Search result for

anderes

(681 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anderes-, *anderes*, andere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anderes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anderes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
philander (n ) readily or freqquently enter into casual sexual relationship with women
See also: S. womanize, flirt, R. flirt, womanize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dander[N] สะเก็ดผิวหนังของสัตว์
gander[N] ห่านตัวผู้, Syn. male goose, drake, brant
gander[N] การเหลือบดู, See also: การแวบมอง, การชำเลืองมอง, Syn. glimpse, Ant. stare
gander[SL] มองแบบสอดรู้สอดเห็น
pander[VI] ชักนำไปในทางชั่ว, Syn. indulge
pander[N] ผู้ชักนำไปในทางชั่ว, Syn. panderer, pimp
pander[N] แม่เล้า, See also: ผู้ชักนำให้เป็นโสเภณี, Syn. panderer, pimp
sander[N] ผู้ขัดทราย, See also: เครื่องขัดทราย, นักขัดทราย
wander[VT] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove
wander[VI] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove, stray
wander[VI] ออกนอกเส้นทาง
wander[VI] ขาดสมาธิ, See also: ฝันกลางวัน
wander[VI] ไปในทางที่คดเคี้ยว
wander[VI] เดินเล่น
wander[VI] พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน, See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
wander[N] การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย
meander[VI] เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่, Syn. roam, twist, drift
meander[VI] (แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว, See also: ลดเลี้ยว, คดเคี้ยว, Syn. recoil, change, twine
meander[N] การเดินเล่น, See also: การเดินเรื่อยเปื่อย, Syn. stroll, tramp
meander[N] ทางวกเวียนไปมา, See also: ทางคดเคี้ยว
slander[N] คำพูดให้ร้าย, See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง, Syn. calumny, defamation, scandal
slander[VI] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise
slander[VT] พูดให้ร้าย, See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, Syn. vilify, defame, Ant. praise
colander[N] กระชอน, See also: ตะแกรง, ภาชนะสำหรับทำให้อาหารสะเด็ดน้ำ, Syn. sieve, strainer
glanders[N] โรคติดต่อในม้ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
islander[N] ชาวเกาะ
oleander[N] ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
squander[VT] ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: ใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipate, lavish, waste, Ant. save
squander[N] การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipation, lavishness, wastefulness
wanderer[N] ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, Syn. nomad, ranger, rover
bystander[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher
commander[N] นาวิกโยธิน, See also: ทหารเรือฝ่ายบก, Syn. officer
commander[N] ผู้บังคับบัญชา, See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
Hollander[N] ชาวฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์
Hollander[N] ฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์, Syn. Dutch
outlander[N] คนแปลกหน้า
pander to[PHRV] เป็นแม่สื่อหาผู้หญิงให้, See also: เป็นแม่เล้าจัดหาผู้หญิงให้กับ, Syn. primp for
pander to[PHRV] ตามใจ, See also: ยอมตาม
philander[VT] จีบผู้หญิง
wandering[ADJ] ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน, Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering[N] การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: การพเนจร
Afrikander[N] ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
backhander[SL] เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ
cackhander[SL] คนที่ถนัดมือซ้าย
highlander[N] คนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
salamander[N] สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
sanderling[N] นกลุยทรายตัวเล็กสีขาวเทา
wander off[PHRV] ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: เตร็ดเตร่ไป
wander off[PHRV] ออกนอกประเด็น, See also: ออกนอกทิศทาง
wanderlust[N] ความต้องการที่จะเดินทางไป, See also: ความปรารถนาที่จะเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
alexander(แอลกิกซาน' เดอะ) n. ชื่อเหล้า Cocktail ชนิดหนึ่ง
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง
colandern. ภาชนะกรอง,หม้อกรอง., Syn. cullender
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
coriander(โครีแอน'เดอะ) n. ผักชี
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
gander(แกน'เดอะ) n. ห่านตัวผู้,การมองดู,การชำเลืองมอง, Syn. glance,look,peep
germander(เจอแมน'เดอะ) n. พืชไม้ดอกสีน้ำเงิน
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
glandered(แกลน'เดิร์ด) adj. เป็นโรค glangers
glanders(แกลน'เดอร์ซ) n. โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้), See also: glanderous adj.
highlandern. คนดอย,คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
inlander(อิน'เลินเดอะ) n. ผู้อยู่ภายในประเทศ
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
lieutenant commandern. นาวาตรี
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
oleander(โอ'ลิแอนเดอะ) n. พืชจำพวก Nerium เช่น ต้นยี่โถ,ยี่โถจีน
pander(แพน'เดอะ) n. ผู้ชักพาไปในทางชั่ว.
