Search result for

analog

(121 entries)
(0.1365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analog-, *analog*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogy    [N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analogue    [N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
analogism    [N] อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize    [VI] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize    [VT] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน, Syn. compare, liken, make a comparison
analogous    [ADJ] ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog dataข้อมูลเชิงอุปมาน, ข้อมูลแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog deviceอุปกรณ์แอนะล็อก, อุปกรณ์เชิงอุปมาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog image synthesisการสังเคราะห์ภาพเชิงอุปมาน, การสังเคราะห์ภาพเชิงเส้น [มีความหมายเหมือนกับ video synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog networkวงจรข่ายเชิงอุปมาน, วงจรข่ายแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog recordingการบันทึกเสียงเชิงอุปมาน, การบันทึกเสียงเชิงเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analogแอนะล็อก
ปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analog electronic systemsระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
analog signalสัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณที่มีขนาดแอมพลิจูดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นค่าต่อเนื่อง เช่น เสียงพูด และเสียงดนตรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analog Typeแบบอะนาลอก [การแพทย์]
Analog-to-digital convertersเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล [TU Subject Heading]
Analogsสารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Analogy, Method ofการอุปมาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogI see no analogy between your problem and mine.
analogYour situation is analogous to mine.
analogThe human heart is analogous to a pump.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย    [N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย    [N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน    [N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
อุปมาน    [N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย    [N] analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
สัญญาณอนาล็อก    [N] analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count unit: สัญญาณ
การเทียบ    [N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง    [N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
อนาล็อก    [N] analogue, See also: analog, Ant. ดิจิตอล, Example: สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้าย ๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to   
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
แนวเทียบ[n.] (naēothīep) EN: analogy   
สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān anāløk) EN: analog signal   FR: signal analogique [m]
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOG    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGY    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
ANALOGIC    AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K
ANALOGUE    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGIES    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0 Z
ANALOGOUS    AH0 N AE1 L AH0 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)
analogies    (n) (@1 n a1 l @ jh i z)
analogous    (j) (@1 n a1 l @ g @ s)
analogues    (n) (a1 n @ l o g z)
analogously    (a) (@1 n a1 l @ g @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
analog {adj}analogous [Add to Longdo]
analog {adj}analogue; analog [Am.] [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analogsignal {n}analog signal [Add to Longdo]
Analogquelle {f}analog supply [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogrechner {m}analog computer [Add to Longdo]
Analogtechnik {f}analog instrumentation; analog technique [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogspeicher {m}analog memory [Add to Longdo]
Analogschaltung {f}analog circuit [Add to Longdo]
Analogsichtgerät {n}analog display unit [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogverstärkung {f}analog gain [Add to Longdo]
Analogzeichengeber {m}analog transmitter [Add to Longdo]
Analogwertschreiber {m}analog data recorder [Add to Longdo]
Analogmessinstrument {n}analog measuring instrument [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P) [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] analog signal [Add to Longdo]
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] analog amplifier [Add to Longdo]
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance [Add to Longdo]
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] analogy [Add to Longdo]
类比策略[lèi bǐ cè, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:e4, / ] analogy strategies [Add to Longdo]
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ˋ, / ] analogy error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analog
   adj 1: of a circuit or device having an output that is
       proportional to the input; "analogue device"; "linear
       amplifier" [syn: {analogue}, {analog}, {linear}] [ant:
       {digital}]
   n 1: something having the property of being analogous to
      something else [syn: {analogue}, {analog}, {parallel}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 analog [analoːk]
   analog; analogical; analogous; analogue
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top