Search result for

amateur

(82 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amateur-, *amateur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur[ADJ] ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur[N] ผู้ที่ไม่มีทักษะ, See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur[N] มือสมัครเล่น, See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, Syn. nonprofessional, layman
amateur[ADJ] สมัครเล่น, Syn. amateurish
amateurish[ADJ] สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateurs' manualsคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Amateur radio operator (n ) นักวิทยุสมัครเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your version is unrefined, amateurish, sloppyแต่ของเจ้านี่ช่างไร้ซึ่งความสวยงาม อ่อนหัด ไร้ระเบียบ Cloak of Darkness (2008)
They're just amateurs.ก็แค่มือสมัครเล่น Beethoven Virus (2008)
They are just amateurs.ก็แค่มือสมัครเล่น Beethoven Virus (2008)
But it's not going to work with the amateurs.แต่มันใช้ไม่ได้กับมือสมัครเล่นหรอกนะ Beethoven Virus (2008)
The amateurs will ruin the public performance once they are nervous.มือสมัครเล่นจะทำลายการแสดงลงได้แค่เพียงเขาตื่นเต้นแค่ครั้งเดียว Beethoven Virus (2008)
Believe it or not, they're amateurs. Part-timers.เชื่อหรือเปล่า พวกมันเป็นมือสมัครเล่น ทำกันนอกเวลา The Bank Job (2008)
Amateurs.มือสมัครเล่น Babylon A.D. (2008)
Amateurs.มือสมัครเล่น WarGames: The Dead Code (2008)
And finally tonight, an amateur video of what we can only assume is a college prank gone wrong.และท้ายสุดของคืนนี้ วิดีโอสมัครเล่น ของสิ่งที่เราเดาได้เพียงว่า เป็นการเล่นพิเรนทร์ของวัยรุ่น Pilot (2008)
What a bunch of amateurs. I mean, you've studied, for Christ's sake.สิ่งที่พวงของมือสมัครเล่น ฉันหมายความว่าคุณได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Revolutionary Road (2008)
Amateur screen tests #9.เทสหน้ากล้องนางแบบสมัครเล่น ตอนที่ 9 Shut Down (2008)
Amateur fly fisher.นักตกปลามือสมัครเล่น Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amateurHe is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
amateurHe is just an amateur.
amateurHis driving skill is very amateur.
amateurMy uncle is an amateur cricket player.
amateurNormally you'd call 250 yards a great distance for an amateur.
amateurOh, well, you're just an amateur!
amateurResearch, it can hardly ... just an amateur's hobby, I'm ashamed to say.
amateurShe gave an amateur performance on the piano.
amateurThe amateur singer won first in the talent show hands down.
amateurThe association has excluded amateurs ever since its foundation.
amateurThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
amateurThis year too there are many regular concerts for amateur musicians being held.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
สมัครเล่น[ADJ] amateur, Ant. อาชีพ
นักมวยสมัครเล่น[N] amateur boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยอาชีพ, Example: ในที่สุดนักมวยสมัครเล่นคนนั้นก็สามารถผ่านเวทีชกคราวนี้ไปได้อย่างสวยงาม, Count unit: คน
สมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: novice, naive, not skillful, Ant. อาชีพ, Example: ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น เพราะความชื่นชอบในตัวนักแสดง, Thai definition: เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอ[n.] (khø) EN: fan   FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
คอชา [n. exp.] (khø chā) EN: person who likes tea   FR: amateur de thé [m]
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
คอกาแฟ [n. exp.] (khø kāfaē) EN: person who likes coffee   FR: amateur de café [m]
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
มือสมัครเล่น[n.] (meū samaklen) EN: amateur; non-professional   FR: main non experte [f] ; amateur [m]
มือสมัครเล่น[adj.] (meū samaklen) EN: amateur   FR: amateur
มวยสากลสมัครเล่น[n. exp.] (mūay sākon samaklen) EN: amateur boxing   FR: boxe amateur [f]
นักกีฬาสมัครเล่น[n. exp.] (nakkīlā samaklen) EN: amateur athlete   FR: sportif amateur [m[ ; athlète amateur [m] ; amateur [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay samaklen) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter   FR: boxeur amateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMATEUR    AE1 M AH0 T ER2
AMATEUR    AE1 M AH0 CH ER2
AMATEURS    AE1 M AH0 T ER2 Z
AMATEURS    AE1 M AH0 CH ER2 Z
AMATEURISH    AE1 M AH0 CH ER0 IH0 SH
AMATEURISM    AE1 M AH0 CH ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amateur    (n) (a1 m @ t @ r)
amateurs    (n) (a1 m @ t @ z)
amateurish    (j) (a1 m @ t @ r i sh)
amateurism    (n) (a1 m @ t @ r i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateur {m} | Amateure {pl}amateur | amateurs [Add to Longdo]
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマ[, ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P) [Add to Longdo]
アマチュア[, amachua] (n,adj-no) amateur; (P) [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
アマチュアバンド[, amachuabando] (n) amateur bands [Add to Longdo]
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run [Add to Longdo]
アマチュアリズム[, amachuarizumu] (n) amateurism [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]
アマ相撲[アマずもう, ama zumou] (n) amateur sumo [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, ] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits) [Add to Longdo]
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] amateur [Add to Longdo]
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, / ] amateur dramatics [Add to Longdo]
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, ] amateur performance (in theater) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amateur \Am`a*teur"\, n. [F., fr. L. amator lover, fr. amare to
   love.]
   A person attached to a particular pursuit, study, or science
   as to music or painting; esp. one who cultivates any study or
   art, from taste or attachment, without pursuing it
   professionally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amateur
   adj 1: engaged in as a pastime; "an amateur painter"; "gained
       valuable experience in amateur theatricals";
       "recreational golfers"; "reading matter that is both
       recreational and mentally stimulating"; "unpaid extras in
       the documentary" [syn: {amateur}, {recreational},
       {unpaid}]
   2: lacking professional skill or expertise; "a very amateurish
     job"; "inexpert but conscientious efforts"; "an unskilled
     painting" [syn: {amateurish}, {amateur}, {inexpert},
     {unskilled}]
   n 1: someone who pursues a study or sport as a pastime
   2: an athlete who does not play for pay [ant: {pro},
     {professional}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 amateur [amatœr]
   amateur; fancier
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 amateur [amatør]
   amateur; fancier
   amateur
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Amateur [amatøːr] (n) , s.(m )
   amateur
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top