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น
salamander(แซล'ละแมนเดอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าชนิดหนึ่ง, See also: salamandrine adj.
sandern. ผู้ขัดทราย,นักขัดทราย,เครื่องขัดทราย
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
strander(สแทรน'เดอะ) n. เครื่องควั่น,เครื่องฟั่น,เครื่องเกลียว stand line,แนวฝั่ง
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
wing commandern. นาวาอากาศโท

English-Thai: Nontri Dictionary
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
gander(n) ห่านตัวผู้
islander(n) ชาวเกาะ
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ
pander(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,ชักนำ
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slanderous(adj) หมิ่นประมาท,นินทา,ปรามาส,ใส่ร้าย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panderชักพา, ล่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandererผู้ชักพาหญิง (ไปเป็นโสเภณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, wanderingอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rash, wandering; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skip welding; skip sequence; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Supreme Commanderผู้บัญชาการทหารสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการกล่าวหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of goodsการกล่าวร้ายต่อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of titleการกล่าวร้ายต่อกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderous per seเป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skip sequence; skip welding; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spleen, floating; spleen, movable; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, movable; spleen, floating; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, wandering; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
movable spleen; spleen, floating; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
companderอุปกรณ์บีบขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C-in-C (Commander-in-Chief)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerrymanderการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ [ดู rotten borough ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating spleen; spleen, movable; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythema migrans; rash, wanderingผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
expanderอุปกรณ์ขยายสัญญาณบีบอีด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expander turbineกังหันแบบไอขยายตัว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wanderแฉลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wanderเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Trials (Slander)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา) [TU Subject Heading]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด
ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Amputation, Callanderการตัดขาผ่านข้อเข่าชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Andersen's Diseaseโรคของแอนเดอร์เซน [การแพทย์]
Baseline, Wanderingเส้นพื้นฐานแกว่งขึ้นลงช้าๆ [การแพทย์]
Canderillaแคนเดอริลลา [การแพทย์]
Common Oleanderยี่โถ [การแพทย์]
Dander, Humanรังแคมนุษย์ [การแพทย์]
meander coremeander core, แกนทางน้ำโค้งตวัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meander beltmeander belt, เขตทางน้ำโค้งตวัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ingrown meanderingrown meander, ทางน้ำโค้งตวัดต่างลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meander neckmeander neck, ส่วนคอดทางน้ำโค้งตวัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Glandersแกลนเดอร์ส, โรค; [การแพทย์]
Lymphoid Wandering Cellsเซลล์น้ำเหลืองที่หลุดออกมา [การแพทย์]
Lysis, Innocent Bystanderถูกทำให้แตกสลายไปโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Macrophages, Wanderingมาโครเฟจเคลื่อนที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Alexander (name ) อเล็กซานเดอร์
eight-thousander (n ) ยอดเขาแปดพันเมตร คือยอดเขาสิบสี่ยอดที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสิบสี่ยอดนี้อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมในเอเชีย (แปลจาก wikipedia.org)
High Commander (n ) แม่ทัพใหญ่
RTA Commander-in-Chief (n ) ผู้บัญชาการทหารบก
Wellhead Desanderเครื่องแยกทรายออกจากของแหลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You know, you're asking for it.- Du willst es nicht anders. Lucas (1986)
Some people would be grossed out by that.Andere würden sich davor ekeln. Lucas (1986)
I used to treat him like everybody else does.Früher habe ich ihn wie alle anderen behandelt. Lucas (1986)
Other people do less superficial things.Andere machen lieber weniger oberflächliche Sachen. Lucas (1986)
Look, Lucas, just because you don't approve of something doesn't mean other people don't have a right to enjoy it.Nur weil dir etwas nicht gefällt... heißt das nicht, dass andere es nicht genießen können. Lucas (1986)
- Well, totally different.- Das ist was anderes. Lucas (1986)
And in the meantime, don't call people superficial just because they wanna have fun!Und bezeichne andere nicht als oberflächlich... nur weil sie Spaß haben wollen! Lucas (1986)
MAGGIE: If it landed on tails, we'd be somewhere else right now?Und bei Zahl wären wir jetzt woanders. Lucas (1986)
- Spread-eagle!- Beine auseinanderLucas (1986)
There are certain people you like in a certain way and others you like as a friend.Manche Menschen mag man eben auf eine bestimmte Art... und andere mag man als Freunde. Lucas (1986)
Bruno, Bruno, break that guard Hit him, hit him, hit him hardBruno, Bruno, steh nicht rum Hau die anderen Kerle um Lucas (1986)
