Search result for

annihilate

(30 entries)
(0.0438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annihilate-, *annihilate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annihilate    [VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน, Syn. demolish, destroy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Go ahead, annihilate each other.ผมจะไม่ช่วยใคร เชิญไปล้างผลาญกันเอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่ Hoshi no koe (2002)
"To annihilate them all. And not leave any traces. ""จึงต้องมีการกำจัดเชลยศึก อย่างไม่ให้เหลือซาก.." The Great Raid (2005)
The troops were annihilated on the way.เจ้าพวกทหารก็โดนกวาดซะเรียบ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Because of that... the Da-Mul Army was annihilated.เพราะเหตุนั้น... กองทัพทามูลก็ได้ถูกกำจัด Episode #1.8 (2006)
This extremely powerful and effective system, once activated, completely annihilates all biological agents, within a radius of dozens of kilometers.ซึ่งมีพลังมหาศาล และมีระบบที่มีประสิทธิภาพ เมื่อถูกใช้งาน จะทำการกวาดล้าง สารพิษต่างๆ ในรัศมี กว่าหลายกิโลเมตร The Host (2006)
We were ambushed on our way to the shrine by Muhyul, and all the Black Shadows were annihilated.เราถูกซุ่มโจมตีในระหว่างทาง\ ไปสุสานโดยมูฮุล หน่วยเงาดำทั้งหมดถูกทำลายสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
You'll annihilate him.ฉันรู้. Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annihilateThe Dodgers were annihilated by the Giants.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ถอนรากถอนโคน[v. exp.] (thøn rāk thøn khōn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot   
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNIHILATE    AH0 N AY1 AH0 L EY2 T
ANNIHILATED    AH0 N AY1 AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annihilate    (v) (@1 n ai1 @ l ei t)
annihilated    (v) (@1 n ai1 @ l ei t i d)
annihilates    (v) (@1 n ai1 @ l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型 [Add to Longdo]
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, / ] annihilated; capsized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annihilate \An*ni"hi*late\, v. t. [imp. & p. p. {Annihilated};
   p. pr. & vb. n. {Annihilating}.] [L. annihilare; ad +
   nihilum, nihil, nothing, ne hilum (filum) not a thread,
   nothing at all. Cf. {File}, a row.]
   1. To reduce to nothing or nonexistence; to destroy the
    existence of; to cause to cease to be.
    [1913 Webster]
 
       It impossible for any body to be utterly
       annihilated.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy the form or peculiar distinctive properties of,
    so that the specific thing no longer exists; as, to
    annihilate a forest by cutting down the trees. "To
    annihilate the army." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy or eradicate, as a property or attribute of a
    thing; to make of no effect; to destroy the force, etc.,
    of; as, to annihilate an argument, law, rights, goodness.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annihilate \An*ni"hi*late\ (an*n[imac]"h[i^]*l[asl]t), a.
   Annihilated. [Archaic] --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annihilate
   v 1: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
      population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
      {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top