Search result for

anatomic

(48 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomic-, *anatomic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomic[ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomical, structural
anatomical[ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomic, structural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic toothฟันมีปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical dead spaceบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomical rootรากฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomic Closureการปิดทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Dead Spaceเนื้อที่เสียเปล่าทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Anatomic Stagingการจัดระยะของโรคโดยอาศัยกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anatomical Barriersเครื่องกีดขวางทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomical Positionท่าในทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomical Position, Neutralตำแหน่งของกระดูกและข้อต่างๆของร่างกายในสภาพยื [การแพทย์]
Anatomical Termsคำศัพท์ทางกายวิภาค, คำศัพท์ทางวิชากายวิภาค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you really suggest that she do something anatomically impossible with the kitty litter box?แล้วนายบอกให้เธอทำอะไร\\\ ที่เธอไม่มีวันทำกับกระบะของเจ้าเหมียวรึเปล่า Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I had no clue they were anatomical.เหตุผลเดียวที่ชั้นล่วงล้ำเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ Carrnal Knowledge (2009)
The ventricle bowing is most likely a pre-existing anatomical anomaly, not the indication of a tumor.รูปด้านventricle bowing ดูคล้ายรูปร่างของผู้หญิงจังเลย ไม่คล้ายเนื้องอก House Divided (2009)
No, it's an anatomically correct model, you know.แม้โดยกายวิภาคแล้วมันจะเหมือนๆก็ตาม Politics of Human Sexuality (2009)
This is an anatomically correct model I'll be handling.แต่ที่ฉันต้องจับใส่นี่มันเหมือนจริงในทางกายวิภาคมากนะ Politics of Human Sexuality (2009)
No anatomical evidence of disease in her entire body. It was all in her head and he knows it....ไม่มีหลักฐานทางโครงสร้างของโรค ในร่างกายของเธอเลย You Don't Know Jack (2010)
Don't tell me the anatomical reason he always so lonely?อย่าอ้างเหตุผลเรื่องกายวิภาค เขายังเหงาบ่อยนะ? Con-Heir (2012)
Bones laid out anatomically on a cold, stainless steel table.กระดูกนอนแผ่อยู่บน โต๊ะสแตนเลส สตีลเย็นเฉียบ The Ghost in the Machine (2012)
She is... well-constructed, anatomically.เธอเป็น ... ที่สร้างทางกายภาพ Fading Gigolo (2013)
The mucosa of the epiglottis, glottis, and major bronchi are anatomic.มีเยื่อเมือกบนลิ้นไก่ ช่องสายเสียง และตามโครงสร้างของหลอดลม Red and Itchy (2013)
The sixth victim only survived because of an anatomic anomaly.เหยื่อรายที่ 6 ที่ยังไม่ตาย เพราะอวัยวะเขากลับด้าน Final Shot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anatomicGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
anatomicMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
anatomicThat's because they're the classic places for 'something' to appear. Like the grand piano that plays by itself, the human anatomical model that moves by itself ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
เกี่ยวกับโครงสร้าง[adj.] (kīokap khrōngsāng) EN: anatomical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMICAL    AE2 N AH0 T AA1 M AH0 K AH0 L
ANATOMICALLY    AE2 N AH0 T AA1 M AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomical    (j) (a2 n @ t o1 m i k l)
anatomically    (a) (a2 n @ t o1 m i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
解剖図[かいぼうず, kaibouzu] (n) anatomical drawing [Add to Longdo]
人体模型[じんたいもけい, jintaimokei] (n) anatomical model of the human body [Add to Longdo]
蝶番;蝶つがい;蝶番い(io)[ちょうつがい;ちょうばん(蝶番), choutsugai ; chouban ( choutsugai )] (n) (1) hinge (e.g. on a door); (2) joint (esp. an anatomical joint) [Add to Longdo]
内腔[ないこう, naikou] (n) lumen (anatomical) [Add to Longdo]
毛細管[もうさいかん, mousaikan] (n) (1) capillary tube; (2) (See 毛細血管) capillary (anatomical) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomic \An`a*tom"ic\, Anatomical \An`a*tom"ic*al\, a. [L.
   anatomicus, Gr. ?: cf. F. anatomique. See {Anatomy}.]
   Of or relating to anatomy or dissection; as, the anatomic
   art; anatomical observations. --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomic
   adj 1: of or relating to the structure of the body; "anatomical
       features" [syn: {anatomic}, {anatomical}]
   2: of or relating to the branch of morphology that studies the
     structure of organisms; "anatomical research" [syn:
     {anatomic}, {anatomical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top