Tell Bruno and the guys, when they hit the sustainer blocks keep those feet under them and moving.Sag Bruno und den anderen, wenn sie angreifen... sollen sie einfach weiterlaufen! Lucas (1986)
All her other injuries were post-mortem.Alle anderen Verletzungen postmortal. Manhunter (1986)
The rest of your assignments are on the sheet.Alles andere auf dem Plan. Manhunter (1986)
One's on a respirator at a hospital in Baltimore, the other's in a private mental hospital in Denver.Der eine hängt am Beatmungsgerät, der andere ist in der Psychiatrie. Manhunter (1986)
And there's another reason.Und aus einem anderen Grund. Manhunter (1986)
But the others...Aber die anderen... Manhunter (1986)
"100 prayers" could be the page number, the paired numbers could be line and letter. But what book? JACK:100 Gebete kann eine Seitenzahl sein, das andere Zeilenangaben. Manhunter (1986)
The same with Jonah 6:8. Jonah only has four chapters.Und so ist es bei den anderen auch. Manhunter (1986)
Then we'll bait him with something else in next week's Tattler.Dann ködern wir ihn mit etwas anderem im Tattler. Manhunter (1986)
No, Lounds, you and the others, you owe me awe.Du und die anderen, ihr schuldet mir Ehrfurcht! Manhunter (1986)
You think that what you do will make you into something different.Du glaubst, deine Taten machen dich zu einem Anderen. Manhunter (1986)
We don't invent our natures, they're issued to us, along with our lungs and pancreas and everything else.Wir erfinden unsere Natur nicht, sie wird mit den Lungen und allem anderen mitgeliefert. Manhunter (1986)
Partly pride, partly not to separate the family money. So they married among themselves.Wegen des Geldes heirateten sie untereinanderManon of the Spring (1986)
"A girl like her" is like all the other girls.Sie ist wie andere Mädchen auch. Manon of the Spring (1986)
Other people's traps are sacred. I never touch them.Für mich sind die Fallen von anderen heilig. Manon of the Spring (1986)
We'd suggest you farm elsewhere.Dann müssen Sie sich anderswo Land suchen. Manon of the Spring (1986)
Bring your mule and barrels and you'll get 150 litres a day like everybody else. First:Dann holst du mit einem Muli 150 Liter am Tag wie jeder andere auch. Manon of the Spring (1986)
He's such a bigot... that he's liable to confess other people's sins.Er ist so ein Frömmler, dass er die Sünden anderer Leute beichtet. Manon of the Spring (1986)
Here's what we've come to.Andere erzählen Geschichten. Manon of the Spring (1986)
I saw this one digging, and the other keeping a lookout.Der andere hat aufgepasst. Manon of the Spring (1986)
Keep it secret... for three days.Sagt nichts anderes! Drei Tage lang! Manon of the Spring (1986)
Your ear is as sharp as an eye.Du hörst so gut wie andere sehen. Manon of the Spring (1986)
That's something else.Das ist etwas anderes. Manon of the Spring (1986)
Eva's different.Eva ist anders. Matador (1986)
You're not like the others.Du bist anders als die anderen. Matador (1986)
He wasn't like others, he had terrible visions as a child.Er war nicht wie andere Kinder. Er hatte schreckliche Visionen, das Böse war bereits in ihm. Matador (1986)
I had to do it.Ich musste es tun. Es ging nicht anders. Matador (1986)
You only care about your damn pin!Geht es dir um nichts anderes? Matador (1986)
The other one's fine.Auf dem anderen Ohr hört er perfekt. Matador (1986)
One three months ago, the other four.Die eine vor drei Wochen und die andere vor vier. Matador (1986)
We women don't see it that way.Frauen sehen das allerdings anders. Matador (1986)
Yes, but what about the other three?Ja, ja. Und die anderen drei? Matador (1986)
He's not like me.Er ist anders als ich. Matador (1986)
Diego belongs to another species.Diego gehört zu einer anderen Spezies. Matador (1986)
The other way! The other way!In die andere Richtung! Maximum Overdrive (1986)
Nothing. Well then, go look at it somewhere else.- Dann schaut es euch woanders an. Maximum Overdrive (1986)
You let some of those other big strong men go out and get him.Lass es die anderen da tun. Maximum Overdrive (1986)
The other brothers think the same.Die anderen Brüder finden das auch. The Mission (1986)
There's no one else there.Niemand anderes ist dort. The Mission (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anderAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
anderAndersen was afraid of dogs, too.
anderDon't get your dander up, but I have bad news to tell you.
anderDon't kill off bystanders!
anderEverybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.
anderGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
anderHe got his dander up.
anderHe has been wandering over Europe for months.
anderHe is commander of our troops.
anderHe is fond of wandering about.
anderHe is wandering around in a trance.
anderHe wandered about the country.
anderHe wandered around the lake.
anderHey, Cleo. Don't wander around too much, OK? We've only just entered the park.
anderHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
anderI'm looking for information on the Anderson antique shop in London.
anderI'm wandering the town all light off.
anderIt is a fact that smoking is a dander to health.
anderIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
anderIt is usually the islander who sees the mainland most clearly.
anderIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.
anderI've been wandering around.
anderI wandered about the streets all day.
anderI wandered around for a while.
anderI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.
anderJust wandering around can be a good way to travel.
anderLander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions.
anderLet's have a gander at this insolent man.
anderLet's just wander and see where it takes us.
