Search result for

amok

(38 entries)
(0.1401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amok-, *amok*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amok[ADJ] ที่คลุ้มคลั่ง, Syn. amuck, crazed
amok[N] ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ Basic Instinct (1992)
- Where children wear costumes and run amok!- เด็กพวกนี้จะใส่แต่งตัว และวิ่งอาละวาดไปทั่ว! 711 00: 54: Hocus Pocus (1993)
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)
Starkwood has let their security teams run amok all over the world, with no oversight.สตาร์กวูดปล่อยให้ทีมรักษาความปลอดภัยก่อความวุ่นวาย ทั่วโลกโดยไม่มีการควบคุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It's your children. they've run amok.ลูกคุณน่ะสิ แสบซะไม่มี Connect! Connect! (2009)
Reports of technology run amok.การรายงานถึงเทคโนโลยี ที่คลุ้มคลั่ง A New Day in the Old Town (2009)
Oh, I think it's like 1864 all over again, vampires running amok.แวมไพร์คลั่งอาละวาด Under Control (2010)
'Cause having a bunch of our less evolved brethren running amok in the city is a bad thing?เพราะพวกเรามีกันแค่สองคน กับการวิ่งตามหามันตามท่อระบายน้ำเนี่ยนะ Something Wicked This Fae Comes (2011)
Running amok.มาหลอนอยู่นี่ BrotherFae of the Wolves (2011)
There's a crazy man running amok with a sword!หนีเร็ว มีคนบ้าวิ่งอาละวาด John Carter (2012)
I just received word that there's a giant running amok in the outer village.ข้าได้ข่าวมาว่าพบเห็นยักษ์วิ่งอย่างบ้าคลั่ง แถวๆหมู่บ้านรอบนอก Tiny (2013)
In the abstract, you can complain about Big Brother and how this is a potential program run amok."วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2013" ในการนี้.. คุณอาจร้องเรียนเรื่องผู้นำเผด็จการ Snowden (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOK    AH0 M AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amok    (a) (@1 m o1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amok {m} | Amok laufenamok | to run amok [Add to Longdo]
Amokfahrt {f}mad drive [Add to Longdo]
Amoklauf {m}crazed action; killing spree [Add to Longdo]
Amokläufer {m}person running amok [Add to Longdo]
Amokschütze {m}mad gunman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
イヌ亜目[イヌあもく, inu amoku] (n) Caniformia [Add to Longdo]
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
ガ目;蛾目[ガもく(ガ目);がもく(蛾目), ga moku ( ga me ); gamoku ( ga me )] (n) (See チョウ目,鱗翅目) Lepidoptera [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
タモキシフェン[, tamokishifen] (n) tamoxifen [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amok
   adv 1: wildly; without self-control; "when the restaurant caught
       fire the patrons ran amuck, blocking the exit" [syn:
       {amok}, {amuck}]
   2: in a murderous frenzy; "rioters running amuck and throwing
     sticks and bottles and stones" [syn: {amok}, {amuck},
     {murderously}]
   adj 1: frenzied as if possessed by a demon; "the soldier was
       completely amuck"; "berserk with grief"; "a berserk
       worker smashing windows" [syn: {amuck}, {amok},
       {berserk}, {demoniac}, {demoniacal}, {possessed(p)}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMOK
     A Modular Operating Kernel (OS, Cray)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Amok [amɔk] (n) , s.(m )
   amok
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 amok [amɔk]
   amuck
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 amok [amɔk]
   amuck
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top