Search result for

apply

(28 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apply-, *apply*, app
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know that Vanessa's applying for n.Y.U.นี่ รู้มั้ยว่า วาเนสซ่ากำลังสมัครเข้าเรียนที่ N.Y.U New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
Bart and lil's list of rules doesn't apply to me?แบสกับลิลลี่ตั้งกฏที่ไม่มีผลต่อฉัน Chuck in Real Life (2008)
I'm applying for a job at a foundation.ฉันสมัครงานที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
And years longer to apply it in combat!และต้องใช้เวลามากกว่านั้น Kung Fu Panda (2008)
- Well, I didn't apply.-ก็ ผมไม่ได้สมัครไป Marley & Me (2008)
It sounds so awkward now, like I just have this, like... very, you know, idiotic soliloquy that doesn't apply... and I'm really excited.มันฟังดูอึกอัก เหมือนกับว่ามัน.. มัน มันคือการพูดกับตัวเองแบบงี่เง่าๆน่ะ Marley & Me (2008)
The same rules don't apply to Red. He's a drug dealer.กฎแบบเดียวกันใช้กับเร้ดไม่ได้ เขาเป็นพ่อค้ายา Pineapple Express (2008)
You wouldn't apply heat to a volumetric flask.นายใช้ความร้อน ต่อขวดวัดปริมาตรไม่ได้ Pilot (2008)
Yeah, I didn't apply.- ผมไม่ได้ส่งใบสมัคร High School Musical 3: Senior Year (2008)
So Ms Roth. Says here you're applying for custody of your daughter?คุณ รอส มาขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาวคุณNใช่มั้ยครับ? Gamer (2009)
I was just applying for a job at the coffee House.หนูแค่มาสมัครงาน ที่ คอฟฟี่ เฮาส์ Chapter Three 'Building 26' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applyA committee should apply the focus to the more concrete problem.
applyApplicants are requested to apply in person.
applyApply a bandage.
applyApply a compress to the affected part every two hours.
applyApply in writing.
applyApply the key to a safe.
applyApply to the office for further details.
applyApply two coats of the paint for a good finish.
applyApply within.
applyApply yourself to your own work.
applyBears also tend to sleep more during the day than at night, although in the summer, with twenty-four hours of light, this does not apply.
applyCan we apply this rule in this case?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmeantrag {m}apply for admission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apply \Ap*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Applied}; p. pr. & vb. n.
   {Applying}.] [OF. aplier, F. appliquer, fr. L. applicare to
   join, fix, or attach to; ad + plicare to fold, to twist
   together. See {Applicant}, {Ply}.]
   1. To lay or place; to put or adjust (one thing to another);
    -- with to; as, to apply the hand to the breast; to apply
    medicaments to a diseased part of the body.
    [1913 Webster]
 
       He said, and the sword his throat applied. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to use; to use or employ for a particular purpose,
    or in a particular case; to appropriate; to devote; as, to
    apply money to the payment of a debt.
    [1913 Webster]
 
   3. To make use of, declare, or pronounce, as suitable,
    fitting, or relative; as, to apply the testimony to the
    case; to apply an epithet to a person.
    [1913 Webster]
 
       Yet God at last
       To Satan, first in sin, his doom applied. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix closely; to engage and employ diligently, or with
    attention; to attach; to incline.
    [1913 Webster]
 
       Apply thine heart unto instruction.  --Prov. xxiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct or address. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sacred vows . . . applied to grisly Pluto. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To betake; to address; to refer; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       I applied myself to him for help.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   7. To busy; to keep at work; to ply. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was skillful in applying his "humors." --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   8. To visit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And he applied each place so fast.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {Applied chemistry}. See under {Chemistry}.
 
   {Applied mathematics}. See under {Mathematics}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apply \Ap*ply"\, v. i.
   1. To suit; to agree; to have some connection, agreement, or
    analogy; as, this argument applies well to the case.
    [1913 Webster]
 
   2. To make request; to have recourse with a view to gain
    something; to make application. (to); to solicit; as, to
    apply to a friend for information.
    [1913 Webster]
 
   3. To ply; to move. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I heard the sound of an oar applying swiftly through
       the water.              --T. Moore.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply or address one's self; to give application; to
    attend closely (to).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apply
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply
     to you!"; "This theory holds for all irrational numbers";
     "The same rules go for everyone" [syn: {apply}, {hold}, {go
     for}]
   3: ask (for something); "He applied for a leave of absence";
     "She applied for college"; "apply for a job"
   4: apply to a surface; "She applied paint to the back of the
     house"; "Put on make-up!" [syn: {put on}, {apply}]
   5: be applicable to; as to an analysis; "This theory lends
     itself well to our new data" [syn: {lend oneself}, {apply}]
     [ant: {defy}, {refuse}, {resist}]
   6: give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave
     him a punch in the nose" [syn: {give}, {apply}]
   7: avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion";
     "use care when going down the stairs"; "use your common
     sense"; "practice non-violent resistance" [syn: {practice},
     {apply}, {use}]
   8: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
     everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
     {exempt}, {free}, {relieve}]
   9: refer (a word or name) to a person or thing; "He applied this
     racial slur to me!"
   10: apply oneself to; "Please apply yourself to your homework"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top