หรือคุณหมายถึง analogü?
Search result for

analogue

(24 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analogue-, *analogue*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogue    [N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogue timerเครื่องตั้งเวลาแบบเข็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
analogue; analogเชิงอุปมาน, แอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analogue; analogเชิงอุปมาน, แอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมัย    [N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
อนาล็อก    [N] analogue, See also: analog, Ant. ดิจิตอล, Example: สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOGUE    AE1 N AH0 L AO2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)
analogues    (n) (a1 n @ l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P) [Add to Longdo]
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock [Add to Longdo]
類縁体[るいえんたい, ruientai] (n) analog (chemistry); analogue [Add to Longdo]
類似体[るいじたい, ruijitai] (n) analog (chemistry); analogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analogue \An"a*logue\ (?; 115), n. [F. ?, fr. Gr. ?.]
   1. That which is analogous to, or corresponds with, some
    other thing.
    [1913 Webster]
 
       The vexatious tyranny of the individual despot meets
       its analogue in the insolent tyranny of the many.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philol.) A word in one language corresponding with one in
    another; an analogous term; as, the Latin "pater" is the
    analogue of the English "father."
    [1913 Webster]
 
   3. (Nat. Hist.)
    (a) An organ which is equivalent in its functions to a
      different organ in another species or group, or even
      in the same group; as, the gill of a fish is the
      analogue of a lung in a quadruped, although the two
      are not of like structural relations.
    (b) A species in one genus or group having its characters
      parallel, one by one, with those of another group.
    (c) A species or genus in one country closely related to a
      species of the same genus, or a genus of the same
      group, in another: such species are often called
      representative species, and such genera,
      representative genera. --Dana.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analogue
   adj 1: of a circuit or device having an output that is
       proportional to the input; "analogue device"; "linear
       amplifier" [syn: {analogue}, {analog}, {linear}] [ant:
       {digital}]
   n 1: something having the property of being analogous to
      something else [syn: {analogue}, {analog}, {parallel}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 analogue [analɔg]
   analogous
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top