anderLocal party members are trying to gerrymander the district.
anderMaybe I'll just wander off on my own.
anderShe was wandering in the woods.
anderSmall children tend to wander off if you don't watch them all the time.
anderThat party is always pandering to the middle class.
anderThe Amazon River meanders through northern Brazil.
ander* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.
anderThe boy was wandering about the town.
anderThe commander exposed his men to gunfire.
anderThe commander gave orders that his men fire at once.
anderThe commander was roaring at his soldiers.
anderThe custom of bowing is peculiar to the islanders.
anderThe launch, which had been scheduled for this morning, was postponed because of the illness of shuttle Commander John Creighton.
anderThe speaker wandered away from the subject.
anderThe story wandered.
anderThe telephone is among the inventions attributed to Alexander Graham Bell.
anderThe tourists wandered around the stores.
anderThe verdict at issue in these discussions is the one brought in the Lander's trial in 1994.
anderThey were the native New Zealanders before the Western people came.
anderThoughts meander like a restless wind.
anderWander about aimlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ผู้การ[N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผบ.[N] commander in chief, Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ.[N] commander, See also: Comdr., Cmdr., Cdr., Syn. ผู้บังคับการ
ผบ.ทบ.[N] Commander-in-Chief of the Army, Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.[N] Commander-in-Chief of the Navy, Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.[N] Commander-in-Chief of the Air Force, Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
นาวาตรี[N] lieutenant commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
นาวาโท[N] commander, Example: พระองค์หญิงสมรสกับนาวาโท ม.จ. อุทัย เฉลิมลาภวุฒิชัย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านาวาตรี ต่ำกว่านาวาเอก
นาวาอากาศโท[N] wing commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศตรี ต่ำกว่านาวาอากาศเอก
ผู้บังคับการ[N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
ระเหเร่ร่อน[V] wander, See also: roam, rave, stray, Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน, Example: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้, Thai definition: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่
เร่[V] wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
ล่อง[V] float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai definition: ไปตามลม
ล่องหนหายตัว[V] become invisible, See also: disappear, escape by magic, wander invisibly, Syn. ล่องหน, หายตัว, Example: มีผู้กล่าวว่าเขาล่องหนหายตัวได้, Thai definition: ลอดช่องแคบๆ ไปด้วยเวทมนตร์ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว
วอกแวก[V] wander, See also: be distracted, Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง, Ant. มั่นคง, Example: ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด, Thai definition: ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน
วางเพลิง[V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
ล้ำเลิศ[ADJ] superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
สัญจร[V] travel, See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander, Example: ปัจจุบันถนนนี้รกร้าง ผู้คนไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว, Thai definition: ผ่านไปมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ให้ร้าย[V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
เที่ยว[V] travel, See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam, Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่, Example: รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย, เตร็ดเตร่ไปเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ
ซัดเซพเนจร[V] wander, See also: tramp, roam, rove, drift, Syn. ร่อนเร่พเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ข่าวไม่มีมูล[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวโคมลอย
ข่าวโคมลอย[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวไม่มีมูล, Example: ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยข่าวโคมลอยเกี่ยวกันการยุบสภา, Thai definition: ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
แม่ทัพ[N] commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ
ขุนพล[N] warlord, See also: military commander, army commander, military leader, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
คนเจ้าชู้[N] womanizer, See also: philanderer, playboy, Syn. คนหัวงู, Example: สามีของนารีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้าจัด และยังไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในทางชู้สาว
คดไปคดมา[V] wind, See also: meander, zigzag, bend, snake, curve, Ant. ตรง, Example: ทางขึ้นเขาคดไปคดมา มีทั้งโค้งอันตรายธรรมดาและโค้งอันตรายมาก
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
เคว้ง[V] drift, See also: float, wander, Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, ลอยเคว้ง, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้มากแต่ควรตั้งแนวไว้บางอย่างเพื่อไม่ไห้เคว้งเสียเลยทีเดียว
