"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arcane [arkan]
   secret
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top