Search result for

apparition

(38 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparition-, *apparition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparition[N] การปรากฎตัวของผี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
apparition(n) ผี,ปีศาจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this some apparition I see before real?\ ที่ฉันเหนมันเป็นจินตนาการเหรอไง? Bolt (2008)
* Cold apparitions, demons ** Cold apparitions, demons * Questions and Antlers (2010)
After its closure in 1963, reports of ghostly apparitions, objects moving on their own.และได้ปิดลงในปี 1963 มีผู้คนพบเห็นผีมากมาย เช่น สิ่งของเคลื่อนไหวได้เอง และบางจะได้ยินเสียง Grave Encounters (2011)
Full spectral apparition.การปรากฎตัวของวิญญาณ Grave Encounters (2011)
This is the hallway where the apparition of the patient with the shaved head, was seen floating down at the end of the hallway.ที่คุณเห็นนี่คือทางเดิน ที่ปรากฎของผีที่ถูกโกนหัว ยืนอยู่ที่สุดทางเดินนั่น Grave Encounters (2011)
Apparition-American.ชาวอเมริกันลูกผสม Demons (2011)
That said, I do know a 3-year-old boy that once met a friendly apparition named Leverett Saltonstall.ผมเคยรู้จักเด็ก 3 ขวบ ที่ครั้งนึงเคยเห็นผีใจดี ที่ชื่อเลเวอเร็ท ซัลตันสตอล Self Fulfilling Prophecy (2011)
♪ like apparitions of an infantry ♪# like apparitions of an infantry # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
♪ and deny we're apparitions of sympathy... ♪# and deny we're apparitions of sympathy... # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
I saw apparitions, lots of them.มีวิญญาณปรากฏให้เห็นเป็นประจำ Insidious: Chapter 2 (2013)
Now some people say that the apparition is York's wife, looking for revenge...บางคนบอกว่าผีตนนั้นคือเมียของยอร์ค The Diamond in the Rough (2013)
And there's a full moon out tonight, which is perfect, because according to our documents, that's when the apparitions appear.คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง เป็นเวลาที่ดี เพราะจากบันทึกของเรา ผีอาจจะปรากฏตัวออกมาก็เป็นได้ The Diamond in the Rough (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition   FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
การปรากฏ[n.] (kān prākot) FR: apparition [f]
การปรากฏตัว[n. exp.] (kān prākot tūa) EN: appearance   FR: apparition [f]
เกิดขึ้นมา[X] (koētkheun mā) EN: appear   FR: apparaître ; faire son apparition
สาง[n.] (sāng) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPARITION    AE2 P ER0 IH1 SH AH0 N
APPARITIONS    AE2 P ER0 IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparition    (n) (a2 p @ r i1 sh @ n)
apparitions    (n) (a2 p @ r i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung {f}; Geistererscheinung {f} | Erscheinungen {pl}; Geistererscheinungen {pl}apparition | apparitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
鬼魅[きび, kibi] (n) demon; monster; apparition [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
幻姿[げんし, genshi] (n) apparition [Add to Longdo]
送り犬[おくりいぬ, okuriinu] (n) dog apparition; fantastic dog-like creature [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n,vs) goblin; ghost; apparition; bugbear [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] (n) ghost; the dead; departed spirits; apparition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparition \Ap`pa*ri"tion\, n. [F. apparition, L. apparitio, fr.
   apparere. See {Appear}.]
   1. The act of becoming visible; appearance; visibility.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The sudden apparition of the Spaniards. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       The apparition of Lawyer Clippurse occasioned much
       speculation in that portion of the world. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing appearing; a visible object; a form.
    [1913 Webster]
 
       Which apparition, it seems, was you. --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   3. An unexpected, wonderful, or preternatural appearance; a
    ghost; a specter; a phantom. "The heavenly bands . . . a
    glorious apparition." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I think it is the weakness of mine eyes
       That shapes this monstrous apparition. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) The first appearance of a star or other luminary
    after having been invisible or obscured; -- opposed to
    {occultation}.
    [1913 Webster]
 
   {Circle of perpetual apparition}. See under {Circle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparition
   n 1: a ghostly appearing figure; "we were unprepared for the
      apparition that confronted us" [syn: {apparition},
      {phantom}, {phantasm}, {phantasma}, {fantasm}, {specter},
      {spectre}]
   2: the appearance of a ghostlike figure; "I was recalled to the
     present by the apparition of a frightening specter"
   3: something existing in perception only; "a ghostly apparition
     at midnight" [syn: {apparition}, {phantom}, {phantasm},
     {phantasma}, {fantasm}, {shadow}]
   4: an act of appearing or becoming visible unexpectedly;
     "natives were amazed at the apparition of this white
     stranger"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 apparition [aparisjõ]
   ghost; phantom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top