Search result for

appreciative

(31 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciative-, *appreciative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciative[ADJ] รู้สึกขอบคุณ, Syn. thankful, appreciatory, grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One I am most appreciative of.หนึ่งเดียวที่ข้าพึงพอใจที่สุด Shadow Games (2010)
I'll say you sounded more appreciative than that. What was that?ฉันจะไปบอกให้ว่า คุณรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งกว่านี้อีก เกิดอะไรขึ้น? Bad Blood (2010)
I was very appreciative.ฉันรู้สึกประทับใจมากๆ The Couple in the Cave (2010)
Boya from the land of Jin was a brilliant player and his friend Ziqi was his most appreciative audienceโบย๋า จากดินแดนแห่งจินเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม และเพื่อนของเขา ซื่อฉี คือผู้ฟังที่เข้าใจมากที่สุด Love in Disguise (2010)
What kind of a boss was he, Amanda? Appreciative?เขาเป็นเจ้านายแบบไหนหรอ อะแมนด้า ชื่นชมลูกน้องหรอ The Blind Banker (2010)
I'm so appreciative of all your help.ฉันปลื้มใจจริงๆ ที่คุณมาช่วย Born This Way (2011)
If Marnie's so appreciative, how come Marnie don't talk?ถ้ามาร์นี่ยินดีมากนัก แล้วทำไมไม่มาพูดเองเล่า You Smell Like Dinner (2011)
- Hmm, I don't love Auggie, but I'm appreciative of the ride.มีแท็กซี่ไปส่งที่สนามบิน ฉันไม่รักอ็อคกี้ แต่ซาบซึ้งเรื่องรถนั่น The Outsiders (2011)
Would it kill you to be just the tiniest bit appreciative?มันจะตายรึยังไง ถ้าคุณจะรู้สึกขอบคุณบ้าง? The Backup Dan (2012)
- I've invested a lot of personal time tutoring these boys, and their families are appreciative.ติวเด็กๆ พวกนี้ และครอบครัวเขาก็ขอบคุณ School's Out (2012)
I'm really appreciative for this fucking job.ฉันชื่นชมจริงๆสำหรับงานนี้ The Wolf of Wall Street (2013)
everyone's appreciative, right?คนเค้าก็ต้องขอบคุณใช่มั๊ยล่ะ? Family of Rogues (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciativeHe isn't appreciative of my little jokes.
appreciativeMy eyes have become less appreciative of colors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
สุดซึ้ง[ADV] gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person   
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bunkhun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATIVE    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V
APPRECIATIVELY    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciative    (j) (@1 p r ii1 sh @ t i v)
appreciatively    (a) (@1 p r ii1 sh @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
知己[ちき, chiki] (n) acquaintance; appreciative friend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciative \Ap*pre"ci*a*tive\, a.
   Having or showing a just or ready appreciation or perception;
   as, an appreciative audience. -- {Ap*pre"ci*a*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciative
   adj 1: feeling or expressive of gratitude; "was appreciative of
       his efforts"; "an appreciative word"
   2: having or showing appreciation or a favorable critical
     judgment or opinion; "appreciative of a beautiful landscape";
     "an appreciative laugh from the audience"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top