Search result for

apprentice

(62 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprentice-, *apprentice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice[N] ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
apprentice[N] ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน, ลูกมือฝึกหัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
A pity, indeed, my fallen apprentice.ใช่ น่าเสียดายจริงๆ เจ้าศิษย์นอกคอกของข้า Ambush (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
Sir, try my apprentice's work tonight?คุณครับ ฉันขอลองฝีกงานคืนนี้ได้มั้ย Heartbreak Library (2008)
Like master, like apprentice, right?เป็นการฝึกหัดใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And you will, my apprentice.เจ้าทำได้แน่ ศิษย์ข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We hired an apprentice a while back.คนประหลาด แม้แต่ในวงการนี้ Cold Comfort (2009)
Dukas' Sorcerer's Apprentice,Sorcerer's Apprentice ของ Dukas Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Sorcerer's Apprentice?ลูกมือของพ่อมดเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticeApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
apprenticeMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกงาน[V] apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai definition: สอนให้ทำงานจนทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[n. exp.] (chang feukhat) EN: apprentice [m]   
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat mai) EN: apprentice   
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ผู้ฝึกหัดงาน[n. exp.] (phū feukhat ngān) EN: apprentice ; trainee   
ผู้ฝึกงาน[n.] (phūfeukngān) EN: apprentice ; trainee ; learner   FR: apprenti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICE    AH0 P R EH1 N T AH0 S
APPRENTICED    AH0 P R EH1 N T AH0 S T
APPRENTICES    AH0 P R EH1 N T AH0 S AH0 Z
APPRENTICESHIP    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprentice    (v) (@1 p r e1 n t i s)
apprenticed    (v) (@1 p r e1 n t i s t)
apprentices    (v) (@1 p r e1 n t i s i z)
apprenticeship    (n) (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships    (n) (@1 p r e1 n t i sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem {n}apprentice system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple, #7,404 [Add to Longdo]
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, n. [OE. apprentice, prentice, OF.
   aprentis, nom. of aprentif, fr. apprendare to learn, L.
   apprendere, equiv. to apprehendere, to take hold of (by the
   mind), to comprehend. See {Apprehend}, {Prentice}.]
   1. One who is bound by indentures or by legal agreement to
    serve a mechanic, or other person, for a certain time,
    with a view to learn the art, or trade, in which his
    master is bound to instruct him.
    [1913 Webster]
 
   2. One not well versed in a subject; a tyro.
    [1913 Webster]
 
   3. (Old law) A barrister, considered a learner of law till of
    sixteen years' standing, when he might be called to the
    rank of serjeant. [Obs.] --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Apprenticed}; p.
   pr. & vb. n. {Apprenticing}.]
   To bind to, or put under the care of, a master, for the
   purpose of instruction in a trade or business.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprentice
   n 1: works for an expert to learn a trade [syn: {apprentice},
      {learner}, {prentice}]
   v 1: be or work as an apprentice; "She apprenticed with the
      great master"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top