เคว้งคว้าง[V] drift, See also: float, wander, Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เมื่อครอบครัวแตกแยกเด็กๆ ก็เคว้งคว้างไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร, Thai definition: อาการที่หมุนลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
ป้ายสี[V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ผู้บังคับบัญชา[N] commander, See also: chief, director, head, manger, Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Example: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ผู้บัญชาการ[N] commander in chief, See also: commanding officer, commander, superior, Syn. ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Example: ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว้, Count unit: นาย, Thai definition: ผู้สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่
ผู้บัญชาการทหารบก[N] Commander-in-Chief, See also: RTA, Syn. ผบ.ทบ., Example: ผู้บัญชาการทหารบกไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารบาดเจ็บ, Count unit: คน, ท่าน
ผู้สั่ง[N] orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
ผู้ใหญ่[N] leader, See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head, Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, หัวหน้า, เจ้านาย, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย, Example: การจะตัดสินใจสิ่งใดต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรม, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา
ผู้อาวุโส[N] leader, See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. ผู้น้อย, Example: งานบางอย่างเช่นงานราชการผู้อาวุโสส่วนมากจะอยู่ในตำแหน่งสูงๆ มีความรับผิดชอบมาก, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เก่ากว่าหรือแก่กว่าในหน้าที่การงานเป็นต้น
พเนจร[V] wander, See also: roam, rove, tramp, Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร, Example: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
เพ้อ[V] speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เปลืองเงิน[V] waste money, See also: squander money, dissipate money, Syn. สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: เราเปลืองเงินไปเปล่าๆ หลายพันบาท
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
เปสุญวาท[N] slander, See also: backbiting, words of sowing defamation, Syn. คำส่อเสียด, Thai definition: เปลือยส่วนบน, Notes: (บาลี)
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, squander, spend, lose, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
เปลืองเงิน[V] be extravagant, See also: squander, lavish, dissipate, prodigal, Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: พวกเศรษฐีก็อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องให้เปลืองเงินเล่น, Thai definition: ใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapbanchā) EN: command   FR: commander
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ชี[n.] (chī) EN: coriander ; parsley   FR: coriandre [m]
ชีลา[n.] (chīlā) EN: coriander   FR: coriandre [m]
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate   FR: gronder ; réprimander
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
แฟลนเดิร์ซ[n. exp.] (Flaēndoēs) EN: Flanders   FR: Flandre [f] ; Flandres [fpl]
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief   
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam   FR: bourlinguer (fam.)
จิ้งจกน้ำ[n.] (jingjok nām) EN: salamander   FR: salamandre [f]
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
คิดค่า[v. exp.] (khit khā) FR: demander un prix
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for   FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission   FR: demander la permission
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg   FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-ngān) EN: propose marrriage to   FR: demander en mariage ; proposer en mariage
ขอทาน[v.] (khøthān) EN: beg for money   FR: mendier ; demander l'aumône ; mendigoter (vx)
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
เครื่องขัด[n. exp.] (khreūang khat) EN: roller ; belt sander   
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุ้ง[v.] (khung) EN: bend ; meander   FR: serpenter ; onduler
ควบคุม[v.] (khwāpkhum) EN: control ; command ; govern ; limit   FR: contrôler ; commander

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDER    AE1 N D ER0
ANDERS    AE1 N D ER0 Z
ZANDER    Z AE1 N D ER0
VANDER    V AE1 N D ER0
PANDER    P AE1 N D ER0
WANDER    W AA1 N D ER0
ANDERT    AE1 N D ER0 T
SANDER    S AE1 N D ER0
BANDER    B AE1 N D ER0
HANDER    HH AE1 N D ER0
RANDER    R AE1 N D ER0
MANDER    M AE1 N D ER0
LANDER    L AE1 N D ER0
ANDERA    AE1 N D ER0 AH0
GANDER    G AE1 N D ER0
HANDERS    HH AE1 N D ER0 Z
SLANDER    S L AE1 N D ER0
GLANDER    G L AE1 N D ER0
BRANDER    B R AE1 N D ER0
LANDERS    L AE1 N D ER0 Z
ZANDERS    Z AE1 N D ER0 Z
SWANDER    S W AA1 N D ER0
OLANDER    AA1 L AH0 N D ER0
MEANDER    M IY0 AE1 N D ER0
WANDERS    W AA1 N D ER0 Z
EVANDER    IY2 V AE1 N D ER0
BLANDER    B L AE1 N D ER0
SANDERS    S AE1 N D ER0 Z
ANDERLE    AE1 N D ER0 AH0 L
MANDERS    M AE1 N D ER0 Z
LEANDER    L IY0 AE1 N D ER0
STANDER    S T AE1 N D ER0
GRANDER    G R AE1 N D ER0
SELANDER    S EH1 L AH0 N D ER0
RYLANDER    R IH1 L AH0 N D ER0
