Search result for

appealing

(30 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appealing-, *appealing*, appeal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appealing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That sounds appealing, but I think I should probably just get going.นั่นฟังดูยั่วใจไม่ใช่เล่นเลย แต่ฉันว่าฉันไปดีกว่า Pineapple Express (2008)
And God knows that's appealing. It's very appealing.และพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นที่น่าสนใจ มันน่าสนใจมาก Revolutionary Road (2008)
Now that's got to be appealing to whoever who put out this hit.นั่นแหละสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
Don't waste your time appealing to Blair. We don't listen to her anymore.เอาผ้าพันคออุบาทว์ๆนั่นออกเถอะ เพเนโลพี The Goodbye Gossip Girl (2009)
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา The Wrath of Con (2009)
Go make us appealing on every level.ทำให้พวกเราดูน่าสนใจในทุกระดับ Episode #1.5 (2009)
Well, we'll get right back to that storm and hopefully Sam'll look a little more appealing.ครับ ครับ.. เดี๋ยวเราค่อยตัดภาพกลับไปที่นั่น และหวังว่า แซมจะกลับมาเป็นสาวสวยเหมือนเดิมนะ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Like appealing the 15-month ban that's tying my hands.อย่างเช่นอะไร อย่างเช่นอุธรณ์เรื่องคำสั่งห้าม 15 เดือน ที่นัดมือฉันอยู่ไง You Don't Know Jack (2010)
I could eat anything I want, annothing seems appealing.ฉันจะกินสิ่งที่ฉัน ต้องการอะไรดูน่าสนใจ Human (2010)
Saint-Tropez doesn't sound appealing to you?ชื่อแซงต์ โตรเปซ์คงไม่ทำให้เธอ สนใจเท่าไหร่ใช่มั้ย Chuck Versus the Three Words (2010)
He's urging immediate steps to be taken to ensure public safety and is appealing for calm.ท่านไ้ด้ออกคำสั่งเร่งด่วน แทบจะทันที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป Future Shock (2010)
That sounds very appealing to filmmakers.นั่นฟังดูน่าสนใจมากสำหรับผู้สร้างหนัง Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appealingMy mother says she doesn't find rock appealing.
appealingNothing is so appealing as the innocent face of a sleeping baby.
appealingShe gave me an appealing look.
appealingThey are appealing for money to help refugees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ามอง[V] attractive, See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch, Syn. ชวนมอง, น่าดู, Example: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEALING    AH0 P IY1 L IH0 NG
APPEALINGLY    AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appealing    (v) (@1 p ii1 l i ng)
appealingly    (a) (@1 p ii1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
appellierendappealing to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appeal \Ap*peal"\, v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. & vb.
   n. {Appealing}.] [OE. appelen, apelen, to appeal, accuse, OF.
   appeler, fr. L. appellare to approach, address, invoke,
   summon, call, name; akin to appellere to drive to; ad +
   pellere to drive. See {Pulse}, and cf. {Peal}.]
   1. (Law)
    (a) To make application for the removal of (a cause) from
      an inferior to a superior judge or court for a
      rehearing or review on account of alleged injustice or
      illegality in the trial below. We say, the cause was
      appealed from an inferior court.
    (b) To charge with a crime; to accuse; to institute a
      private criminal prosecution against for some heinous
      crime; as, to appeal a person of felony.
      [1913 Webster]
 
   2. To summon; to challenge. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Man to man will I appeal the Norman to the lists.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To invoke. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appealing \Ap*peal"ing\, a.
   That appeals; imploring. -- {Ap*peal"ing*ly}, adv. --
   {Ap*peal"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appealing
   adj 1: able to attract interest or draw favorable attention; "He
       added an appealing and memorable figure to popular
       American mythology"- Vincent Starrett; "an appealing
       sense of humor"; "the idea of having enough money to
       retire at fifty is very appealing" [ant: {unappealing}]
   2: (of characters in literature or drama) evoking empathic or
     sympathetic feelings; "the sympathetic characters in the
     play" [syn: {sympathetic}, {appealing}, {likeable},
     {likable}] [ant: {unappealing}, {unlikable}, {unlikeable},
     {unsympathetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top