Search result for

amer

(124 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amer-, *amer*.
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amerce    [VT] ลงโทษ, Syn. punish
America    [N] ทวีปอเมริกา, Syn. the Americas
America    [N] สหรัฐอเมริกา, See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. The United States of America, United States, U.S., the States
America    [N] อเมริกา
American    [ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American    [N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Amerasian    [ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับพวกอเมริกันเซียน
Amerasian    [N] ลูกครึ่งอเมริกันและเอเซีย
Americana    [N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
americium    [N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Americaอเมริกา [TU Subject Heading]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amer.abbr. American
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
amerce(อะเมิร์ส') vt. ลงโทษ, ปรับ. -amercement n. -amerceable adj.
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
creamery(n) ร้านขายนม
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
reamer(n) เครื่องคว้าน,สว่าน
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
streamer(n) สายยาว,ธงชาย,ลำแสง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ [N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ทวีปอเมริกา    [N] America, Example: ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
อะเมริเซียม    [N] americium, See also: Am, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 95 สัญลักษณ์ Am เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
สินไหม    [N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ
ชาวอเมริกัน    [N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America   FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium   FR: américium [m]
ชายชาวอเมริกัน[n. prop.] (chāichāo Amērikan) FR: Américain [m]
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMER    EY1 M ER0
AMERO    AA0 M EH1 R OW0
AMERY    AE1 M ER0 IY0
AMERI    AH0 M EH1 R IY0
AMERON    AE1 M ER0 AA0 N
AMERCO    AH0 M EH1 R K OW0
AMERINE    AA0 M ER0 IY1 N IY0
AMERIKA    AH0 M EH1 R IH0 K AH0
AMERADA    AE2 M ER0 AA1 D AH0
AMERMAN    AE1 M ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
America    (n) (@1 m e1 r i k @)
American    (n) (@1 m e1 r i k @ n)
Americans    (n) (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA) [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group [Add to Longdo]
美国在线[Měi guó zài xiàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] America online AOL [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]
高める[たかめる, takameru] to enhance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  amer [ame]
     acerbic; bitter
     bile; gall
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top