FLANDERS    F L AE1 N D ER0 Z
ANDEREGG    AE1 N D ER0 IH0 G
PANDERED    P AE1 N D ER0 D
BANDERAS    B AA0 N D ER0 AH1 S
LEVANDER    L EH1 V AH0 N D ER0
OLEANDER    OW1 L IY0 AE2 N D ER0
BOLANDER    B AA1 L AH0 N D ER0
ANDERTON    AE1 N D ER0 T AH0 N
BANDERAS    B AE0 N D ER1 AH0 S
ROSANDER    R OW0 Z AE1 N D ER0
LANDEROS    L AE1 N D ER0 OW0 Z
ANDERSEN    AE1 N D ER0 S AH0 N
LYSANDER    L AY2 S AE1 N D ER0
ANDERMAN    AE1 N D ER0 M AH0 N
MOLANDER    M AA1 L AH0 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dander    (n) (d a1 n d @ r)
gander    (n) (g a1 n d @ r)
pander    (v) (p a1 n d @ r)
wander    (v) (w o1 n d @ r)
blander    (j) (b l a1 n d @ r)
ganders    (n) (g a1 n d @ z)
grander    (j) (g r a1 n d @ r)
meander    (v) (m i1 a1 n d @ r)
panders    (v) (p a1 n d @ z)
slander    (v) (s l aa1 n d @ r)
wanders    (v) (w o1 n d @ z)
Lysander    (n) (l ai s a1 n d @ r)
colander    (n) (k uh1 l @ n d @ r)
glanders    (n) (g l a1 n d @ z)
islander    (n) (ai1 l @ n d @ r)
meanders    (v) (m i1 a1 n d @ z)
oleander    (n) (ou2 l i a1 n d @ r)
pandered    (v) (p a1 n d @ d)
slanders    (v) (s l aa1 n d @ z)
squander    (v) (s k w o1 n d @ r)
wandered    (v) (w o1 n d @ d)
wanderer    (n) (w o1 n d @ r @ r)
Alexander    (n) (a2 l i g z aa1 n d @ r)
Hollander    (n) (h o1 l @ n d @ r)
Icelander    (n) (ai1 s l @ n d @ r)
Santander    (n) (s a2 n t @ n d e@1 r)
Zealander    (n) (z i1 l @ n d @ r)
bystander    (n) (b ai1 s t a n d @ r)
colanders    (n) (k uh1 l @ n d @ z)
commander    (n) (k @1 m aa1 n d @ r)
islanders    (n) (ai1 l @ n d @ z)
lowlander    (n) (l ou1 l @ n d @ r)
meandered    (v) (m i1 a1 n d @ d)
oleanders    (n) (ou2 l i a1 n d @ z)
pandering    (v) (p a1 n d @ r i ng)
philander    (v) (f i1 l a1 n d @ r)
slandered    (v) (s l aa1 n d @ d)
slanderer    (n) (s l aa1 n d @ r @ r)
squanders    (v) (s k w o1 n d @ z)
wanderers    (n) (w o1 n d @ r @ z)
wandering    (v) (w o1 n d @ r i ng)
Highlander    (n) (h ai1 l @ n d @ r)
Hollanders    (n) (h o1 l @ n d @ z)
Icelanders    (n) (ai1 s l @ n d @ z)
Zealanders    (n) (z i1 l @ n d @ z)
bystanders    (n) (b ai1 s t a n d @ z)
commanders    (n) (k @1 m aa1 n d @ z)
lowlanders    (n) (l ou1 l @ n d @ z)
meandering    (v) (m i1 a1 n d @ r i ng)
philanders    (v) (f i1 l a1 n d @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
ander(Ind-pron.) อื่นๆ, ที่แตกต่างไป เช่น eine andere Meinung haben, eine andere Stellen suchen
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
anderer, See also: andere
anderes(Ind-pron.) , See also: ander
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
unter anderemเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit
anderthalbหนึ่งครึ่ง (หรือ 1.5) เช่น Ich habe es in nur anderthalb Stunden herausgefunden.; Alle Mühen und Plagereien der letzten anderthalb Jahre haben sich gelohnt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
zueinander (adj) ต่อกัน
See also: S. gegenseitig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m}; Reihenfolge {f}; Aufeinanderfolge {f}; Sequenz {f} | Abläufe {pl}; Sequenzen {pl}; Folgen {pl} | in rascher Abfolgesequence | sequences | in quick succession [Add to Longdo]
Abwanderung {f}migration [Add to Longdo]
Abwanderung {f}; Auswanderung {f}; Exodus {m}exodus [Add to Longdo]
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour [Add to Longdo]
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain [Add to Longdo]
Abwanderungsquote {f}churn rate [Add to Longdo]
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other [Add to Longdo]
Ärger {m}dander [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}consecutiveness [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}successiveness [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}; Folge {f}; Abfolge {f} | in kurzer Aufeinanderfolgesuccession | in close succession [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Streit {m}; Streitigkeit {f}contention [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Wortwechsel {m}argument [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}skirmish [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Disput {m}; Streit {m}; Streitigkeit {f}; Zwistigkeit {f} | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}hassle [Add to Longdo]
handgreifliche Auseinandersetzung {f}; Streit {m}dust-up [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument [Add to Longdo]
Ausgabe: Andere MaterialienEdition: Other materials [Add to Longdo]
Auswanderer {m} | Auswanderer {pl}emigrant | emigrants [Add to Longdo]
Auswanderung {f} | Auswanderungen {pl}emigration | emigrations [Add to Longdo]
Auswanderung {f} | Auswanderungen {pl}transmigration | transmigrations [Add to Longdo]
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band [Add to Longdo]
Banderole {f}banderole [Add to Longdo]
Banderoliermaschine {f}banderoling machine [Add to Longdo]
Bandschleifmaschine {f}belt sander [Add to Longdo]
Befehlshaber {m}commander [Add to Longdo]
Beleidigung {f}; Kränkung {f}insult; slander [Add to Longdo]
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
