Search result for

ample

(67 entries)
(0.1107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ample-, *ample*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample    [ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
ample    [ADJ] ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ampleTen million yen will be ample for the project.
ampleThere's ample room in the attic.
ampleWe have ample food.
ampleThere is ample room for another car.
ampleWe have ample funds in hand.
ampleThere is ample scope for improvement.
ampleHe was given ample payment for the work.
ampleHe was given ample payment for the work.
ampleWe have ample time to catch our train.
ampleAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ [ADJ] ample, See also: superfluous, superabundant, excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLE    AE1 M P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ample    (j) (a1 m p l)
ampler    (j) (a1 m p l @ r)
amplest    (j) (a1 m p l i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgiebig; reichlich {adj} | ausgiebiger; reichlicher | am ausgiebigsten; am reichlichstenample | ampler | amplest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
たっぷり[, tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P) [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample [Add to Longdo]
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example [Add to Longdo]
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P) [Add to Longdo]
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] ample; sufficient; abundant; full [Add to Longdo]
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color) [Add to Longdo]
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances [Add to Longdo]
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿滿] ample; extremely abundant [Add to Longdo]
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ample \Am"ple\, a. [F. ample, L. amplus, prob. for ambiplus full
   on both sides, the last syllable akin to L. plenus full. See
   {Full}, and cf. {Double}.]
   Large; great in size, extent, capacity, or bulk; spacious;
   roomy; widely extended.
   [1913 Webster]
 
      All the people in that ample house
      Did to that image bow their humble knees. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   2. Fully sufficient; abundant; liberal; copious; as, an ample
    fortune; ample justice.
    [1913 Webster]
 
   3. Not contracted of brief; not concise; extended; diffusive;
    as, an ample narrative. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Full; spacious; extensive; wide; capacious; abundant;
     plentiful; plenteous; copious; bountiful; rich; liberal;
     munificent.
 
   Usage: {Ample}, {Copious}, {Abundant}, {Plenteous}. These
      words agree in representing a thing as large, but
      under different relations, according to the image
      which is used. Ample implies largeness, producing a
      sufficiency or fullness of supply for every want; as,
      ample stores or resources, ample provision. Copious
      carries with it the idea of flow, or of collection at
      a single point; as, a copious supply of materials.
      "Copious matter of my song." --Milton. Abundant and
      plenteous refer to largeness of quantity; as, abundant
      stores; plenteous harvests.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ample
   adj 1: more than enough in size or scope or capacity; "had ample
       food for the party"; "an ample supply" [ant: {meager},
       {meagerly}, {meagre}, {scrimpy}, {stingy}]
   2: affording an abundant supply; "had ample food for the party";
     "copious provisions"; "food is plentiful"; "a plenteous grape
     harvest"; "a rich supply" [syn: {ample}, {copious},
     {plenteous}, {plentiful}, {rich}]
   3: fairly large; "a sizable fortune"; "an ample waistline"; "of
     ample proportions" [syn: {ample}, {sizable}, {sizeable}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ample [ãpl]
   ample; bulky; extensive
   broad
   extensive; spacious; vast; wide
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top