Search result for

anatomy

(63 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomy-, *anatomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy[N] กายวิภาคศาสตร์
anatomy[N] การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy[N] ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomyกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Animalกายวิภาคสัตว์ [การแพทย์]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Developmentalคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Last month, they held down one of their teammates, shaved off his eyebrows... just because he watched Grey's Anatomy.เดือนก่อน พวกมันจับเด็กคนนึงโกนขนคิ้ว แค่เพราะเขาดู เกรย์ อนาโตมี่ Pilot (2009)
Walter, as much as I am enjoying this anatomy lesson, what exactly are we doing here?วอลเตอร์ ตราบเท่าที่ฉันยังสนุก กับบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ อะไรกันแน่รึ ที่เราทำอยู่ตรงนี้? Fracture (2009)
Greys Anatomy Season06Episode04 dr. Hunt,you know larry jennings from our board.And this is our in-house counsel.หมอฮันท์ คุณรู้จักแลร์รี่ เจนกิ้นส์ จากคณะกรรมการของเราใช่มั้ย I Saw What I Saw (2009)
And that's enough to terrify anyone. greys anatomy season 06 Episode 08แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วหล่ะ - - Invest in Love (2009)
See the anatomy here?ดูกายวิภาคตรงนี้สิ New History (2009)
Yeah, they have anatomy knowledge.ใช่ พวกเขาต้องมีความรู้ทางกายวิภาค The Eyes Have It (2009)
Previously on "grey's anatomy"...เรื่องราวก่อนหน้านี้ใน เกรย์ส อนาโตมี่ Blink (2010)
In the anatomy lab?ในห้องแล็บภาคกายวิภาคศาสตร์? The Science of Illusion (2010)
I tell you, this is my new Grey's Anatomy.บอกได้เลย นี่ เกรย์ส อานาโตมี่ เรื่องใหม่ของฉัน The Lunar Excitation (2010)
I hold degrees in astrophysics, anatomy, chemistry and economics.ผมมีปริญญาด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ กายวิภาคศาสตร์ เคมี และเศรษฐศาสตร์ The Body and the Bounty (2010)
And last week, you had to camp out early so you could be first in line for those Grey's Anatomy DVDs.และอาทิตย์ที่แล้วแกก็ไปตั้งแคมป์รอ เพราะจะได้เป็นคนแรกที่จะได้ DVD ของ Grey Anatomy Grilled Cheesus (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายวิภาคศาสตร์[N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMY    AH0 N AE1 T AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomy    (n) (@1 n a1 t @ m ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
人体解剖学[じんたいかいぼうがく, jintaikaibougaku] (n) human anatomy [Add to Longdo]
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy) [Add to Longdo]
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
内転[ないてん, naiten] (n,vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy [Add to Longdo]
半月板[はんげつばん, hangetsuban] (n) meniscus (anatomy) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomy \A*nat"o*my\, n.; pl. {Anatomies}. [F. anatomie, L.
   anatomia, Gr. ? dissection, fr. ? to cut up; ? + ? to cut.]
   1. The art of dissecting, or artificially separating the
    different parts of any organized body, to discover their
    situation, structure, and economy; dissection.
    [1913 Webster]
 
   2. The science which treats of the structure of organic
    bodies; anatomical structure or organization.
    [1913 Webster]
 
       Let the muscles be well inserted and bound together,
       according to the knowledge of them which is given us
       by anatomy.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Animal anatomy" is sometimes called {zomy}; "vegetable
      anatomy," {phytotomy}; "human anatomy," {anthropotomy}.
      [1913 Webster]
 
   {Comparative anatomy} compares the structure of different
    kinds and classes of animals.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise or book on anatomy.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of dividing anything, corporeal or intellectual,
    for the purpose of examining its parts; analysis; as, the
    anatomy of a discourse.
    [1913 Webster]
 
   5. A skeleton; anything anatomized or dissected, or which has
    the appearance of being so.
    [1913 Webster]
 
       The anatomy of a little child, representing all
       parts thereof, is accounted a greater rarity than
       the skeleton of a man in full stature. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       They brought one Pinch, a hungry, lean-faced
       villain,
       A mere anatomy.            --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomy
   n 1: the branch of morphology that deals with the structure of
      animals [syn: {anatomy}, {general anatomy}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: a detailed analysis; "he studied the anatomy of crimes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top