Bergbewohner {m}; Hochlandbewohner {m}; Hochländer {m}highlander [Add to Longdo]
Bergschuh {m}; Wanderschuh {m}hiking shoe [Add to Longdo]
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe {pl}alpine boots [Add to Longdo]
Bergwanderung {f}mountain hike [Add to Longdo]
Bergwandern {n}mountain hiking [Add to Longdo]
in keiner Beziehung zueinander stehento have no connection with each other [Add to Longdo]
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy [Add to Longdo]
Busbeförderung von Schulkindern in andere Stadteile, um Rassentrennung zu verhindernbussing; busing [Am.] [Add to Longdo]
Buschwanderung {f}walkabout [Austr.] [Add to Longdo]
Chaos {n}; Durcheinander {n}chaos [Add to Longdo]
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Durcheinander {n}muddle [Add to Longdo]
Durcheinander {n}jumble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
さ迷える;彷徨える[さまよえる, samayoeru] (v1) (uk) to wander [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
アンデリート[, anderi-to] (n) {comp} Undelete [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander [Add to Longdo]
カンデラ[, kandera] (n) candela [Add to Longdo]
ゲリマンダー[, gerimanda-] (n) gerrymander [Add to Longdo]
コエンドロ[, koendoro] (n) coriander (Coriandrum sativum) (por [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum) [Add to Longdo]
サラマンダー[, saramanda-] (n) salamander [Add to Longdo]
シャンデリア[, shanderia] (n) chandelier; (P) [Add to Longdo]
ジンファンデル[, jinfanderu] (n) Zinfandel [Add to Longdo]
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti) [Add to Longdo]
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
ダンデライオン;ダンディライオン[, danderaion ; dandeiraion] (n) (See 蒲公英) dandelion [Add to Longdo]
ネアンデルタール[, neanderuta-ru] (n) Neanderthal; (P) [Add to Longdo]
ネアンデルタール人[ネアンデルタールじん, neanderuta-ru jin] (n) Neanderthal man [Add to Longdo]
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper) [Add to Longdo]
バンデリリェロ[, bandeririero] (n) banderillero (spa [Add to Longdo]
パクチー[, pakuchi-] (n) coriander (tha [Add to Longdo]
ヒメスズメダイ[, himesuzumedai] (n) blackfin chromis (Chromis vanderbilti) [Add to Longdo]
ファイアーサラマンダー;ファイアサラマンダー[, faia-saramanda-; faiasaramanda-] (n) fire salamander (Salamandra salamandra) [Add to Longdo]
マンデルブロ集合;マンデルブロート集合;マンデルブロー集合[マンデルブロしゅうごう(マンデルブロ集合);マンデルブロートしゅうごう(マンデルブロート集合);マンデルブローしゅうごう(マンデルブロー集合), manderuburo shuugou ( manderuburo shuugou ); manderuburo-to shuugou ( manderuburo-t] (n) Mandelbrot set [Add to Longdo]
メアンダー[, meanda-] (n) meander [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
レフティ;レフティー[, refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist [Add to Longdo]
ワンダー(P);ワンダ[, wanda-(P); wanda] (n) (1) wonder; (2) wander; (P) [Add to Longdo]
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
右利き[みぎきき, migikiki] (n,adj-no) right-handedness; right-hander [Add to Longdo]
右利きの人[みぎききのひと, migikikinohito] (n) dextral; right-handed person; right-hander [Add to Longdo]
迂曲[うきょく, ukyoku] (n,vs) meander [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] slander; calumny; to frame with false evidence [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander [Add to Longdo]
亚力山大帝[Yà lì shān dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great [Add to Longdo]
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name) [Add to Longdo]
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great (356-323 BC) [Add to Longdo]
伏罗希洛夫[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
信步[xìn bù, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, ] to wander aimlessly [Add to Longdo]
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander [Add to Longdo]
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] military strategist in ancient China; military commander; soldier [Add to Longdo]
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] the cool eye of a bystander; a detached point of view [Add to Longdo]
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander) [Add to Longdo]
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, / ] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip [Add to Longdo]
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc [Add to Longdo]
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] commander [Add to Longdo]
吟游[yín yóu, ˊ ㄧㄡˊ, / ] to wander as minstrel [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] to whisper; to blame, to slander [Add to Longdo]
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ, / ] giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
夹竹桃[jiā zhú táo, ㄐㄧㄚ ㄓㄨˊ ㄊㄠˊ, / ] Nerium indicum; oleander [Add to Longdo]
娃娃鱼[wá wa yú, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄩˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus) [Add to Longdo]
安徒生[Ān tú shēng, ㄢ ㄊㄨˊ ㄕㄥ, ] Hans Christian Andersen [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
尼安德鲁人[ní ān dé lǔ rén, ㄋㄧˊ ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄨˇ ㄖㄣˊ, / ] Neandertal man [Add to Longdo]
崇洋媚外[chóng yáng mèi wài, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄇㄟˋ ㄨㄞˋ, ] to revere everything foreign and pander to overseas powers (成语 saw); blind worship of foreign goods and ideas [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief [Add to Longdo]
