Search result for

appliance

(54 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appliance-, *appliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appliance[N] เครื่องใช้, Syn. implement, instrument, apparatus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
appliances heatความร้อนของเครื่องใช้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And look at the state-of-the-art appliances.แต่ดูคนที่ลงชื่อไว้สิคะ Marley & Me (2008)
- I'm actually right in the middle of moving this very cumbersome and time-sensitive appliance, so I...ซึ่งมันสำคัญมาก ไม่มีเวลาแล้วด้วย ดังนั้น ผม... Chuck Versus the Best Friend (2009)
Then you start adding larger stuff - clothes, table-top appliances, lamps, linens... your TV...แล้วคุณก็เริ่มใส่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น เสื้อผ้า อุปกรณ์ตั้งโต๊ะ โคมไฟ ลินิน ทีวีของคุณ Up in the Air (2009)
The ones who have it let you know with their brand-new clothes... their expensive appliances...คนที่อยากจะแสดงออก ทำให้รู้ได้ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนราคาแพงของพวกเขา Mama Spent Money When She Had None (2009)
"Electronics store" doesn't just mean household appliances.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านหรอก Summer Wars (2009)
Made appliances since forever and not a single promotion.เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีการประชาสัมพันธ์ Haunted (2009)
which will awaken the chips already in the logic boards of all Saberling appliances, allowing this coffee machine to know how much coffee's been used, communicate with your home computer, and add coffee to your shopping list.ทำไมต้องเป็น ดาร์วิน? เพราะว่าเค้า... . G-Force (2009)
Now, in addition, Sabersense will link every old and new Saberling appliance in existence, and create one big family!เซเบอร์พูดจบแล้ว มูช เก็บภาพมา คริสต้า, \ ผมจะขึ้นไปหาอะไรดื่มสักหน่อยนะ G-Force (2009)
Saber must be weaponizing his entire line of appliances.โอ้อออ! G-Force (2009)
And if every Saber product in the world has that chip, that means that every appliance on Earth is gonna be a killing machine.นายขับโดยฉุดขาดเนี่ยนะ ใช่สุดๆเลยละ มานี่นะ เจ้าพวกหนู G-Force (2009)
Eyewitnesses report common household appliancesโฮะ โฮะ โฮะ G-Force (2009)
- coming to life and chasing people... - Those are Saberling appliances!มองไปข้างนอก! G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applianceA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
applianceElectrical appliances have made housework easier.
appliancePeople are buying iMacs the same way they buy household appliances.
applianceWe tend to use more and more electric appliances in the home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (uppakøn ilekthrønik) EN: electronic appliance   FR: appareil électronique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān phaēt) EN: medical appliance ; medical device   FR: appareil médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLIANCE    AH0 P L AY1 AH0 N S
APPLIANCES    AH0 P L AY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appliance    (n) (@1 p l ai1 @ n s)
appliances    (n) (@1 p l ai1 @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry [Add to Longdo]
Vorrichtung {f}; Gerät {n} | Vorrichtungen {pl}appliance | appliances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプライアンス[, apuraiansu] (n) appliance [Add to Longdo]
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server [Add to Longdo]
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments [Add to Longdo]
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) [Add to Longdo]
軽電機[けいでんき, keidenki] (n) (electrical) appliance [Add to Longdo]
弱電器[じゃくでんき, jakudenki] (n) light electrical appliance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用具[yòng jù, ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] appliance; utensil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appliance \Ap*pli"ance\, n.
   1. The act of applying; application.
    [1913 Webster]
 
   2. subservience; compliance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing applied or used as a means to an end; an apparatus
    or device; as, to use various appliances; a mechanical
    appliance; a machine with its appliances.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: An apparatus or device, usually powered
    electrically, used in homes to perform domestic functions.
    An appliance is often categorized as a major appliance or
    a minor appliance by its cost. Common major appliances are
    the {refrigerator}, {washing machine}, {clothes drier},
    {oven}, and {dishwasher}. Some minor appliances are a
    {toaster}, {vacuum cleaner} or {microwave oven}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appliance
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]
   2: durable goods for home or office use

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top