Search result for

annoyance

(43 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annoyance-, *annoyance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annoyance[N] ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight
annoyance[N] สิ่งที่รบกวน, See also: ตัวกวน, Syn. irritant, nuisance, inconvenience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้

English-Thai: Nontri Dictionary
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Christopher Franzen was a persistent annoyance, huh?คริสโตเฟอร์ เฟรนเซ็นน่าลำคาญมากใช่มั้ย 65 Million Years Off (2007)
"Your annoyance is phony.""เธอแค่แกล้งรำคาญ" Heyy Babyy (2007)
"Your annoyance is phony.""เธอแค่แกล้งรำคาญ" Heyy Babyy (2007)
Listen to him, why are you always bend over backwards for the girl, knowing she ain't getting annoyance.ฟังมึงพูดเข้าดิ ทำไมมึงชอบอ่อนข้อให้ผู้หญิงคนนั้นจังวะ ทั้งๆที่ถ้ามึงไม่ทำ เค้าก็คงไม่ว่าอะไร Zack and Miri Make a Porno (2008)
I make a general annoyance out of myself, kick over as many anthills as possible--ผมรู้สึกรำคาญ ตัวเองอยู่นะ ที่เอามือไปแหย่รังแตน ในการทำแบบนั้น Playing Cards with Coyote (2009)
Aye, it's nothing, a minor annoyance.ครับ มันไม่มีอะไรหรอก ก็แค่สร้างความรำคาญเล็กน้อย The Thing in the Pit (2010)
I... might be an annoyance to you, but... rather than just classmates...ฉัน... อาจจะรบกวนเธอ แต่ พวกเธอเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมชั้น From Me to You (2010)
Although he is an annoyance, my son has given me a grandson and granddaughter.ถึงแม้ว่าเขาจะน่ารำคาญ ลูกของฉันได้ให้ฉันหลานชายและหลานสาว Episode #1.10 (2010)
What's with the campaign of mass annoyance?มาจัดเต็มอะไรบ้านฉัน Scream a Little Dream (2011)
You're being an annoyance.นี่ปกติแล้วหรอ? Ouran High School Host Club (2011)
No, but there is between your mouth and annoyance. Ah, but thankfully we are here. Hmm.ไม่ใช่ แต่ปากคุณมัน สัมพันธ์กับความน่ารำคาญ แต่ดีนะที่มาถึงแล้ว แล้วทีนี้เราต้องมองหาอะไรล่ะ Restless (2011)
To my great annoyance, the pages cease mid-sentence.– Unсlе Ζасh, lооk! – Yеаh, Ι ѕее thеm. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annoyanceHe answered with a look of annoyance.
annoyanceTo our great annoyance, he barged in on our party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งระคายเคือง[N] nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย
การกวน[N] disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
ความรำคาญ[N] annoyance, See also: irritation, bother, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คุณแม่บ่นมากจนทำให้ลูกๆ เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāramkhān) EN: annoyance   FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseuk ramkhān) EN: annoyance   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOYANCE    AH0 N OY1 AH0 N S
ANNOYANCES    AH0 N OY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annoyance    (n) (@1 n oi1 @ n s)
annoyances    (n) (@1 n oi1 @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belästigung {f} | Belästigungen {pl}annoyance | annoyances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
人泣かせ[ひとなかせ, hitonakase] (adj-na,n) annoyance; nuisance [Add to Longdo]
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance [Add to Longdo]
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance [Add to Longdo]
煩累[はんるい, hanrui] (n,vs) troubles; annoyances [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na,n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annoyance \An*noy"ance\, n. [OF. anoiance, anuiance.]
   1. The act of annoying, or the state of being annoyed;
    molestation; vexation; annoy.
    [1913 Webster]
 
       A deep clay, giving much annoyance to passengers.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       For the further annoyance and terror of any besieged
       place, they would throw into it dead bodies.
                          --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   2. That which annoys.
    [1913 Webster]
 
       A grain, a dust, a gnat, a wandering hair,
       Any annoyance in that precious sense. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annoyance
   n 1: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
      {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   2: anger produced by some annoying irritation [syn: {annoyance},
     {chafe}, {vexation}]
   3: an unpleasant person who is annoying or exasperating [syn:
     {aggravator}, {annoyance}]
   4: something or someone that causes trouble; a source of
     unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a
     dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's
     an infliction" [syn: {annoyance}, {bother}, {botheration},
     {pain}, {infliction}, {pain in the neck}, {pain in the ass}]
   5: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top