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, / ] military division level commander; teacher [Add to Longdo]
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging [Add to Longdo]
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]
徘徊[pái huái, ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ, ] hover; linger; roam; wander [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] vicious slander; to calumny maliciously [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
抛费[pāo fèi, ㄆㄠ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander [Add to Longdo]
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] commander [Add to Longdo]
提督[tí dū, ㄊㄧˊ ㄉㄨ, ] the local commander; provincial governor (in Qing and Ming times) [Add to Longdo]
挥金如土[huī jīn rú tǔ, ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄊㄨˇ, / ] lit. to squander money like dirt; extravagant; to spend money like water [Add to Longdo]
挥霍[huī huò, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ, / ] to squander money; extravagant; prodigal; free and easy; agile [Add to Longdo]
散失[sàn shī, ㄙㄢˋ ㄕ, ] to squander; lost [Add to Longdo]
杯酒释兵权[bēi jiǔ shì bīng quán, ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] to dismiss military hierarchy using wine cups; cf Song founding Emperor Song Taizu 宋太祖 holds a banquet in 961 and persuades his senior army commanders to go home to their provinces [Add to Longdo]
段祺瑞[Duàn Qí ruì, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ, ] Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord [Add to Longdo]
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel [Add to Longdo]
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
水僊[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] variant of 水仙, narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
污蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander [Add to Longdo]
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, ] slander; smear; tarnish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] Unordnung, Durcheinander [Add to Longdo]
互い[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
人前で[ひとまえで, hitomaede] vor_anderen_Leuten [Add to Longdo]
[た, ta] EIN ANDERER, ETWAS ANDERES [Add to Longdo]
[た, ta] ein_anderer, etwas_anderes [Add to Longdo]
他人[たにん, tanin] andere_Leute, fremde_Leute [Add to Longdo]
他国[たこく, takoku] andere_Laender, fremde_Laender [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
他薦[たせん, tasen] Empfehlung (durch andere) [Add to Longdo]
仰せ[おおせ, oose] Befehl_eines_anderen, Wunsch_eines_anderen [Add to Longdo]
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
別人[べつじん, betsujin] ein_anderer_Mensch [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
勝ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
又は[または, mataha] -oder, entweder...oder, mit_anderen_Worten [Add to Longdo]
反面[はんめん, hanmen] andere_Seite [Add to Longdo]
向こう[むこう, mukou] die_andere_Seite [Add to Longdo]
[ほか, hoka] ein_anderer, ein_weiterer [Add to Longdo]
孤客[こかく, kokaku] einsamer_Wanderer [Add to Longdo]
対岸[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]
対決[たいけつ, taiketsu] Auseinandersetzung, Konfrontation [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] einer_nach_dem_andern_umfallen [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
待ち合わせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
志賀高原[しがこうげん, shigakougen] bekanntes_Ski-und_Wandergebiet [Add to Longdo]
抱き合う[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
擦れる[すれる, sureru] sich_reiben, sich_aneinander_reiben, sich_abnutzen, anspruchsvoll_werden, verdorben_werden [Add to Longdo]
擦れ違う[すれちがう, surechigau] aneinander_vorbeigehen [Add to Longdo]
旅人[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]
[せき, seki] AUSEINANDERNEHMEN, TEILEN [Add to Longdo]
林立[りんりつ, rinritsu] dicht_nebeneinander_stehen [Add to Longdo]
歴任[れきにん, rekinin] verschiedene_Aemter_nacheinander, innehaben [Add to Longdo]
流浪[るろう, rurou] das_Herumwandern, das_Umherziehen [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] Unordnung, Verwirrung, Durcheinander [Add to Longdo]
漂白[ひょうはく, hyouhaku] wandern, durchstreifen [Add to Longdo]
[こと, koto] koto- sich_unterscheiden, anders_sein [Add to Longdo]
相互[そうご, sougo] gegenseitig, einander, reziprok [Add to Longdo]
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] aufeinanderfolgen [Add to Longdo]
移住[いじゅう, ijuu] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] Ortswechsel, Wanderung [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] aufhaeufen, aufeinanderlegen [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
[るい, rui] VERWICKLUNG, SCHWIERIGKEIT, AUFEINANDERFOLGE [Add to Longdo]
続出[ぞくしゅつ, zokushutsu] aufeinanderfolgen [Add to Longdo]
自他[じた, jita] selbst_und_andere [Add to Longdo]
論争[ろんそう, ronsou] Polemik, Auseinandersetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anderes [andərəs]
     other
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top