Search result for

appel

(83 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appel-, *appel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appel[N] การแตะเท้า (ในการฟันดาบ)
appellee[N] ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. respondent
appellant[N] ผู้อุทธรณ์, Syn. defendant
appellate[ADJ] เกี่ยวกับการอุทธรณ์
appellation[N] ชื่อ, See also: นาม, ยศ, ศักดิ์, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, นามสมญา, Syn. designation
appellative[ADJ] เกี่ยวกับสามานยนาม
appellative[N] สามานยนาม, Syn. common noun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appellantผู้อุทธรณ์ (ต่อศาลสูง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellateชั้นอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appellateชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate courtศาลอุทธรณ์ [ดู appeal court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appellate jurisdictionอำนาจพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appellate courtsศาลอุทธรณ์ [TU Subject Heading]
Appellate procedureการอุทธรณ์-ฎีกา [TU Subject Heading]
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The victim's father was an appellate court judge.พ่อของเหยื่อเป็น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Red Dawn (2012)
C'est comme ça que Toby se faisait appeller pour rentrer à Radley.เป็นชื่อที่โทบี้ใช้เข้า-ออกเรดลี่ย์ไง Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Elle a appelé ce matin. Elle apportait le cassoulet.โมน่าที่นำหม้อปรุงอาหารไปน่ะนะ Now You See Me, Now You Don't (2013)
I guess an appellate court granted him a new trial.ฉันเดาศาลอุทธรณ์ให้เขาได้รับการพิจารณาคดีใหม่ Out of the Frying Pan (2013)
An appellate court judge in Ohio, a French diplomat who dies in a plane crash.ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในโอไฮโอ นักการทูตชาวฝรั่งเศศซึ่งตายจากเครื่องบินตก The Freelancer (No. 145) (2013)
Everyone who is alive... is to come to the Appellplatz. [ Coughing ]ทุกคนที่เดินได้ให้มาที่ลานกลาง Schindler's List (1993)
Attention, attention. Come, we have to go to the Appellplatz.เราต้องไปที่ลาน Schindler's List (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนาม[N] name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
นาม[N] name, See also: appellation, title, Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา, Example: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี, Count unit: ชื่อ, นาม, Notes: (บาลี)
ชื่อ[N] name, See also: appellation, designation, Syn. นาม, ฉายา, Example: ชื่อของหล่อนแปลว่าดอกไม้, Count unit: ชื่อ, Thai definition: คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียก คน สัตว์ ที่ และสิ่งของโดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
ผู้อุทธรณ์[N] appellant, Count unit: คน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ชื่อ [v.] (cheū) EN: be named ; be called   FR: s'appeler ; se nommer
ชื่อว่า[v. exp.] (cheū wā) EN: called   FR: appelé
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall   FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จ้างทนาย[v. exp.] (jāng thanāi) FR: faire appel à un avocat
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEL    AE1 P AH0 L
APPELT    AE1 P EH0 L T
APPELL    AE1 P AH0 L
APPELMAN    AE1 P AH0 L M AH0 N
APPELHANS    AE1 P AH0 L HH AH0 N Z
APPELLATE    AH0 P EH1 L AH0 T
APPELBAUM    AE1 P AH0 L B AW2 M
APPELLATE    AH0 P EH1 L EY2 T
APPELLATION    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N
APPELLATIONS    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appellant    (n) (@1 p e1 l @ n t)
appellants    (n) (@1 p e1 l @ n t s)
appellation    (n) (a2 p @ l ei1 sh @ n)
appellations    (n) (a2 p @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appell {m} (an)appeal (to) [Add to Longdo]
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
appellierento appeal [Add to Longdo]
appellierendappealing to [Add to Longdo]
appelliertappeals [Add to Longdo]
appellierteappealed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
控訴院[こうそいん, kousoin] (n) appelate court; appellate court [Add to Longdo]
控訴裁判所[こうそさいばんしょ, kousosaibansho] (n) appeals court; appellate court; appelate court [Add to Longdo]
控訴人[こうそにん, kousonin] (n) appellant [Add to Longdo]
称呼[しょうこ, shouko] (n,vs) appellation; designation [Add to Longdo]
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
点呼[てんこ, tenko] Appell, Namensaufruf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appel \Ap`pel"\, n. [F., prop., a call. See {Appeal}, n.]
   (Fencing)
   A tap or stamp of the foot as a warning of intent to attack;
   -- called also {attack}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APPEL
     A P3P Preference Exchange Language (P3P)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 appel [ɑpəl]
   appeal
   apple
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top