หรือคุณหมายถึง amorousneß?
Search result for

amorousness

(5 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorousness-, *amorousness*, amorousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amorousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amorousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amorousness[N] ความรักและปรารถนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verliebtheit {f}amorousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amorousness \Am"o*rous*ness\, n.
   The quality of being amorous, or inclined to sexual love;
   lovingness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amorousness
   n 1: a feeling of love or fondness [syn: {amorousness},
      {enamoredness}]
   2: the arousal of feelings of sexual desire [syn: {amorousness},
     {eroticism}, {erotism}, {sexiness}, {amativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top