Search result for

ambient

(45 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambient-, *ambient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambient[ADJ] ซึ่งล้อมรอบ, Syn. surrounding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
circumambientadj. ซึ่งล้อมรอบ,โคจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambientโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambientล้อมรอบ, โดยรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambient conditionsภาวะโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambient noiseสัญญาณรบกวนล้อมรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambient radio noiseสัญญาณรบกวนวิทยุล้อมรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambient temperatureอุณหภูมิโดยรอบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ambient temperatureอุณหภุมิโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Ambient Lightแสงล้อมรอบ, แสงสว่างโดยรอบ

Ambient Light หมายถึง ระดับของการส่องแสงสว่างโดยรอบจากทั้งแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติและแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ เป็นแสงที่แผ่กระจายโดยรอบจากทุกทิศทาง แสงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการสงวนรักษาวัสดุของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ เนื่องจากวัสดุห้องสมุดและเอกสารจดหมายเหตุสามารถเสื่อมสภาพได้เมื่อสัมผัสกับแสงโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีในแสงแดด โดยที่แสงอัลตราไวโอเลตเป็นแสงที่มีช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 400 นาโนเมตร ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและทำให้เกิดความเสียหายได้มากที่สุด ซึ่งแสงแดดจะมีสัดส่วนของรังสียูวีสูงสุดตามด้วยแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ แม้แสงจากหลอดไส้จะทำอันตรายน้อยที่สุด แต่ปล่อยความร้อนออกได้มากกว่าและมีราคาแพงมากกว่าแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีรังสียูวีสูงกว่า

ในห้องสมุดควรมีรังสีอัลตราไวโอเลตได้ไม่เกิน 75 ไมโครวัตต์ต่อลูเมนและสามารถลดได้โดยการใช้หลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปล่อยรังสียูวีออกมาในระดับต่ำ รังสียูวีสามารถควบคุมได้โดยใช้การป้องกันรังสียูวีหรือติดตั้งตัวกรองรังสียูวีไว้เหนือหลอดฟลูออเรสเซนต์และหน้าต่าง หรือการใช้ม่านหน้าต่างในห้องสมุดจะช่วยลดความเสียหายจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ทั้งนี้ความเสียหายของวัสดุห้องสมุดจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าเมื่อกำจัดแหล่งกำเนิดแสงออกไป ตามกฎทั่วไปโคมไฟในห้องสมุดควรปิดเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้

เนื่องจากแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้อ่านหนังสือและค้นหาทรัพยากรที่ต้องการและเพื่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยมีแสงสว่างจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟฟ้า อาคารห้องสมุดควรออกแบบสำหรับการใช้แสงธรรมชาติก่อนเพื่อประหยัดพลังงานและในจุดที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันนิยมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดผอมเพราะช่วยประหยัดพลังงานและใช้ได้นานเพราะแสงกระจายและมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่น

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ambient temperatureอุณหภูมิแวดล้อมวัตถุที่กำลังพิจารณา มักใช้อุณหภูมิห้อง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sounds like a cricket. Hang on. Based on the number of chirps per minute and the ambient temperature in this room, it is a snowy tree cricket.เสียงเหมือนจิ้งเหรีด รอเดี๋ยว อิงจากเสียงร้องต่อนาที The Jiminy Conjecture (2009)
In 1890, Emile Dolbear determined that there was a fixed relationship between the number of chirps per minute of the snowy tree cricket and the ambient temperature.ปี 1980 เอมิล ดอลล์แบร์ ค้นพบว่า มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน The Jiminy Conjecture (2009)
We've analyzed the ambient noise, and we've come up with a potential lead.เราได้วิเคราะห์ เส้นเสียงแล้ว เรากำลังจะได้ผลตัวชี้นำ ที่มีศักยภาพ Believe (2009)
It wore some kind of camouflage that adjusted to ambient light.มันสวมชุดพราง\ที่สามรถกลมกลืนเข้ากับแสงรอบข้างได้ Predators (2010)
All I hear is ambient noise.ทั้งหมดที่ฉันได้ยินคือเสียงคลื่นแทรก The Garden of Forking Paths (2010)
Ambient Lunar Transition.เปลี่ยนฤดูกาลทางจันทรคติ Will (2011)
I want to really try and capture the ambient experience as possible, not just the show.สัมผัสประสบการณ์รอบๆเท่าที่ทำได้ ไม่ใช่แค่การแสดง Half a World Away (2011)
One of the ambient mics must have picked it up.ไมค์วงโค้งต้องถูกหยิบออกไป Half a World Away (2011)
I want to get some crisper ambient sound.ฉันต้องการเสียงบางอย่าง Half a World Away (2011)
We're flushing your system with Pedialyte, and I'm gonna fill that bathtub with ice and see if we can't get your ambient body temperature back down to normal.เราจะล้างระบบภายในของเธอซะใหม่ ด้วยผงน้ำตาลเกลือแร่และฉันจะ เติมอ่างอาบน้ำนั้น ด้วยน้ำแข็ง มาดูซิ ว่าเราจะไม่สามารถ Nationals (2012)
Ambient surface temp.พื้นผิวโดยรอบไม่เสถียร The New World (2012)
Foldable, with a battery that recharges itself from any ambient electrical source.สามารถพับเก็บได้ด้วยแบตเตอร ที่ชาร์จตัวเอง จากแหล่งใด ๆ ไฟฟ้าล้อมรอบ. Paranoia (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBIENT    AE1 M B IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambient    (j) (a1 m b i@ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ambiente {n}; Atmosphäre {f}ambience; atmosphere [Add to Longdo]
Klimadaten {pl}ambient data [Add to Longdo]
Nebengeräusch {n}ambient noise [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}ambient noise level [Add to Longdo]
Umgebungstemperatur {f}; Außentemperatur {f} | zulässige Umgebungstemperaturambient temperature | admissible ambient temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビエント[, anbiento] (n) {comp} ambient [Add to Longdo]
アンビエント光[アンビエントこう, anbiento kou] (n) {comp} ambient light [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
環境光[かんきょうこう, kankyoukou] (n) {comp} ambient light [Add to Longdo]
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] (n) {comp} ambient light source [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] (n) {comp} ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
周囲温度[しゅういおんど, shuuiondo] (n) ambient temperature [Add to Longdo]
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambient \Am"bi*ent\, a. [L. ambiens, p. pr. of ambire to go
   around; amb- + ire to go.]
   Encompassing on all sides; circumfused; investing. "Ambient
   air." --Milton. "Ambient clouds." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambient \Am"bi*ent\, n.
   Something that surrounds or invests; as, air . . . being a
   perpetual ambient. --Sir H. Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambient
   adj 1: completely enveloping; "the ambient air"; "ambient
       sound"; "the ambient temperature"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top