Search result for

ambition

(63 entries)
(0.0886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambition-, *ambition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition[N] ความทะเยอทะยาน, See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, Syn. aspiration
ambition[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not many idiots have that much ambition.มีคนโง่ไม่มากหรอกที่จะมีความทะเยอทะยาน Adverse Events (2008)
It's my life's ambition to join the knights of Camelot.มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผม คือการที่จะได้เข้าร่วมเป็นอัศวินของคาเมลอต Lancelot (2008)
You're young and ambitions, Tim. A chance to make a name for yourself.คุณยังหนุ่มและมีความทะเยอทะยาน ทิม คุณมีโอกาสที่จะสร้างชื่อคุณเองได้อีก The Bank Job (2008)
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน? The Other Boleyn Girl (2008)
I thought you had ambitions for this family?ข้าคิดว่าจะมีความทะเยอทะยานเพื่อครอบครัวเราเสียอีก The Other Boleyn Girl (2008)
And that you would put a matter of this importance before family ambition.และไม่ได้ใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ทำเพื่อความทะเยอทะยานของวงศ์ตระกูล The Other Boleyn Girl (2008)
You, Director Shin Tae Hwan, are not the only one who has a man's ambition.คุณ, ผ.อ.ชินแทฮวาน,ไม่ใช่คนเดียว ที่มีความทะเยอทะยานของผู้ชาย Episode #1.7 (2008)
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา Episode #1.7 (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
Pour myself a cup of ambitionPour myself a cup of ambition The Love Guru (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How's that for an ambition?วิธีการของที่สำหรับความทะเยอทะยาน? Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitionAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
ambitionAmbition drove him to murder.
ambitionAmbition is one of his characteristics.
ambitionDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitionHe feel victim to his own ambition.
ambitionHe fell a victim to his own ambition.
ambitionHe had ambition.
ambitionHe had the ambition to be prime minister.
ambitionHe has an ambition to get a Nobel Prize.
ambitionHe has an ambition to make a name for himself as a writer.
ambitionHe has a soaring ambition.
ambitionHe has no political ambition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทะเยอทะยาน[N] ambition, Syn. ความทะยานอยาก, Example: ผมยืนยันว่าผมไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่
ความฝัน[N] ambition, See also: aspiration, dream, desire, Syn. ความใฝ่ฝัน, Example: ความฝันในวัยเด็กของผมก็คืออยากเป็นนักบิน
ความใฝ่ฝัน[N] ambition, See also: aspiration, Syn. ความปรารถนา, ความฝัน, Example: ความใฝ่ฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงในวันนี้, Thai definition: ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[N] ambition, See also: over-ambition, aspiration, Syn. ความทะเยอทะยาน, ความใฝ่สูง, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[n. exp.] (khwām makyaifaisūng) EN: ambition   FR: ambition [f]
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayān) EN: be ambitious ; be wild with ambition   FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBITION    AE0 M B IH1 SH AH0 N
AMBITIONS    AE0 M B IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambition    (n) (a1 m b i1 sh @ n)
ambitions    (n) (a1 m b i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ambition {f} | Ambition {pl} | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビション[, anbishon] (n) ambition [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
意欲(P);意慾(oK)[いよく, iyoku] (n) will; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care [Add to Longdo]
功名心[こうみょうしん, koumyoushin] (n) ambition; aspiration [Add to Longdo]
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] (n,vs) wish; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, ] ambition; goal; ideal; aspiration [Add to Longdo]
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambition; resolve; backbone; drive; spirit [Add to Longdo]
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs [Add to Longdo]
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, ] ambition; an aspiration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambition \Am*bi"tion\, n. [F. ambition, L. ambitio a going
   around, especially of candidates for office is Rome, to
   solicit votes (hence, desire for office or honor), fr. ambire
   to go around. See {Ambient}, {Issue}.]
   1. The act of going about to solicit or obtain an office, or
    any other object of desire; canvassing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [I] used no ambition to commend my deeds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An eager, and sometimes an inordinate, desire for
    preferment, honor, superiority, power, or the attainment
    of something.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling a way ambition:
       By that sin fell the angels.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The pitiful ambition of possessing five or six
       thousand more acres.         --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambition \Am*bi"tion\, v. t. [Cf. F. ambitionner.]
   To seek after ambitiously or eagerly; to covet. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Pausanias, ambitioning the sovereignty of Greece,
      bargains with Xerxes for his daughter in marriage.
                          --Trumbull.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambition
   n 1: a cherished desire; "his ambition is to own his own
      business" [syn: {ambition}, {aspiration}, {dream}]
   2: a strong drive for success [syn: {ambition}, {ambitiousness}]
   v 1: have as one's ambition

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ambition [ãbisjõ]
   ambition
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ambition
   ambition
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ambition [ambiːtsiːoːn] (n) , s.(f )
   ambition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top