Search result for

arcade

(40 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arcade-, *arcade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arcade[N] ทางเดินที่มีร้านขายของสองฝั่ง
arcade[N] ทางเดินที่มีหลังคาโค้ง
arcade[N] บริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)

English-Thai: Nontri Dictionary
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arcadeฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fancy Blackpool tomorrow? Play the arcades, go on some rides.ไปแบล็คพูลกันมั้ยพรุ่งนี้ เที่ยวแถวอาเขต นั่งรถเล่น Nowhere Boy (2009)
Ten-year-old Scott Smith was in an arcade with his sister and their nanny at around 7:45 p.m.สก๊อต สมิท อายุ 10 ขวบ ที่อยู่ในชั้นเด็กเล่น กับพี่สาว แล้วก็พี่เลี้ยงเด็ก ตอน 19.45 Lost Boys (2009)
I've searched the entire fucking arcade.ฉันค้นหาจนทั่วแล้ว Hello, Dexter Morgan (2009)
If I wanna go to the arcade again tonight until it closes, I do it.ถ้าคืนนี้ฉันอยากอยู่ ศูนย์การค้าจนเขาปิด ฉันก็อยู่ The Floating Anniversary (2009)
Hey, what do you say tomorrow you and I hit the arcade?ลูกจะว่าไง ถ้าพรุ่งนี้เราสองคนไปที่ศูนย์เกม TRON: Legacy (2010)
Page came from your dad's office at the arcade.มีเพจมาจากห้องทำงานพ่อเธอที่ศูนย์เกม TRON: Legacy (2010)
These are the keys to the arcade.กุญแจเข้าศูนย์เกม TRON: Legacy (2010)
I found your office under the arcade.ผมเจอห้องทำงานพ่อใต้ศูนย์เกม TRON: Legacy (2010)
For violating the rule against juniors going to the arcade,เพราะทำผิดกฎที่ห้ามนักเรียนเข้าเกมอาเขต Confessions (2010)
Got your arcade right here.นายมีบริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่นตรงนี้ Full Measure (2010)
I say we blow this whole thing off and hit the arcade.ผมบอกว่าเราจะยกเลิกพวกนี้ทั้งหมด A Night of Neglect (2011)
Oh, look, the Arcade Fire concert just let out across the street, good luck with that.แม็กซ์ รอก่อน โอ้ ดูนั่นสิ ดิ อาร์เคด ไฟร์ คอนเสิร์ต แค่ข้ามถนนตรงนี้ไป โชคดีนะ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arcadeThe shopping arcade was covered with lots of paper decorations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
เกมแบบอาร์เคด[n. exp.] (kēm baēp ākhēt) EN: arcade game   FR: jeu vidéo [m]
กระดูกแก้ม[n. exp.] (kradūk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]
กระดูกโหนกแก้ม[n. exp.] (kradūk nōk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ย่านขายของ [n. exp.] (yān khāikhøng) EN: arcade ; commercial area   FR: galerie marchande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCADE    AA0 R K EY1 D
ARCADES    AA0 R K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arcade    (n) (aa1 k ei1 d)
arcades    (n) (aa1 k ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーケード(P);アーケイド[, a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
アーケードゲーム[, a-ke-doge-mu] (n) {comp} arcade game [Add to Longdo]
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
パッサージ[, passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade [Add to Longdo]
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑楼[qí lóu, ㄑㄧˊ ㄌㄡˊ, / ] arcade (architecture), #56,801 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arcade \Ar*cade"\, n. [F. arcade, Sp. arcada, LL. arcata, fr. L.
   arcus bow, arch.]
   1. (Arch.)
    (a) A series of arches with the columns or piers which
      support them, the spandrels above, and other necessary
      appurtenances; sometimes open, serving as an entrance
      or to give light; sometimes closed at the back (as in
      the cut) and forming a decorative feature.
    (b) A long, arched building or gallery.
      [1913 Webster]
 
   2. An arched or covered passageway or avenue.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arcade
   n 1: a covered passageway with shops and stalls on either side
   2: a structure composed of a series of arches supported by
     columns [syn: {arcade}, {colonnade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top