Search result for

appropriately

(36 entries)
(0.0658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriately-, *appropriately*, appropriate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriately[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. fittingly, suitably, fitly, Ant. inappropriately, improperly

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In my experience, it has a 98% success rate... of getting a man's attention... and when used appropriately... it has an 83% rate of return on a dinner invitation.ตามประสบการณ์ของฉัน มันได้ผล 98 เปอร์เซนต์ ที่จะเรียกความสนใจจากพวกผู้ชาย แล้วถ้าใช้ถูกวิธี Legally Blonde (2001)
So you will need to dress appropriately.เธอต้องแต่งตัวให้เหมาะสมด้วยนะ The Nanny Diaries (2007)
Or more appropriately,a woman like you.ถ้าจะพูดให้เหมาะ ผู้หญิงแบบคุณ Chuck Versus the First Date (2008)
And be greeted appropriately.และได้รับการต้อนรับที่ดี While You Weren't Sleeping (2011)
No, you know, some men know how to behave appropriatelyไม่ คุณรู้ว่าผู้ชายบางคนรู้วิธีการทำตัวอย่างเหมาะสม While You Weren't Sleeping (2011)
You don't respond to anything appropriately.เธอไม่เคยตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนคนปกติ Celebrity Pharmacology 212 (2011)
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ American Reunion (2012)
I'm sure the situation's being handled appropriately.ฉันมั่นใจว่าเรื่อต่างๆ ถูกรับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
Yeah, see I'm just not so sure that you're handling them appropriately.คือฉันไม่มั่นใจว่าคุณ รับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม I Helu Pu (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
อย่างเหมาะสม[ADV] suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
เหมาะเหม็ง[ADV] appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
พอเหมาะพอควร[ADV] appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
พอการ[ADV] appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอที่[ADV] suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
พอสถานประมาณ[ADV] appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ
พอเหมาะ[ADV] appropriately, See also: suitably, good, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: กสิกรจะต้องกำหนดจำนวนสัตว์ให้พอเหมาะกับพื้นที่หนึ่งไร่ในช่วงเวลาหนึ่ง
ตามควร[ADV] appropriately, See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably, Syn. พอควร, Ant. เกินควร, Example: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี, Thai definition: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
กระเสียน[ADV] fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿ mēng) EN: appropriately ; properly   
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably   FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROPRIATELY    AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appropriately    (a) (@1 p r ou1 p r i@ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer [Add to Longdo]
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly [Add to Longdo]
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appropriately \Ap*pro"pri*ate*ly\, adv.
   In an appropriate or proper manner; fitly; properly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appropriately
   adv 1: in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
       [syn: {appropriately}, {suitably}, {fittingly},
       {befittingly}, {fitly}] [ant: {inappropriately},
       {unsuitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top